Search:

Козацька символіка

Почесне місце у козацькій символіці належить також рушниці. Досить

нагадати, що озброєна рушницею постать козака стала офіцій­ним гербом

Війська Запорозького. Таке саме зображення є на корогвах сотень, на печатках і портретах. Але найбільш яскраво символічне зна­чення рушниці як лицарської, навіть богатирської зброї проступає в козацьких думах. З класичної думи про козака Голоту, записаної на­прикінці XVII ст., видно, що невід'ємною ознакою козацького лицаря, окрім доброго коня та пишних шат, є його ясна зброя. Таким чином, рушниця міцно пов’язана з обра­зом козака - як символічним, так і реальним.

Проте серед геральдичних знаків рушниця, на відміну від гармат та гарматних ядер, не зустрічається: загальноприйнята геральдика її не визнавала. Це, очевидно, відповідало сприйняттю вогнепальної зброї як "нечесної", "підлої", хоч і дорогої, що було притаманне багатьом народам світу. Численні докази цього можна привести і на українсько­му матеріалі. Так, окрім відомого вислову з порівнянням холодної та вогнепальної зброї ("куля - дура, штик - молодець"), є низка фразео­логізмів, які відносять два згадані типи зброї до різних оціночних площин: з кулею пов'язані негативні коннотації ("дістати кулю в лоб"), а з штиком - позитивні ("здоровий, як штик).

Козаки називали рушниці яничарками.

3. Козацькі прапори та герби :

Козаки мали власні прапори, які урочисто піднімали під час морських та сухопутних походів

Козацький прапор 1762 рік

До того ж гетьмани мали свої власні герби, емблеми:

Герб Гетьмана Павла

Скоропадського - 1918 рік

Герб Війська Запорізького – в ширшому трактуванні символ Великої України взагалі (без Києва). Символізує героїчну добу історії нашої нації, козацьку спадкоємність Українців, нашу завзятість, впертість і відчайдушність в обороні Рідного Краю.

Прапор Війська Запорізького – стяг малинового кольору, традиційно вважається Козацьким Прапором. Малиновий колір є в геральдиці кольором шляхетності й рицарства, перемоги та відваги.

Але з приводу кольору козацького прапора історики до сих пір сперечаються:

«Аналіз колірних характеристик козацьких бойових прапорів, захоплених поляками під Берестечком, свідчить про їх колірну розмаїтість. І це не випадково. ті часи зв’язок у бою здійснювався тільки через гінців або ж візуально. Війська, бачачи встромлений у землю білий штандарт гетьмана Богдана (чим він був нижчий за рангом від португальського короля?), знали, де міститься командний пункт, а гетьман, дивлячись у підзорну трубу на поле бою, бачив, як розташовані його полки і корпуси. Тому козацькі прапори аж ніяк не могли бути лише малинового кольору.»

Козацький хрест

Синій колір - стійкий, сильний, вірний,

надійний (за геральдичними правилами

ХVІІІ століття - боротьба за свободу).

Список використаної літератури:

1. Олександр Галенко Mediaevalia Ucrainica: ментальність та історя ідей, № 5. http://ukrhistory.narod.ru/texts/galenko-1.htm

2. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків, - Т. 2.

3. А. В. Стороженко. Стефан Баторий и днепровские козаки. - К., 1904

4. Головний сайт полтавської обласної ради http://oblrada.pl.ua/index.php

5. Історичне Прикарпаття http://www.iv-fr.net/

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

Життя і політична діяльність Петра Кононовича Сагайдачного (Конашевича-Сагайдачного) багато в чому суголосна з історією України першої чверті XVII ст.— складного, все ще недостатньо дослідженого періоду. Це був час жорстокого соціального і наіонально-релігійного гноблення українського народу, бурхливого зростання визвольного руху, героїчних походів козаків на турецькі фортеці, нових явищ у розвитку культури тощо. Свідком і навіть безпосереднім учасником багатьох тогочасних подій став Петро Сагайдачний - особистість ...

Промисловість України в пореформений період

Зростаючі потреби в машинах змовили розвиток машинобудівної промисловості, яка почала створюватися в Україні з кінця XVIII ст. Її представляли мідярні, чавуноливарні та машинобудівні заводи. На початку XIX ст. в губерніях України налічувалось 10 мідярень, у 1860 p. їх було вже 17. Незважаючи на те, що основна частина мідярень на час реформи 1861 p. ще не вийшла з мануфактурної стадії, їм належала важлива роль як у постачанні обладнання винокурній і цукровій промисловості, так і в задоволенні різноманітних потреб населення. ...

Козацька символіка

Зміст 1.Вступ…………………………………………………………2 2.Символи козацької влади………………………………… .3 З.Зброя як козацький символ………………………………….4-5 4.Козацькі прапори та герби………………………………… .6-7 5.Список використаної літератури…………………………… 8 Вступ У XVI в. в українськім громадянстві появилася нова, козацька, верства. Козаками називали спочатку людей, що йшли у Дикі поля для ловів і рибальства та на боротьбу з татарами. Це були найбільше міщани з пограничних містечок, як Канів, Черкаси, Брацлав та ін. Пізніше козацька організація прийняла ...