Search:

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

Розрахунок впливу факторів на прибуток від реалізації газет, показує, що в порівнянні з 2000 роком найбільше зросла собівартість продукції (42,9 %) за рахунок збільшення витрат на матеріали, утримання та експлуатацію обладнання.

Збільшивши обсяг вкладеного капіталу (власного і позикового) підприємство неефективно використовувало його, внаслідок чого балансовий прибуток зменшився майже на половину. У 2001 році ВАТ “Коломийська друкарня ім. Шухевича” закупила нове обладнання , яке не було введене в дію. Внаслідок цього має місце зниження рентабельності власного капіталу на 64,1%. Показники спаду рівня рентабельності , розраховані за “чистим” прибутком, дещо нижчі через зменшення частки прибутку, внесеного до державного бюджету.

Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції починається з розрахунку впливу основних факторів, за даними фінансового звіту (форма 2). При цьому дається оцінка виконання прибутку вцілому і по окремих його видах, вивчається динаміка відповідних сум і зміни порівняно з минулим періодом.

Абсолютний ріст прибутку від реалізації склав 1770,9 грн. Відносний показник прибутку від реалізації газет показує, що прибуток від реалізації у порівнянні з 2000 роком зріс лише на 5,8%. Прибуток на одиницю продукції в 2001 році не збільшився, а навпаки зменшився.

Проаналізувавши дані таблиці видно що ріст прибутку від реалізації пройшов за рахунок обсягу реалізації продукції.

Розрахунок впливу факторів на величину прибутку від реалізації товарної продукції.

Вплив обсягу реалізації продукції в натуральному виразі

359 * 0,04 = + 14,36 тис. грн.

Вплив зміни собівартості продукції

- (0,01) * 6519 = - 65,19 тис. грн.

Вплив зміни цін

0,02 * 6519 = 130,4 тис. грн.

Разом: 14,36 + (- 65,19) + 130,4 = +76,0 тис. грн.

Через зміну собівартості у бік збільшення (збільшення витрат на сировину і матеріали, утримання та експлуатацію обладнання), негативно вплинули на прибуток, однак збільшення прибутку на одиницю продукції внаслідок збільшення ціни (0,12 грн. замість 0,1 грн. у 2000 році) та збільшення випуску продукції в натуральному виразі зумовило збільшення прибутку на суму 76,0 тис.грн.

Якщо сума від прибутку показує абсолютний ефект від діяльності, то рентабельність характеризує міру цієї ефективності, тобто відносний ступінь прибутковості.

Розрахунок економічної ефективності

від освоєння випуску пакувальної продукції

У Коломийській друкарні ім.Шухевича є виробничі можливості для освоєння і випуску пакувальної тари для підприємств харчової промисловості місцевого регіону . Для друкування цієї продукції у 2-4 фарби буде використовуватись 2-фарбова офсетна машина Dominant-725 на якій в даний час друкується різна друкована продукція з коефіцієнтом використання виробничої потужності на рівні 7%. Висікання пакувальної тари буде здійснюватись на модернізованій для такого призначення плоскодрукарській машині ПС – А3. Модернізація цих машин для здійснення висікання не є складна і непотребує значних капіталовкладень.

Характеристика продукції

Тиражність продукції для друкування – 10000 примірників;

Коефіцієнт фарбовості Кф – 2;

Назв – 100;

Формат для друкуванння – 45 х 60;

Картон – 300гр/м2

Розрахунок собівартості проводиться за статтями витрат :

Матеріали

Електроенергія та на технологічні потреби;

Заробітна плата (основна і додаткова);

Відрахування на заробітну плату (37,5 %)

Інші витрати.

Трудомісткість визначається за такими операціями:

виговлення офсетних форм;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66 


Подібні реферати:

Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм

Сучасний маркетинг ставить перед фармацевтичними фірмами зав­дання не тільки щодо створення і виробництва ефективних та безпечних лікарських засобів і встановлення на них доступних цін, але й пошуку фірмою потенційних споживачів для збуту своєї продукції. З цією метою фармацевтичними фірмами формуються розгалужені мережі по просуван­ню і розподілу лікарських засобів. Основними тенденціями їх розвитку є: — організація представництв фармацевтичних фірм; — уніфікація маркетингових каналів; — надання першочергової уваги ...

Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

З м і с т стор Вступ 3 1. Податкова політика у регулюванні економічного зростання держави 5 2. Види податків 12 2.1. Сутність податків .12 2.2 Функції податків .14 2.3 Пряме і непряме оподаткування 15 3. Міжнародний досвід оподаткування .17 Висновок 33 Список використаної літератури .34 Вступ Необхідність встановлення власної податкової системи постала перед Україною як самостійною державою з ухваленням 24 серпня 1991 року акта проголошення незалежності України. Новостворена на той час податкова система ...

Робота з економетрії

Вступ. Актуальність роботи. В нинішній час економіка України наражається на важкі деформації, падає виробництво, росте безробіття, має місце інфляція. Для того, щоб виправити ситуацію ,що склалася на Україні необхідно побудова реальних моделей, за допомогою яких можна достатньо точно прогнозувати економічні процеси. В нашій роботі ми вжили спробу побудови однієї з таких моделей. Наукова новизна. В нашій роботі ми використали засоби математичної статистики, теоретичного аналізу, теорії імовірності, системного аналізу, ...