Search:

Політична система і державний устрій Болгарії

Метою даної роботи є аналіз і дослідження політичної системи та державного устрою Республіки Болгарія. Особливу увагу приділено аналізу структури політичної системи, до-слідженню історичних передумов її виникнення, ролі парламенту, президента, уряду та судової гілки влади, розвитку місцевого самоврядування, а також впливу, який політична система справляє на розвиток суспільства. Крім того, значну увагу приділено адаптації політичної системи при вступі Болгарії до Європейського Союзу.

Відповідно до зазначеної мети у роботі поставлено такі завдання:

1. Надання загальної характеристики політико-правового функціонування Республіки Болгарія, описання форми державного правління, надання детальної характеристики Конституції держави та особливостей конституційного устрою;

2. Дослідження та описання розвитку інституту Парламенту, принципи його роботи, склад, особливості здійснення ним законодавчої влади, а також характеристика пар-тійної структури болгарського суспільства та перелік основних діючих політичних партій;

3. Характеристика органів виконавчої влади: повноваження глави держави, а також склад, діяльність та діючу програму уряду та інших державних інституцій виконав-чого характеру;

4. Вивчення структури і функціонування судової влади, а саме: дослідження принци-пів діяльності болгарських судів, серед яких особливе значення надаватиметься Конституційному суду;

5. Надання характеристики політико-адміністративного устрою Республіки Болгарія, сучасного стану функціонування органів місцевого і регіонального самоврядування;

6. Аналіз процесу адаптації національного законодавства та реформації політичної системи Республіки Болгарія відповідно до норм та принципів Європейського Со-юзу, а також характеристика сучасного стану питання.

Методологічною основою даної роботи стало комплексне використання різноманітних методів, серед яких можна виокремити: структурно-функціональний метод, метод аналізу, синтезу, індукції, дедукції та системний метод. Також було використано історичний метод та метод порівняння.

При написанні даної роботи була опрацьована та використана різноманітна джерельна база, зокрема нормативно-правові акти Республіки Болгарія (Конституція 1991 р. та ін.), ряд наукових праць та підручників, як вітчизняних так і іноземних авторів, різноманітні статті в періодичних виданнях. Велике значення мало використання Інтернет-джерел.

Оцінюючи стан дослідження даної теми у вітчизняній науці, варто визнати, що він за-лишається все ще низьким, особливо це стосується рівня дослідження адміністративно-територіального устрою та функціонування органів місцевого самоврядування Республіки Болгарія.

Бакалаврська робота складається з вступу, шести розділів і висновків загальним обся-гом 60 сторінок тексту.

У вступі висвітлено актуальність даної теми, окреслено об’єкт, предмет та методи до-слідження, визначено мету та завдання дослідження.

Перший розділ присвячено загальній характеристиці форми державного устрою і кон-ституційного ладу Республіки Болгарія, розглянуто історію конституційного розвитку, ха-рактеристику діючої Конституції та конституційних законів.

У другому розділі йдеться про принципи функціонування законодавчої влади, структур-ру Парламенту, його функції та повноваження, перелік основних політичних партій.

Третій розділ присвячено характеристиці органів виконавчої влади - Президента та уряду.

Четвертий розділ стосується судової гілки влади, а також функціонування Конститу-ційного суду.

У пятому – проаналізовано основні принципи адміністративно-територіального устрою держави та засади функціонування органів місцевої влади.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 


Подібні реферати:

Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

Ресурси Світового океану загалом поділяються на біологічні, мінеральні, енергетичні. Це ресурси, що вже видобуваються або можуть бути добуті з води узбережної частини, дна та надр океанів та морів. Біологічні ресурси океанів - риби, кити, молюски (кальмари, мідії то­що), ракоподібні (краби, креветки, кріль тощо), деякі види водоростей, що вико­ристовуються для виробництва продуктів харчування і одержання цінних речовин для різних галузей промисловості, сільського господарства, медицини. Вони нале­жать до відновлюваних ...

Фізико-географічний огляд Азії

1. Азія. Загальна характеристика. Особливості геологічної будови і рельєфу Азія — найбільша частина світу, яка займає майже 30% площі суші — 43,4 млн км2. Від арктичних островів на півночі до індоне­зійських островів на півдні Азія простяглася на 10 тис. км. Більш ніж на 9,5 тис. км Азія витягнута із заходу на схід — від мису Баба на п-ові Мала Азія до мису Дежньова на Чукотському п-ові. Азія — єдина частина світу, що омивається водами всіх чотирьох океанів, проте вплив їх обмежений. Розміри Азії обумовили ...

Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи

1. Погода. Характеристика її складових Погода — це стан нижнього шару атмосфери в даний час і в даному місці. Поняття «погода» містить шість показників її стану (або метеоелементів): температуру і вологість повітря, хмарність, опади, атмосферний тиск і вітер. Температура повітря характеризує тепловий стан атмосфери і ви­мірюється в градусах Цельсія (°С) і Кельвіна (К). Температура повітря залежить від кута падіння сонячних променів. На температуру вплива­ють прозорість атмосфери, хмарність, напрямок вітру, опади тощо. За ...