Search:

Комерційнi банки в Україні

Все це зумовлює необхідність того, щоб всі члени суспільства були добре обізнані зі структурою і роллю комерційного банку в сучасній економіці. Особливо це необхідно для сучасного українського суспільства, яке йде шляхом ринкових реформ і створення сучасної банківської системи.

Сьогодні стан розвитку економіки України потребує постійної уваги до банківської системи в цілому і комерційних банків зокрема, проведення політики, спрямованої на створення сприятливих умов для їх стабільного та ефективного функціонування.

Список джерел

Аржевітін С.М. „Перші 10 років банківської справи в Україні. – К.: Діалог Пресс”, 2002 – 121с.

Банки України 1999 – К., 1999 – 510с.

“Банкiвська справа. Довiдковий посiбник.” пiд редакцiєю Бабiчевої Ю.А,

М: Економiка 1993 — 327с.

Василик О. «Проблеми вдосконалення бюджетної та банківської систем

Україні». «Банківська справа». №3,1998. С.44-50

Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. –К.: Академія,2001– 313с.

Гамiдов Г.М. “Банкiвська справа”, М: Банки i бiржi, ЮНIТI, 1994 - 94с.

Кемпбелл Р., Макконелл, Стенли Л. Брю „Экономикс”, Москва, 1992г.

Ковальчук Т.Т., Коваль Н.М. Ліквідність комерційних банків: Навч. посіб. –

К.: Знання,1998 – 120с.

Операції комерційних банкі, під ред. Р.Коцовська, , Київ, Алерта, 2003р.

Лексик В. Кредит и банки: Пер. с. нем. Р. и Ф. Михалевских. – М.; Перспектива, 1994 – 118с.

Матвієнко В. Держава і банки. – К.:1999. – 154с

Мороз А. “Основи банкiвської справи”, К: Лiбра, 1994р.

Банківська енциклопедія. Під редакцією А.М. Мороза. К.,1993

Банківські операції: Під р./ За ред. А.М. Мороза. - 2е Вид. ВИРЮ. і доп. – К.; КНЕУ, 2002. – 476с.

„Основи економічної теорії”, Київ, 1993р. Під. Ред. Мочерного С.Г.

Савлу М.І. „вступ до банківської справи”, Київ, Лібра, 1998р.

Усоскiн В.Н. “Сучасний комерцiйний банк: управлiння i операцiї”, М: IПЦ

“Вазар- СЕРО”, 1994 — 320с.

“Комерцiйнi банки в Українi . Довiдник“, К: Вища школа, 1990—62с.

Вступ до банківської справи. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.

Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2004 року. // Вісник

НБУ №2, лютий 2004, ст.42 – 44.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Поняття ліквідності банку показники ліквідності

Зміст Понняття ліквідності...................................................................................................3 Оцінка ліквідності балансу комерційного банку......................................................7 Механізм управління ліквідністю.............................................................................11 Коефіцієнти ліквідності..............................................................................................17 Розрахункова ...

Роль грошово-кредитної політики нбу в стабілізації кредитного ринку

РОЛЬ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ В СТАБІЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНОГО РИНКУ На сьогодні кредитний ринок України перебуває в стадії подолання негативних наслідків фінансової кризи осені 1998 року. Фінансові кризи осені 1997 та осені 1998 років справили суттєвий вплив на дестабілізацію грошового та кредитного ринків України після періоду відносної стабільності в 1996-1997 рр. У цей період політика НБУ в основному була спрямована на збільшення валютних резервів за рахунок розміщення ОВДП і залучення на ринок цінних паперів коштів ...

Банківська система України і напрями її розвитку

Головною ланкою кредитної системи у будь-якій країні є банки, які здійснюють основну масу кредитних і фінансових операцій. Під терміном «БАНК» розуміють установу, яка створена для залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах поверненості, платності і терміновості. Основне завдання банку - здійснювати посередництво в переміщенні коштів від кредиторів до позичальників. Банківська система - організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв'язку, яка існує в тій чи ін­шій країні в цілком ...