Search:

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

Зведенi технiко-економiчнi показники ВАТ "Коломийська друкарня iм. Шухевича" за 2000-2001 роки, наведенi в таблицi, показують, що вiдбувся значний рiст випуску товарної продукцiї, який складає 26,9 %. Збiльшення випуску має мiсце по всiх видах продукцiї як в грошовому, так i в натуральному виразi. Виробництво газет зросло на 68,7%,кольорової продукції - на 20,7%, книжкової - на 19,8 %. Найвищий рiст спостерiгається по бланковiй продукції - у 5,1 рази.

Чисельнiсть промислово-виробничого персоналу зменшилась на 4 чол. i складає 44 чол. Середньорiчна продуктивнiсть 1-го працюючого збiльшилась на 35,6 % i становить 28,84 тис. грн. Середньорiчна заробiтна плата збiльшилась на 30,6 % i становить 5,87 тис. грн., що вiдповiдає середньомiсячнiй платi на рiвнi 490 грн.

Покращилось використання основних виробничих фондiв. Фондовiддача зросла на12,1 % i становить 1,11 грн. на 1 грн. ОВФ.

Зменшились фiнансовi результати роботи пiдприємства. При збiльшеннi обсягу реалiзацiї на 20,6 % валовi витрати збiльшились на 32,4 %, що привело до зменшення валового прибутку, а також прибутку операцiйного та чистого.

Зросли витрати на 1 грн. реалiзованої продукцiї. За валовими витратами (без урахування адмiнiстративних i збутових витрат) вони складають 69,74 коп. проти 63,66 коп.у 2000 роцi.

Витрати на 1 грн. реалiзованої продукцiї за повною собiвартiстю у 2001 роцi 1246,1 / 1289,8 = 0,965грн, у 2000роцi 1024,2 / 1069,5 = 0,958 грн. Зменшилась рентабельнiсть основних виробничих фондiв i за операцiйним результатом вона складає 3,8 % проти 4,5 % у 2000 роцi.

2. Аналіз собівартості продукції

Аналіз собівартості продукції з метою пошуку резервів економії усіх витрат на виробництво і реалізацію продукції являє собою один з обов’язкових напрямків фінансово-економічного аналізу діяльності підприємтсв.

Аналіз собівартості виконується на основі таких форм статистичної звітності : “Звіт про витрати виробництва, робіт, послуг”, “Звіт про фінансові результати”, “Рентабельність окремих видів продукції”.

Для проведення поглибленого внутрішнього аналізу використову.ться планові і нормативні документи, калькуляції окремих видів продукції, матеріали синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку.

На першому етапі аналізу собівартості продукції необхідно дати загальну оцінку роботи підприємства щодо зниження витрат на виробництво і реалізауію продукції за аналізований період. Така найбільше відображається через систему показників, серед яких першочергове значення має показник витрат підприємства на одну гривню виробленої товарної продукції.

Таблиця

Динаміка витрат на 1 грн., товарної продукції за 2000 – 2001 роки

Показники

2000 рік

2001 рік

Абс. Відхилення,%

Вартість виробленої продукції

999,5

1268,9

+269,4

Повна собіварстість виробленої продукції

940,5

1229,5

+289,0

Витрати на 1 грн., виробленої продукції, коп.

94,10

96,89

+23,79

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66 


Подібні реферати:

Призначення тарифної системи

Організація оплати праці на підприємстві здійснюється з допомогою тарифної системи. Вона являє собою сукупність нормативів, що регулюють основну частину заробітної плати робітників і службовців. Тарифна система використовується для диференціації розмірів заробітної плати працівників залежно від їхньої кваліфікації, відповідальності, умов праці (тобто її шкідливості, важкості, інтенсивності, привабливості тощо), її кількості та результатів. З допомогою тарифної системи установлюються співвідношення між низько і ...

Інвестиційна діяльність підприємства

Ключові слова та поняття: інвестор;, інвестиції; суб'єкт, об 'єкт інвестиційної діяльності; реальні, фінансові інвестиції; ефективність інвестицій; дисконтування; чистий приведений доход; індекс прибутковості; термін окупності; внутрішня норма доходності. Розвиток підприємства в процесі його функціонування здійснюється як результат його інвестиційної діяльності. Під інвестиціями, згідно Закону України "Про інвестиційну діяльність", маються на увазі всі майнові та інтелектуальні цінності, які вкладаються в об'єкти ...

Посередники

ПЛАН Вступ Чому виробники звертаються за послугами до торгових посередників. Сутність торговельно- посередницької діяльності: Торгівельне посередництво як особливий вид підприємницької діяльності на ринку товарів та послуг. 2.2. Принципи, на основі яких здійснюють свою діяльність посередники. 2.3. Функції торговельних посередників. 2.4. Посередницькі операції,об’єкти і суб’єкти посередниць- ких операцій. 3. Проблеми становлення та розвитку торговельно-посередницької діяльності в Україні. Висновки Використана література ...