Search:

Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

31. Кучеренко В.Д. Особливості інноваційної діяльності підприємства торгівлі в ринкових умовах. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери. КДТЕУ, Київ, 1998.

32. Каніщенко Л.А., Притуляк Н.М. Маркетинг у системі інноваційної діяльності. Зб. наук. праць. Маркетинг: стан і основні напрямки розвитку. КДТЕУ, Київ, 1997.

33. Куценко Г.Ф., Притуляк Н.М. Маркетинг і становлення ринкової економіки в Україні. Зб. наук. праць. Маркетинг: теорія та практика. КДТЕУ, Київ, 1996.

34. Ковалев А.И., Войтенко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

35. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия. – М.: Внешторгиздат, 1989.

36. Мазаракі А.А., Карсєкін В.І., Воронова В.М., Дорошенко В.І. Територіальна організація внутрішньої торгівлі України., Київ, КТЕУ, 1992.

37. Маня И.Б. Система маркетинговых коммуникаций: Формирование спроса и стимулирования сбыта и продажи. – М.: ВАВТ МВСС РФ, 1992.

38. Методические рекомендации по определению эффективности коммерческих сделок. Сост. Бланк И.П., Ушакова Н.Н., Кукурудза Л.А., К.:ТЭК, 1993.

39. Маркетинг (Под ред. А.Н. Романова) – М.: Банки и биржи, 1995.

40. Ноздрева Р.Б., Циганченко Л.И. Маркетинг: Как побеждать на рынке. – М.: Финансы и статистика, 1991.

41. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

42. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг. – К.: Вища школа, 1994.

43. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. – М.: Информационно внедренческий центр «Маркетинг», 1996.

44. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М.: Ось-89, 1997.

45. Попов В.М., Маньковська Т.І. Формування ринкових відносин як основа розвитку маркетингової діяльності. Зб. наук. праць. КДТЕУ. Маркетинг: теорія і практика. Київ, 1996.

46. Робота товароведов в новых условиях. М.: Экономика,1990.

47. Смолін І.В. Оцінка якості маркетингової стратегії. Зб. наук. праць. Маркетинг: стан і основні напрямки розвитку. КДТЕУ, 1997.

48. Современный маркетинг (Под ред. В.Е. Хруцкого) – М.: КТЭИ, 1993.

49. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.А., Головачук Т.И., Олейник С.И. Экономическая стратегия деятельности торгового предприятия в условиях рыночной экономики. – К.: КТЭИ, 1993.

50. Хоскинг А. Курс предпринимательства. – М.: Международные отношения, 1993.

51. Чолон Т.І. Транснаціональні корпорації у системі міжнародного маркетингу. Зб. наук. праць. КДТЕУ, Маркетинг: теорія і практика. Київ, 1996.

52. Економіка України в 1998 році. Урядовий кур’єр, 16.02.99р .

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


Подібні реферати:

Житлова іпотека перехідного періоду, проблеми і перспективи розвитку

Незважаючи на всі проблеми, що існують у перехідній економіці, у ряді країн зроблено деякі кроки у становленні іпотечного механізму в житловому секторі. Так, в Україні, Росії, Білорусі вже з'явилися або зароджуються окремі елементи іпотечного кредитування, що можна розглядати як складові майбутньої моделі житлового фінансування. Аналіз цього досвіду свідчить, що при формуванні первинного ринку житла в країнах із постсоціалістичною економікою відбувається перехід від централізованого державного фінансування до нових ...

Форми та види підприємницької діяльності

ПЛАН Види підприємства по класифікаційних ознаках Малі підприємства Добровільні об’єднання  Види підприємств по класифікаційних ознаках. За метою і характером діяльності підприємства поділяються на: комерційні, тобто підприємства мають комерційний характер з одержанням прибутку; некомерційні, до них належить доброчинні, освітянські, медичні, наукові та інші організації невиробничої сфери народного господарства. За формою власності майна: приватні, що належать окремим громадянам на правах ...

Соціально трудові відносини

ЗМІСТ Вступ .…………………………………………………………… 3 Поняття «ефективність праці»………………………………….4 Сутність та значення продуктивності праці………………… .5 Методи визначення продуктивності праці…………………….9 Джерела стимулювання продуктивності праці……………… 13 Фактори росту продуктивності праці…………… ………… .15 6. . Мотивація праці працівників як фактор підвищення її продуктивності………………………………………………… 18 Резерви росту продуктивності праці………… .21 Висновки .……………………………………………………………24 Список використаної літератури .……………………………… 25 Вступ Мета ...