Search:

Політична система і державний устрій Болгарії

Реферати » Географія » Політична система і державний устрій Болгарії

ЗМІСТ.

ВСТУП 3-5

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ І КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ 6-16

1.1. Історія конституційного розвитку 6-10

1.2. Конституція, основні закони та характеристика форми державного правління 10-16

РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ .17-26

2.1. Історичний аспект формування Національних Зборів Республіки Болгарія 17-24

2.2. Діяльність Народних Зборів, їх функції. Провідні політичні партії 24-26

РОЗДІЛ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ .27-38

3.1. Глава держави 27-31

3.2. Характеристика уряду Республіки Болгарія .31-37

РОЗДІЛ ІV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ 38-42

4.1. Особливості функціонування судової системи Болгарії .38-41

4.2. Діяльність Конституційного суду РБ 41-42

РОЗДІЛ V. ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ .43-48

5.1. Основні обласні центри, загальна характеристика 43-46

5.2. Положення, які регулюють діяльність органів місцевої влади 46-48

РОЗДІЛ VІ. ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 49-54

6.1. Адаптація законодавства та процес вступу до ЄС .49-51

6.2. Зміни в Конституції, яких вимагає членство в ЄС 51-54

ВИСНОВКИ .55-57

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 58-60

ВСТУП.

Проблема дослідження будь-якого суспільства є доволі складною, адже складним є саме суспільство. Воно має складну структуру, постійно творячи нові форми співжиття, нові ідеологічні і ідейні основи свого існування.

З одного боку, процес розвитку суспільства – це процес стихійний, який не можна пе-редбачити. Але, з іншого боку, розвиток суспільства характеризується певними закономір-ностями, які можна передбачити і за допомогою яких можна прогнозувати його розвиток. З плином часу і розвитком новітніх технологій суспільство стає все більш дослідженим, а відтак прогнозованішим.

Основою будь-якого суспільства є його структура. Проаналізувавши і дослідивши структуру, можна робити певні висновки про тип суспільства, рівень його розвитку, зла-годженість у функціонуванні його елементів, рівень конфліктності тощо. Політична систе-ма є складовою частиною суспільно-політичного устрою держави, яка регулює, насампе-ред, владні відносини в ньому. Завданням політичної системи є організація суспільства, створення передумов його розвитку, акумулювання та реалізація його ідей. В автори тар-них і тоталітарних системах закладається, що політична система має керувати суспіль-ством, але для демократичних суспільств це є неприйнятним і тут завдання політичної системи полягають саме в організації суспільства, а не в управлінні ним. Так чи інакше, політична система є надзвичайно важливим елементом будь-якого суспільства, а відтак її дослідження є ключовим у дослідженні суспільства, закономірностей його розвитку.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що Болгарія є відносно новою демократією на теренах Європи, а відтак відсутнє глибоке та комплексне дослідження її політичної системи та державного устрою. Іншим аспектом є те, що Болгарії довелося пройти нелег-кий процес трансформації суспільства та політичної системи після повалення соціалізму. На сьогодні цим нелегким шляхом проходить і Україна, а тому є досить цікавим побачити досвід країни, яка вирішувала подібні проблеми.

Об’єктом дослідження даної бакалаврської роботи є політична система та державний устрій Республіки Болгарія. Предметом дослідження є структура та механізми функціо-нування політичної ситеми, особливості державного устрою Болгарії в контексті інтеграл-ції до ЄС. Важливо також звернути увагу на характер внутрішніх та зовнішніх взаємо від-носин структурних одиниць в межах політичної ситеми.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 


Подібні реферати:

Магматичні гірські породи, їх класифікація

Вулканічні породи, що виникли з гранітної магми, займають всього 13,5 % від площі поширення магматичних порід у нашій країні, тоді як на частку гранітів — порід, що застигли на глибині, приходиться 48,6 %. У геології такі лави називають «кислими». Назва ця, звичайно, не відбиває їхніх смакових якостей. Вона зв'язано з високим змістом кремнезему в лаві. Його настільки багато, що він не тільки насичує всі основи, але і залишається в надлишку у виді вільного кремнезему (найчастіше кварцу). А кварц можна розглядати як ...

Діаспора

План Вступ 1. Історичні причини формування української діаспори. 2. Характеристика української діаспори в різних країнах світу: а) Росія б) Польща в) Канада г) США д) Аргентина е) Австралія є) Інші країни 3. Сучасна українська діаспора та збереження культури в ній. 4. Проблеми української діаспори в різних країнах світу. Висновки Список використаної літератури 1. Історичні причини формування української діаспори. Діаспора (від гр. слова діаспора - розсіяння) – розсіяння в різних країнах народу, вигнаного з ...

Материки світу

Назви частин світу і материків мають різне походження. Древні греки називали всі землі на захід від Босфору Європою, а на схід від нього - Азією. Римляни розділяли свої східні (азіатські) провінції на Азію і Малу Азію (Анатолію). Назва "Африка", яка також має античне походження, відносилася лише до північно-західної частини материка і не включала Єгипет, Лівію та Ефіопію. Стародавні географи припускали, що на півдні повинен бути великий материк (Terra Australis - південна земля), який врівноважував би великі площі ...