Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Метою роботи є визначення на підставі аналізу сучасного стану мисливського господарства, основ його ведення та розробка рекомендацій з вдосконалення державного управління мисливством, ефективність ведення мисливського господарства користувачами мисливських угідь Івано-Франківської області.

Основною метою нашого дослідження є:

а) Комплексний аналіз системи нормативно-правових актів, які регламентують функціонування та ведення галузі мисливського господарства;

б) Економічний аналіз ведення мисливського господарства Івано-Франківської області та пропозиція змін в законодавстві;

в) Правовий аналіз ведення мисливського господарства;

Завдання дослідження:

а) Визначити основні характеристики галузі мисливського господарства;

б) Проаналізувати стан законодавчого забезпечення в галузі ведення мисливського господарства;

в) Виокремити найбільш важливі проблеми функціонування галузі та ведення мисливського господарства в Україні;

г) Дослідити стан організаційно-кадрового забезпечення працівників, зайнятих у веденні мисливського господарства;

д) Окреслити та обґрунтувати основні напрямки реформування законодавства, яке регламентує ведення мисливського господарства та полювання.

Об’єктом дослідження є:

а) Система державного управління у веденні мисливського господарства;

б) Економічні показники по веденню мисливського господарства Івано-Франківської області.

Предмет дослідження – стан державного організаційного забезпечення ведення мисливського господарства в Україні, аналіз мисливських користувачів Івано-Франківської області.

Методи дослiдження Методологiчну основу магiстерської роботи складає аналіз існуючої законодавчої бази, інструкції, положень, які регламентують ведення мисливського господарства,економічну ефективність ведення мисливського господарства в Україні, екологічні, соціальні аспекти ведення мисливського господарства. Висновки та положения, якi мiстяться у магiстерськiй роботi, спираються на екологічне, адміністративне, конституцiйне право, теорiю державного управлiння, а також на аналiз наукових праць та наукової літератури з дослiджуваної проблематики.

Практична цінність роботи полягає в тому, що зроблені на основі дослідження висновки та пропозиції по зміні законодавчої бази, а саме:

- зміни в Закон України Про мисливське господарство та полювання;

- зміни в адміністративний кодекс України ;

- зміни в Кримінальний кодекс України;

- міни в нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади Держкомлісгоспу України (накази, положення, інструкції);

- запропоновано прийняття нормативно–правових актів по регламентації ведення мисливського господарства;

- омплексний аналіз ефективності ведення мисливського господарства яка необхідна для прийняття відповідних управлінських рішень можуть стати основою для розробки стратегії реформування системи державного управління. Для практичної реалізації даної магістерської роботи вона направлена на розгляд в Івано-Франківське обласне управління лісового господарства, Держуправління охорони природнього навколишнього середовища в Івано-Франківській області, Державний комітет лісового господарства України, для опрацювання ними та прийняття відповідних управлінських рішень.

РОЗДІЛ 1

СТАН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МИСЛИВСТВОМ

1.1 Характеристика системи державного управління мисливством

Контроль за охороною та використанням тваринного світу – одна із важливих функцій державного управління. Цей контроль поділяється на державний і відомчий, його здійснюють у тій чи іншій формі практично всі органи держави (Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування), що приймають рішення з питань охорони та використання природних ресурсів (контроль за виконанням цих рішень).

Державний контроль за охороною і використанням тваринного світу ставить своїм завданням забезпечити виконання всіма міністерствами, державними установами і підприємствами, громадськими та приватними структурами і мережами, а також громадянами обов'язків зі збереження тваринного світу, дотримання встановленого порядку користування тваринним світом. Здійснюють цей контроль органи загальної компетенції (ради, держадміністрації) і спеціальної (спеціально уповноважені державні органи) – відділи, інспекції тощо. До спеціально уповноважених державних органів за сучасним законодавством відносяться:

• Мінекобезпеки України здійснює державний контроль за спеціальним використанням тваринного світу та, окрім того, відповідно до Указу Президента України від 13 березня 1999 року №250/99, Мінекобезпеки є центральним органом державної виконавчої влади, через який Кабінет Міністрів спрямовує і координує діяльність інших ЦОВВ;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

План Вступ Засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Види регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Висновок Література Міжнародні економічні відносини є однією з найбільш динамічно розвинутих сфер економічного життя. Економічні зв'язки між державами мають багатовікову історію. Протягом сторіч вони існували переважно як зовнішньоторговельні, вирішуючи проблеми забезпечення населення товарами, що національна економіка робила неефективно чи не робила зовсім. У ході еволюції зовнішньоекономічні зв'язки ...

Бюджетний устрій та бюджетна система України

Зміст Суть і значення Державного бюджету....................................................................3 Бюджетна система України......................................................................................7 Бюджетний процес ..................................................................................................12 Література ................................................................................................................18 Суть i значення Державного бюджету Сучасна ...

Державний фінансовий контроль

ЗМІСТ Вступ .3 Предмет і метод державного фінансового контролю 5 Методика проведення документального та фактичного контролю 7 Узагальнення наслідків перевірки бюджетних установ та суб'єктів підприємницької діяльноті .11 Список використаної літератури 14 Вступ Своєрідність державних фінансів перехідного періоду їх глибока внутрішня суперечливість, незавершеність процесів переходу від економіки одного типу до економіки зовсім іншого типу найрельєфніше проявляються у фінансовому контролі. Це ...