Search:

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

Отже, прослiдковується значний рiст випуску продукцiї. Так, значно зросли натуральнi показники випуску газетної продукцiї на 68,7 у 2001 р. вiдносно 2000 року, кольорової продукцї на 20,7 % i загальний обсяг продукцiї змiнився на 63,8 %.

У найбiльшiй мiрi спостерiгається рiст випуску бланкової продукцiї у 5,1 рази.

Щодо виручки вiд реалiзацiї продукцiї, використано данi для зiставлення дiяльностi друкарнi за 2000-2001 рр. i зведено в таблицю.

Таблиця.

Дані для зіставлення обсягів виробництва і реалізації продукції

за 2000-2001 роки

Показники

2000 рік

2001 рік

Відхиле

ння +,-

Вплив на

обсяг

і реалізації

1.

2.

3.

4.

5.

1.Залишки нереалізованої продукції на початок року.

129,8

138,9

+9,1

+ 9,1

2. Випуск товарної продукції

999,5

1268,9

+269,4

+269,4

3.Залишки нереалізованої продукції на кінець року.

59,8

118,0

+58,2

- 58,2

4. Обсяг реалізованої продукції

1069,5

1289,8

+ 220,3

-220,3

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66 


Подібні реферати:

Підприємство як суб’єкт господарювання

П-во, його види та об’єднання. Форми організації в-ва. Виробничий процес на п-ві. Структура промислового п-ва. 1. Основу національної економіки складає в-во. Первинним осередком його є п-во. Виробниче п-во – це виробничо-господарська одиниця, організаційно відокремлений і економічно самостійний суб’єкт господарювання, що має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну чи комерційну діяльність з метою задоволення суспільних потреб і отримання прибутку. Основними рисами п-ва є виробничо-технічна, економічна і ...

Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів При аналізі основних фондів насамперед треба визначити їхню середньорічну вартість і динаміку зміни за ряд років. При цьому слід зіставляти темпи їх зміни з динамікою зростання вартості продукції або обсягів виробництва в натуральному вираженні. Останній показник повинен мати більш високі темпи зростання порівняно з основними фондами. Однак економічні труднощі, які мають місце в нашій країні, можуть показати і зворотні тенденції. Основні фонди підприємства ...

Необхідні документи для заключення угоди

Необхідні документи для заключення угоди: 1. Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства. 2. Свідоцтво платника податку. 3. Довідка з банку про відкриття рахунку. 4. Сертифікат якості, сертифікат відповідності. 5. Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи. 6. Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. 7. Статут підприємства (перша сторінка, сторінка де вказано що підприємство являється регіональним представником заводу виробника, остання сторінка з печатками) - ...