Search:

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

Дослiдження структури товарної продукцiї показує, що друкарня спеціалізується на випуску газетної i кольорової продукцiї. Частка цих видiв у структурi товарної продукцiї найбiльша i становить у 2000 роцi 39,0 % i 32,4% , а у 2001 роцi 56,7% i 20,2 вiдповiдно. Провiдне мiсце зберiгається за видами продукцiї впродовж обох дослiджуваних рокiв. Однак у 2001 роцi вiдбулися структурнi зрушення в сторону збльшення частки газетної продукції на 17,7 пунктiв i зменшення частки кольорової продукцiї на 12,2 пункти та книжкової на 5,1 %. Частка бланкової та iншої друкованої залишилася без суттєвих змiн.

Структура випуску продукцiї в натуральному виразi не вiдповiдає структурi товарної продукцiї. Це є наслідком рiзницi в цiнах за облiкову одиницю продукцiї, що пояснюється рiзною фарбовiстю, складнiстю технологiчних процесiв, матерiаломiсткiстю та кон’юнктурою ринку.

Дальший аналiз проводиться з метою вияву впливу середнiх гуртових цін на випуск товарної продукції.

Таблиця.

Аналіз впливу зміни середніх гуртових цін на

випуск товарної продукції

Види продукції

Облікова одиниця продукції

Випуск продукції

Ціна за облікову одиницю продукції (грн.) (без ПДВ)

Зміна ціни за облікову одиницю + , -

В натуральному виразі по роках

в грошовому виразі (тис.грн.)

2000

2001

2000

2001

2000

2001

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Бланкова

Тис.арк..відб

ф А 2

178,5

460,4

37,7

45,53

211,2

98,9

112,3

2. Газетна

Тис.прим.ф

А 2 ,4 полоси

1541,4

2600,1

389,6

719,53

252,7

276,7

+24,0

3.Книжкова

Тис. 2-стор.

арк.від., ф А1

471,1

564,7

228,7

225,5

485,5

399,3

- 86,1

4.Кольорова

Тис.арк.відб.,

ф А 1

342,0

412,7

323,5

256,7

945,9

622,0

-

323,9

5Інша

друкована

продукція

Тис.арк.відб.,

ф А 1

158,0

147,2

20,7

21,64

131,0

147,0

+16,0

Всього

999,5

1268,9

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66 


Подібні реферати:

Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

План. Вступ. Джерела формування доходів торговельного підприємства. Доходи в системі показників стратегічного розвитку підприємства. Фактори впливу доходності та цінова політика торговельного підприємства. Стратегія управління доходами торговельного підприємства: вихідні передумови та порядок розробки. Вихідні передумови та методологія аналізу доходів торговельного підприємства. Методи обґрунтування плану-прогнозу доходів торговельного підприємства. Висновок. Додатки. Вступ. Прибуток - одна з форм чистого доходу в умовах ...

Підприємство як суб’єкт господарювання

П-во, його види та об’єднання. Форми організації в-ва. Виробничий процес на п-ві. Структура промислового п-ва. 1. Основу національної економіки складає в-во. Первинним осередком його є п-во. Виробниче п-во – це виробничо-господарська одиниця, організаційно відокремлений і економічно самостійний суб’єкт господарювання, що має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну чи комерційну діяльність з метою задоволення суспільних потреб і отримання прибутку. Основними рисами п-ва є виробничо-технічна, економічна і ...

Посередники

ПЛАН Вступ Чому виробники звертаються за послугами до торгових посередників. Сутність торговельно- посередницької діяльності: Торгівельне посередництво як особливий вид підприємницької діяльності на ринку товарів та послуг. 2.2. Принципи, на основі яких здійснюють свою діяльність посередники. 2.3. Функції торговельних посередників. 2.4. Посередницькі операції,об’єкти і суб’єкти посередниць- ких операцій. 3. Проблеми становлення та розвитку торговельно-посередницької діяльності в Україні. Висновки Використана література ...