Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Статтею 6 Закону України про мисливське господарство та полювання визначені повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, серед яких здійснення державного регулювання та контролю у галузі мисливського господарства та полювання.

Близько половини мисливських угідь в Івано-Франківській області закріплені за державними лісогосподарськими підприємствами, які відомчо підпорядковані спеціально уповноваденому органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства.

Державний контроль у випадку, коли користувачі мисливських угідь і спеціально уповноважений орган виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання знаходяться в одному відомстві, є неефективним. В принципі такий вид контролю називається відомчим контролем.

Держкомлісгоспом України утворено інститут районних мисливознавців яким делеговані повноваження по державному регулюванню і контролю. Районні мисливствознавці введені в штат державних лісогосподарських підприємств, які також ведуть мисливське господарство. Введенні в штат державних лісогосподарських підприємств районні мисливствознавці на практиці не мають важелів впливу на ведення мисливського господарства в тій організації, в якій вони працюють.

Для ефективності державного регулювання і контролю у галузі мисливського господарства та полювання на районному рівні пропоную ввести обласним управлінням лісового господарства в штат районних мисливствознавці з перерозподілом бюджетних коштів, які надаються державним лісогоподарським підприємствам для функціонування районних мисливствознавців обласним управлінням лісового господарства.

Щодо розподілу коштів отриманих за посвідчення мисливця та контрольних карток.

Відповідно до наказу Держкомлісгоспу України від 31.08.28 № 97 „Про використання коштів, отриманих від реалізації користувачам мисливських угідь ліцензій на добування мисливських тварин, а також за видачу посвідчень мисливця і щорічних контрольних карток обліку добутої дичини та порушень правил полювання” [11, с.313] визначено порядок використання коштів отриманих за видачу посвідчень мисливця, контрольних карток, ліцензій.

Пропоную внести зміни до цього наказу і кошти спрямовувати в регіони відповідно до певного алгоритму, який би прив’язувався до площі мисливських угідь, кількості мисливців тощо.

Дана поправка сприяла б заявлену урядом України політику на прозорості використання коштів.

Щодо вирішення питання конкурентного надання у користування мисливських угідь.

У зв’язку з тим, що користування мисливськими угіддями не надаються за принципом конкурентності, низькою залишається ефективність ведення мисливського господарства.

Указом Президента України від 23.05.2005 року № 837/2005 „Про невідкладні заходи у сфері збереження, відтворення та раціонального використання мисливських тварин” п.4 зобов’язано Кабінет Міністрів України вирішити питання надання у користування мисливських угідь, лімітів та дозволів на добування мисливських тварин на засадах відкритості, гласності та прозорості.

Для забезпечення виконання Указу Президента України пропоную видати нормативний акт центральним органом виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, яким би було передбачено порядок конкурентного, прозорого, гласного надання мисливських угідь.

Всього нами запропоновано внести вісім змін в існуючі нормативно- правові акти, видані Держкомлісгоспом України, або ініційовано їхнє прийняття.

ВИСНОВКИ

1. Обгрунтування запропонованих змін до існуючого Закону України Про мисливське господарство та полювання.

Всього нами обгрунтовано запропонавано внести 35 поправок до існуючого Закону України Про мисливське господарство та полювання [11, с.75].

В діючому Законі України "Про мисливське господарство та полювання" [11, с.75] необхідне вдосконалення у частині здійснення державного контролю за діяльністю мисливських господарств та процесом полювання, внесення змін в закон забезпечить на законодавчому рівні раціональне використання та відтворення мисливської фауни і захист територій від негативного впливу на стан об'єктів тваринного світу та якість мисливських угідь.

Деякі норми діючого Закону гальмують підвищення економічної ефективності ведення мисливського господарства в державі, при тому, що понад вісімдесят відсотків мисливських тварин утримуються та охороняються на не державні кошти, а на кошти користувачів мисливських угідь.

2. Обгрунтування цілей, які будуть досягнуті при внесенні змін в чинний Закон України „Про мисливське господарство та полювання”

Зазначені змін в Закон спрямовані на:

- вдосконалення державного контролю за мисливським господарством та полюванням;

- підвищення відповідальності користувачів мисливських угідь за збереження та відтворення диких тварин;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

План Вступ Засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Види регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Висновок Література Міжнародні економічні відносини є однією з найбільш динамічно розвинутих сфер економічного життя. Економічні зв'язки між державами мають багатовікову історію. Протягом сторіч вони існували переважно як зовнішньоторговельні, вирішуючи проблеми забезпечення населення товарами, що національна економіка робила неефективно чи не робила зовсім. У ході еволюції зовнішньоекономічні зв'язки ...

Розпад імперської тоталітарної системи. Проголошення декларації про державний суверенітет України, події в серпні 1991 року

Ми здобули незалежність внаслідок розвалу наддержави, спричиненого особливостями її конституційної побудови. Йдеться про декларативну рівноправність Російської Федерації з національними республіками і про надане кожній союзній республіці «право на вихід» з СРСР. Такі особливості конституцій пояснювалися необхідністю запобігти виникненню масового визвольного руху серед народів національних окраїн або протистояти такому руху. Кравчукк тільки конституційна реформа М.Горбачова позбавила КПРС статусу державної партії, ...

Державне програмно-цільове планування

Сутність програмно-цільового методу планування, цільові комплексні програми Наявність вад ринкового саморегулювання та вад державного втручання в економіку породжує складні соціально-економічні проблеми, вирішення яких пов’язане з використанням так званого програмно-цільового методу планування. Використання програмно-цільового методу планування перед­бачає: • визначення проблеми та формулювання цілей; • розробку й реалізацію програми, спрямованої на досягнення цілей; • систематичний контроль за якістю та результатами робіт, ...