Search:

Політична система і державний устрій Болгарії

Президент очолює Консультативну раду з національної безпеки, в склад якої входять голова Народних Зборів, головуючий Міністр, міністр оборони, міністр закордонних справ, міністр внутрішніх справ, міністр фінансів, керівник генерального штабу болгар-ської армії і по одному представнику від кожної парламентської групи. Консультативна рада з національної безпеки: обговорює питання внутрішньої і зовнішньої політики; за-безпечує громадянський мир, суспільний порядок, права та інтереси болгарських грома-дян; застосовує дії, направлені на присікання і подолання виникнення загрози націо-нальній безпеці. На наступні засідання Консультативна рада збирається один раз на три місяці, позачергові засідання проводяться в разі необхідності за ініціативою Президента або під час оголошення загальної чи часткової мобілізації, збройного стану і в деяких інших випадках, прямо передбачених Конституцією (п.4 і 5 ст.100). Засідання Ради – закриті. Кворум складає 2/3 складу Консультативної Ради.

Президент визначає організацію служб при Президенті і призначає персонал.

Крім того, Президент здійснює цілу низку повноважень в виконавчій сфері: оголошує загальну і часткову мобілізацію в передбачених законом випадках, підписує міжнародні договори, затверджує зміну кордонів і центрів адміністративно-територіальних одиниць за пропозицією Ради Міністрів.

В Болгарії передбачений інститут контрассигнатури: значна частина актів Президента скріплюється також підписом головуючого Міністра чи відповідного міністра (ст.102). Виключенням є акти про призначення “службового” уряду, про накладання мандату на утворення уряду, визначення організації і порядку діяльності служб при Президенті і призначення персоналу, призначення дати виборів і деякі інші, прямо визначені в п.3 ст.102 Конституції Болгарії.

Президент має право скликати Народні Збори з різних питань в межах своєї компе-тенції, оскільки він не має права законодавчої ініціативи. Він має право вносити пропо-зиції щодо зміни Конституції Республіки Болгарія. Якщо Президент вважає проект закону неконституційним, він може наполягати на повторному обговоренні його Народними Зборами. Таке повноваження можна назвати “право вето”. Президент може оспорити цілий закон або окремі його положення.

Президент може звільняти повністю чи частково від відпрацювання вироку суду за ско-єний злочин. Також глава держави має право на помилування, що вважається актом гу-манності. Це право Президент поклав на віце-президента Ангела Маріна. Спеціальна Ко-місія з помилування, яка складається з спеціалістів з кримінального права і процесу прий-має апеляції і рекомендує кандидатів на помилування віце-президенту. Право на поми-лування практикується досить рідко і за наявності переконливих доказів невинності.

Призначення виборів є також в компетенції президента в разі спливу строку мандату діючих Народних Зборів або місцемих органів влади, або при досрочному закінченні мандату.

Президент призначає дату національного референдуму, якщо Народні Збори не вирі-шать іншого.

Президент представляє державу в міжнародних відносинах: він має право підписувати міжнародні договори після обговорення з Радою Міністрів і для цього не вимагається на-дання йому спеціальних повноважень.

Президент має право призначати і звільняти з посади Надзвичайних і Повноважних По-слів Болгарії. Також як глава держави він видає вірчі і відкличні грамоти дипломатичним представникам інших держав.

В силу своїх повноважень Президент видає укази, направляє звернення і послання. Укази сріплюються підписом Міністра-голови або відповідного міністра. Не підлягають скріпленню наступні укази, якими Президент:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 


Подібні реферати:

Політична система і державний устрій Болгарії

ЗМІСТ. ВСТУП 3-5 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ І КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ 6-16 1.1. Історія конституційного розвитку 6-10 1.2. Конституція, основні закони та характеристика форми державного правління 10-16 РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ .17-26 2.1. Історичний аспект формування Національних Зборів Республіки Болгарія 17-24 2.2. Діяльність Народних Зборів, їх функції. Провідні політичні партії 24-26 РОЗДІЛ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ .27-38 3.1. Глава ...

Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи

1. Погода. Характеристика її складових Погода — це стан нижнього шару атмосфери в даний час і в даному місці. Поняття «погода» містить шість показників її стану (або метеоелементів): температуру і вологість повітря, хмарність, опади, атмосферний тиск і вітер. Температура повітря характеризує тепловий стан атмосфери і ви­мірюється в градусах Цельсія (°С) і Кельвіна (К). Температура повітря залежить від кута падіння сонячних променів. На температуру вплива­ють прозорість атмосфери, хмарність, напрямок вітру, опади тощо. За ...

Альтернативні джерела електроенергії. Екологічна ситуація на ТЕС, ГЕС, АЕС

План Вступ 1. Застосування ядерної енергії. 2. Ядерний реактор. 3. Перспективи розвитку ядерної енергетики. Висновок ЗАСТОСУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ. Застосовувати ядерну енергію для її перетворення в електричну вперше почали в нашій країні в 1954 р. у м.Обнінську було введено в експлуатацію атомну електростанцію АЕС потужністю 5000 кВт. Енергія, що виділялася в ядерному реакторі, використовувалася для перетворення води в пару, яка потім обертала з’єднану з генератором турбіну. За таким самим принципом діють введені в ...