Search:

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

Дані, що наведені у таблиці свідчать про те, що Коломийська друкарня ім.Шухевича у звітному 2001 році має значно нижчий показник витрат на
1 грн., виготовленої продукції – 96,89 коп., ніж у базовому (2000 )році – 94,10 , витрати на 1 грн., збільшилися на 2,79 коп. Ця обставина орієнтуе керівництво друкарні на розв’язання аналітичних задач, які пов’язані з розкриттям причин становища, що склалося, з пошуком резервів зменшення витрат на вирбництво і оптимізацію асортименту продукції . Витрати підприємства від збільшення у 2001 році витрат на 1 грн., виробленої продукції проти 2000 року становили:

(96,89-94,10) * 999,5 : 100 = 27,89 тис.грн

і відповідно на цю суму скоротився прибуток підприємтсва.

Для вивчення змін у структурі витрат на виробництво проводиться аналіз собівартості за елементами витрат.

Таблиця

Аналіз витрат на виробництво (тис.грн.)

Показники

2000 рік

2001 рік

В % до 2000 року

Відхилення від 2000 року

абсолютне

В % до рядка

В % до повної собівартості

1

2

3

4

5

6

7

1. Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості відходів , що повертаються)

589,9

825,6

139,9

235,7

39,9

62,7

2. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

35,9

45,9

127,8

10,0

27,9

3,8

3. Витрати на оплату праці

201,8

248,3

123,04

46,5

23,04

21,05

4. Відрахування на соціальні заходи

73,4

92,6

126,2

19,2

26,2

7,8

5. Інші витрати

39,6

18,8

47,5

-20,8

-52,5

-4,2

6. Всього

витрат (собівартість продукції)

940,6

1231,2

131,0

2903,6

30,9

100

7. Товарна продукція в оптових цінах

999,5

1268,9

127,0

269,4

26,9

8. Витрати на 1 грн., товарної продукції

94,10

96,89

102,96

2,79

2,96

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66 


Подібні реферати:

Дебіторська заборгованість

У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею май­на, виконанням робіт, наданням послуг тощо. У зв'язку із цим у нього виникає дебіторська забор­гованість. Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які заборгували підприємству грошові кошти, їх еквіваленти або інші активи. За даними бухгалтерського обліку можна визначити ...

Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

Кожний виріб є носієм різних конкретних власностей, що відображають його корисність і відповідають певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває їх споживну вартість. Споживна вартість того або іншого товару мусить бути оцінена, тобто визначена його якість. Отже, споживна вартість і якість виробів безпосередньо зв'язані між собою. Проте це не тотожні поняття, оскільки одна і та ж споживна вартість може бути корисною не в однаковій мірі. На відміну від споживної вартості якість продукції характеризує ...

Модельні розрахунки діяльності підприємств малого та середнього бізнесу

В основі функціонування економічної системи лежить складний механізм взаємовідносин між суб'єктами господарювання. Майже не існує економічних об'єктів, що розглядались би як окремі позасистемні елементи. Більшість об'єктів, що вивчаються економічною наукою, можуть бути охарактеризовані як складні системи. Ефективність діяльності складної системи залежить від великої кількості різноманітних факторів. Ці фактори можуть бути формалізовані у вигляді простих математичних співвідношень. Сукупність цих співвідношень ...