Search:

Продуктивність і ефективність праці

Практиці відомі різні показники виміру продукції і витрат праці, застосовуються різні методи і показники виміру продуктивності праці, що зв’язано з особливостями виробництва, застосовуваної техніки, сировини тощо та цілями економічного дослідження. Застосовувані методи виміру продуктивності праці ма-ють свій особливий зміст і водночас вони не виключають, а доповнюють один одно-го.

Вимір продуктивності праці зводиться, по – перше, до визначення її абсолют-ного рівня, тобто кількості продукції, вироблюваної в одиницю робочого часу; по – друге, до визначення зміни цього рівня за якийсь період.

Для оцінки достоїнств і недоліків застосовуваних способів виміру необхідно визначити вимоги, що повинні бути пред’явлені до методу обліку продуктивності праці. Так, ці вимоги зводяться до наступного:

v Відповідність одиниці виміру завданням обліку, тобто одиниця виміру не повинна спотворювати показників продуктивності праці;

v Повнота обліку і відповідність врахованого обсягу виробництва фактич-ному обсягові робіт, єдність методів виміру продуктивності праці, тобто показник продуктивності праці повинен бути наскрізним і порівнянним та володіти наступними властивостями: високим ступенем узагальнен-ня, гнучкістю, універсальністю застосування.

Вимір продуктивності праці здійснюється шляхом зіставлення результатів праці у вигляді обсягу виробленої продукції з витратами праці (середньоспискова чисельність промислово – виробничого персоналу). У залежності від прямого або зворотного відношення цих величин в економіці праці розрізняють два показники: виробіток і трудомісткість.

Виробіток являє собою кількість продукції, яка вироблена в одиницю робо-чого часу або приходиться на одного середньоспискового працівника (робітника) за одиницю часу (місяць, квартал, рік). Виробіток визначається відношенням кількості виробленої продукції до витрат робочого часу на виробництво цієї продукції. Чим більше величина цього показника, тим вища продуктивність праці, тому він і нази-вається прямим показником продуктивності праці.

Рівень і динаміку продуктивності праці можна виразити і за допомогою зворо-тної величини – трудомісткості, тобто трудомісткість являє собою витрати робочого часу на одиницю продукції. Практично байдуже, яке з приведених відносин буде прийнято для характеристики рівня і динаміки продуктивності праці. Перше вира-жає ріст продуктивності праці через збільшення продукції, виробленої в одиницю часу; друге характеризує те ж саме явище економією праці, витраченої на випуск одиниці продукції. Водночас, слід зазначити, що найбільш розповсюдженим і уні-версальним показником є виробіток.

В економічних розрахунках застосовують годинну, денну, місячну (квар-альну, річну) норму виробітку. Методи виміру продуктивності праці розрізняються в залежності від способів визначення обсягів виробленої продукції. Для вирахування обсягу виробництва (продукції, робіт, послуг) та відповідно продуктивності праці (виробіток) розрізняють три методи визначення виробітку: натуральний, вартісний (грошовий) і трудовий.

Підвищення ролі показника трудомісткості зв’язане з тим, що при вимірі про-дуктивності праці резерви її росту складають власне кажучи можливості економії часу. Трудовий метод дозволяє в цьому випадку здійснювати планомірне й ощад-ливе регулювання витрат у найбільш іманентній праці формі – безпосередньо робо-чим часом.

При трудовому методі виміру продуктивності праці робочий час є загальною і якісно однорідною характеристикою, на основі якої зважується різноякісна продук-ція. Тому даний метод є найбільш точним еквівалентом категорії продуктивності праці. При його застосуванні обсяг продукції оцінюється в одиницях робочого часу, завдяки чому встановлюється прямий зв’язок між кількістю продукції і витратами праці на її виготовлення. За допомогою цього методу можливо обчислити економію витрат робочого часу не тільки за виробами, за окремими робочими місцями, але і за факторами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Економіка і суспільний розвиток

Багато всевідомих істориків, філософів, економістів, письменників, людей інших професій, вважали політичну економіку однією з провідних наук. Окремі проблеми економічної тероії (наприклад, вартість, ціна, гроші, пдатки та інші) досліджувались ще у працях мислителів Стародавньої Греції – Платона, Арістотеля. Саме слово “економіка” походить від грецького слова “oiconomia” і складається із слів “oicos” – дім, домашнє господарство, і “nomos”- закон, що означає “управління господарством”. Вона нерозривно пов’язана з виробництвом ...

Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

Головна причина, що обумовила кризовий стан в АПК України, — це тривала відсутність еквівалентності обміну між продукцією сільського господарства та товарами і послугами що надаються йому. Вона зумовила величезну заборгованість сільськогосподарських товаровиробників, хронічну збитковість сільськогосподарського виробництва, економічну базу бартеризації, ускладнення кредитної системи та товарно-грошових відносин. Аналогічна кризова ситуація в АПК була в США в тридцяті роки нинішнього століття. У зв’язку з цим у 1933 р. в США ...

Обґрунтування доцільності інвестування

План 1. Обґрунтування доцільності інвестування ……………………… 3 2. Задачі ……………………………………………………………… 10 3. Список використаної літератури ……………………………… . 14 1. Обґрунтування доцільності інвестування Сьогодні у складній та заплутаній системі економічних зв’язків все частіше необхідно приймати зважені рішення щодо накопичення та інвестування. Для збереження і примноження заощаджень потрібно відмовитись від старих засобів накопичення та перейти до засобів, притаманних ринковим відносинам, що об’єднуються під загальною назвою ...