Search:

Економічний аналіз

Реферати » Економічні теми » Економічний аналіз

1. Використання в аналізі господарської діяльності статистичних методів і категорій.

Розгалужена система аналітичної роботи в народному господарстві, промисловості та окремих підприємствах потребує відповідної організації, тобто упорядкування, налагодження координації та погодження її здійснення з метою попередження дублювання, внесення єдності в роботу окремих посадових осіб чи аналітичних органів. Під організацією аналітичної роботи розуміють систему заходів з метою вивчення господарської діяльності. Загальні методичні принципи організації аналітичної роботи включають: -організаційні форми;

- планування аналітичної роботи; етапи економічного аналізу;

- узагальнення та форми реалізації результатів аналізу.

В практиці організації аналітичної роботи розрізняють централізовану та децентралізовану форми. При централізованій формі організації вся робота з аналізу господарської діяльності концентрується у спеціальному структурному підрозділі в системі управління виробництвом відповідної назви. Децентралізована форма організації передбачає, що аналізом господарської діяльності займаються всі структурні підрозділи з питань, які входять до їх компетенції, виходячи з розмежування прав та обов'язків між ними, передбачених відповідними нормативними документами — внутрішніми чи галузевими.

Незалежно від організаційних форм методичне та методологічне керівництво, як правило, здійснюється головними спеціалістами-економістами. Необхідно розглянути переваги та недоліки цих організаційних форм та можливу сферу їх застосування.

Вищестоящі органи господарчого управління здійснюють аналіз на основі консолідованих звітних форм. Це зумовлює необхідність організації збору додаткової інформації та розрахунків, що потребує розробки спеціальних програм досліджень, додаткових затрат ресурсів. Статистичні, фінансові та кредитні органи здійснюють аналіз У межах офіційної звітності, що не завжди достатньо, а в окремих випадках необ'єктивно відображає дійсний стан справ у господарській діяльності, що, у свою чергу, є однією з причин уживання запобіжних заходів (страхування ризиків, застосування фіскальних інструментів впливу, жорсткі форми розрахунків), порушення довіри між суб'єктами господарських відносин.

Аналітична робота на підприємстві починається з планування. Розрізняють план аналітичної роботи та план (програму) конкретного аналізу.

План аналітичної роботи складається на рік з розбивкою по кварталах: вказуються розділи господарської діяльності та об'єкти, які включені в план періодичного контролю, терміни проведення, відповідальні виконавці, технічні засоби й джерела інформації, які необхідні для аналізу.

В плані конкретного аналізу, який складається відповідно д плану аналітичної роботи, розділи та об'єкти аналізу деталізуютьс по конкретних виконавцях, визначаються мета й завдання, роз робляються необхідні методики розрахунку впливу конкретним факторів, досліджується їх взаємозв'язок, розробляються таблиці схеми, графіки, зведення, узагальнення резервів та результаті аналізу. До аналітичної роботи залучаються працівники технічних технологічних та інших служб, які працюють під керівництвом1 аналітиків.

Всю аналітичну роботу можливо розбити на три етапи: попередній, основний та заключний.

Попередній етап: здійснюється вибір об'єкта аналізу, вивчак ться матеріали попередніх аналітичних досліджень та інших пер< вірок, визначаються мета й напрям використання результатів ані лізу, розробляються програма, календарний план та розподіляютіся функції серед виконавців, визначаються джерела інформащ розробляються макети аналітичних таблиць, графіків, схем і методичні вказівки до їх складання, до розрахунків впливу окремих фі кторів та ін.

Основний етап передбачає, збір, відбір, класифікацію джерел » формації, перевірку їх доброякісності, створення допоміжної інфо{ мації, попереднє ознайомлення з показниками, складання аналіти» них таблиць та аналітичну їх обробку, розрахунок впливу факторі визначення кола взаємодіючих факторів та встановлення причин, я зумовлюють вплив окремих факторів, їх взаємозв'язку та взаємоз, лежності, встановлення та обрахування резервів підвищення ефе тивності виробництва.

На заключному етапі дається узагальнююча оцінка діяльносі узагальнюються та оформлюються результати аналізу, підраховуй ться зведені резерви виробництва, розробляються пропозиції щод їх використання, видаються розпорядчі акти по результатах аналіз:

- проводиться обговорення їх у колективі та здійснюється контроль;

- виконанням вимог розпорядчих документів.

Узагальнення результатів економічного аналізу є його кіпцеви результатом і оформляється у вигляді аналітичної записки чи звіт Можна прийняти наступну структуру записки: спочатку характері зуються загальні показники, потім часткові — від позитивних рівні та змін до негативних; характеристика та розмір впливу факторі:

- визначаються резерви, причини позитивних та негативних змін, різерви виробництва та шляхи їх мобілізації.

Результати аналізу реалізуються через підготовку та видачу наказів і розпоряджень, в яких містяться найменування заходів, терм ни початку та закінчення їх здійснення, визначаються необхідні мі теріальні та грошові ресурси, називаються виконавці, відповідальні та контролюючі службові особи чи підрозділи підприємства.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Проблеми рівноваги попиту та пропозиції в умовах переходу до ринк

Вступ Відправною точкою ринкової структури є ринок товарів. Макроекономічні складові його - це ринки споживчих товарів і послуг, інвестицій і капіталу тощо. Ринок споживчих товарів і послуг - один з найважливіших компонентів товарного ринку. Невід'ємною рисою цивілізованого ринку, свідченням його стабільності й життєздатності є стан суспільного виробництва. Конкретним проявом останнього є рівновага попиту й пропозиції, насичення ринку споживчими товарами та послугами. Питання нормалізації споживчого ринку сьогодні для ...

Знос основних засобів, його види

У ході виробничого процесу будівлі, машини й інші засоби праці поступово втрачають частину своїх корисних властивостей, інакше кажучи відбувається їхній знос. Розрізняють два види зносу основних фондів - фізичний і моральний. Фізичний знос - це поступова втрата основними засобами споживної вартості в процесі експлуатації, тобто суто матеріальний знос їх окремих елементів. Фізичний знос залежить від багатьох факторів, зокрема: особливостей технологічного процесу; якості обслуговування основних засобів; кваліфікації ...

Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

План 1. Економіка провідних країн в роки другої світової війни та її наслідки для світового господарства. 2. Господарський розвиток країн Західної Європи, США, Японії у післявоєнний період. 3. Структурні зміни в світовому господарстві в ІІ половині ХХ століття. 4. Інтеграційні процеси в економіці європейських країн. 5. Економічний розвиток країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються. 6. Характеристика економічного розвитку нових індустріальних країн. 1. 1 вересня 1939 року фашистська Німеччина розпочала другу ...