Search:

Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

Динаміку виконання валового доходу характеризує середній темп росту, який склав 101.62%

Аналіз абсолютної суми валового доходу не дозволяє дати оцінку дохідності товарообороту у зв’язку з тим, що суми валового доходу знаходяться під впливом інфляційних процесів. В зв’язку з цим, більш повну картину може дати аналіз відносного показника валового доходу - його рівня у відсотках до товарообороту.

Середній рівень валового доходу у 1998 pоці склав по магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу 12.3%, що менше рівня 1997 року на 1.12%. Однак у розрізі окремих кварталів спостерігаються певні зміни рівня валового доходу: у І кварталі - зниження рівня на 1.38%, а в 11 кварталах рівень валового доходу порівняно з минулим роком зріс на 4.06%, в 111 - на 1.67% , в 1У - на 0.35%. Ці зміни рівня валового доходу можна пояснити коливанням в реалізації товарів по договірним цінам і цінам з фіксованою надбавкою.

Зростання рівня валового доходу в окремих періодах року пояснюється нерівномірним розподілом як товарообороту, так і валового доходу по кварталам. Так, питома вага товарообооту 1 кварталу 1997року складає 16.09 %, а питома вага товарооборота 1Y кварталу - 32.15%. Аналогічна картина характерна і по розподілу річного обсягу роздрібного товарообігу у 1998році. Цей недолік економічної діяльності вплинув на дотримання аналогічних тенденцій і по розподілу по кварталам валового доходу у 1997- 1998 роках. Так, по 1 кварталі 1997року питома вага валового доходу складає - 19.25%, а у1Укварталі-29.03%. Таким чином, динаміка виконання валового доходу за 1997-1998 роки по магазину "Орхідея" пояснюється значним коливанням сформованого рівня валового доходу по кварталам року. Аналіз валового доходу по загальному обсягу і рівню свідчить про успішну роботу магазину по формуванню валового доходу.

Для проведення поглибленого аналізу валового доходу слід вивчити вплив окремих факторів на суму реалізованих торговельних надбавок.

Сума реалізованих надбавок може змінюватися під впливом зміни обсягу, складу і структури товарообороту, розміру торговельних надбавок на окремі товари і товарні групи і інших витрат товарів.

Перевиконання чи недовиконання плану товарообороту викликає відповідну зміну суми валового доходу. Збільшення або зменшення середнього рівня реалізованих торговельних надбавок відповідно збільшує або зменшує суму валового доходу.

Вплив зміни обсягу товарообороту і середнього рівня торговельних надбавок можна визначити методом різниці.

Розрахунок впливу обсягу товарообороту і середнього рівня торговельних надбавок на динаміку виконання валового доходу по магазину "Орхідея" за 1997-1998 роки представлено в табл. З.1.2.

З результатів проведених розрахунків можна зробити висновок, що в 1998 році за рахунок зменшення обсягу товарообороту на 86,19 тис.грн., сума валового доходу від реалізації товарів зменшилася у порівнянні з минулим роком на 9.6 тис. грн..

За рахунок збільшення порівняно з минулим роком середнього рівня реалізованих торговельних надбавок на 4.24 %, сума валового доходу від реалізації зросла на 13.84 тис.грн..

В таблиці 3.1.3 наведені дані про факторний аналіз валового доходу у розрізі кварталів року.

Як видно з наведених даних, лише у І кварталі спостерігається негативний вплив факторів на величину валового доходу за рахунок зменшення обсягів товарообігу ( на 6.25 тис.грн.) розмір валового доходу знизився на 0.84 тис.грн., а за рахунок зменшення середнього рівня валового доходу на 1,38% розмір валового доходу знизився на 2.73 тис.грн. Позитивні тенденції характерні у ІІІ, IV кварталах, тобто валовий дохід зріс за рахунок збільшення обсягу товарообігу і середнього рівня валового доходу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


Подібні реферати:

Основні фази промислового нововедення і їх характеристика

План 1. Поняття «нового продукту» 2.Фази виведення нового продукту на ринок 2.1. Етап генерації ідей 2.2. Добір ідей 2.3. Розробка задуму і його перевірка 2.4. Етап економічного аналізу 2.5. Розробка товару 2.6. Спробний маркетинг 2.7. Комерційна реалізація товару 1. Поняття «нового продукту» Товар з новими властивостями, виробництво і збут якого додаються до існуючого асортименту, звичайно називають новим продуктом. Прості удосконалення існуючих виробів сюди не входять. Нові вироби можуть чи бути принципово новим чи ...

Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

Виробничі фонди підприємства. Виготовлення продукції (виконання робота, надання послуг) здійснюється в процесі взаємодії праці людини та певних засобів виробництва. Останні за своїм матеріально-речовим змістом складають виробничі фонди підприємства, всю сукупність яких за властивими їм ознаками поділяють на основні та оборотні (рис. 1). Проте засоби виробництва як сукупність засобів і предметів праці не можна ототожнювати з виробничими фондами, що зумовлено двома обставинами. По-перше, елементи засобів виробництва стають ...

Державна реєстрація підприємницької діяльності

Статус підприємця в Україні досягається шляхом державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством. Провадження підприємницької діяльності без державної реєстрації забороняється. Державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності здійснюють виконавчі комітети міських, районних у містах Рад народних депутатів або районні (а також районні в м. Києві і м. Севастополі) Державні адміністрації за місцезнаходженням керівного органу (правління, дирекції та ін.) чи місцем проживання суб’єктів бізнесу. ...