Search:

Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

Фактична сума прибутку від реалізації в 1998 році склала 36.55 тис.грн. Порівняно з минулим роком прибуток від реалізації зменшився на 11.6%. Зменшення розміру прибутку по сумі викликало зменшення і прибутку у відсотках до товарообороту, який представляє собою рівень рентабельності. Фактичний рівень рентабельності у 1998 році склав по магазину "Орхідея" 3.07%, що менше рівня минулого року на 0.18%.

На зміну рівня рентабельності позитивно вплинуло зростання рівня валового доходу - на 1.12%, зменшення суми нарахованого податку на додану вартість позитивно вплинуло на рівень рентабельності - на 1.28%, зростання рівня витрат обігу негативно вплинуло на зниження рівня рентабельності - на 2.58%.

Про динамічні зміни прибутку від реалізації по магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу за 1997-1998 роки свідчать дані таблиці 3.1.8.

Для прибутку від реалізації характерні такі динамічні зміни: 1) зменшився товарооборот на 81.19 тис. грн., що пов'язано з зниженням купівельної спроможності населення, 2) зниження обсягу товарообороту вплинуло на зменшення податку на додану вартість на 17.1З тис.грн., 3)витрати обігу зросли на 26.17 тис.грн, що пояснюється зростанням вартості ресурсів, які необхідні для здійснення виробничо-торговельного процесу.

В динаміці склалася тенденція по випередженню темпів росту витрат обігу (136%) порівняно з темпами росту валових доходів (103%), що відповідно привело до зниження прибутків по магазину за два роки на 4,8 тис.грн.

Важливим аспектом аналізу формування прибутку є його визначення не тільки у діючих цінах, але й у порівняльних. Про те , як формувався у 1998 році прибуток від реалізації у порівняльних цінах, свідчать дані таблиці 3.1.9.

Як видно з розрахованих даних таблиці, для всіх показників, що формують прибуток, в динаміці характерна тенденція до зниження. Це пов'язане з тим, що на прибуток вплинув ціновий фактор.

Кількісна оцінка факторів, що обумовили зміну обсягу прибутку по магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу, приведена в таблиці 3.1.10.

Як свідчать результати проведених розрахунків, зниження обсягу роздрібного товарообороту на 81,19 тис.грн. негативно вплинуло на формування прибутку від реалізації (-2.64тис.грн.). Зростання середнього рівня валового доходу на 1.12% до обороту позитивно вплинуло на збільшення прибутку на 13.32 тис. грн. В зв'язку з зростанням середнього рівня витрат обігу на 2.58 % фактична сума прибутку зменшилася на 30.78тис.грн. Негативно на суму балансового прибутку вплинув податок на додану вартість. За 1997-1998 роки він знизився на 17,13тис.грн., а у відсотках до товарообороту він зменшився на 1.3%, що збільшило фактичну суму прибутку порівняно з минулим роком на 15,83 тис. грн.

Загальний вплив всіх факторів за 2 роки призвів до зменшення прибутку по магазину "Орхідея" на 4.8тис.грн.

Для більш повної оцінки ефективності комерційної діяльності підприємства використовуються узагальнюючі показники, коли співставляються результати діяльності підприємства з усіма витраченими засобами, включаючи вкладення засобів в основні і оборотні фонди.

Для дослідження ефективності використання ресурсного потенціалу поряд з основним показником рентабельності товарообороту /табл.3.1.7./ нами розраховані показники рентабельності по відношенню до різноманітних видів використаних ресурсів /табл.3.1.11/.

Наведені дані свідчать про те, що по всіх показниках спостерігається зниження рентабельності в динаміці, найбільш суттєве по іммобілізованим засобам (-435.37).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


Подібні реферати:

Економічне становище України в контексті економічної безпеки

Основними причинами глибокої економічної кризи в Україні є відсутність моделі трансформації економіки на ринкових засадах, яка б відповідала специфіці нашого суспільства, а також відсутність надійної системи економічної безпеки, яка б сприяла створенню самодостатньої, конкурентоспроможної, соціально спрямованої економіки та забезпечила б її захист від зовнішніх і внутрішніх деструктивних впливів. Досі не визначено систему індикаторів економічної безпеки та їх порогові значення, вихід за межі яких веде до руйнівних процесів ...

Форми та види підприємницької діяльності

ПЛАН Види підприємства по класифікаційних ознаках Малі підприємства Добровільні об’єднання  Види підприємств по класифікаційних ознаках. За метою і характером діяльності підприємства поділяються на: комерційні, тобто підприємства мають комерційний характер з одержанням прибутку; некомерційні, до них належить доброчинні, освітянські, медичні, наукові та інші організації невиробничої сфери народного господарства. За формою власності майна: приватні, що належать окремим громадянам на правах ...

Сутність і завдання організації праці

Організація праці— це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об'єктивною необхідністю і невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва. В умовах ринкової економіки на всіх рівнях управління можна виділити економічні та ...