Search:

Політична система і державний устрій Болгарії

Структуру і штатний розклад міністерства в рамках загальної чисельності, визначеної РМ, затверджує відповідний міністр. Міністр є роботодавцем по відношенню до пра-цівників міністерства, головним розпорядником кредиту, затверджує державні смети, проект бюджета міністерства. Міністру в його діяльності допомагають його замісники, роботу з-поміж яких розприділяє сам міністр. Він може передати замісникам свої окремі повноваження за виключенням прав, наданих йому законом, і права на видання норма-тивних актів. Окрім цього, в міністерствах передбачена посада головного секретаря, який через керівників управлінь координує діяльність апарату міністерства.

Структурно міністерства зазвичай складаються з управлінь, відділів і секретаріату. Управління і відділи створюються у відповідності з функціями і завданнями міністерства. Секретаріат здійснює взаємодію між управліннями в міністерстві, готує матеріали, що вносяться до РМ, організовує узгодження нормативних актів міністерства з іншими відомствами, контролює виконання рішень керівництва міністерства і колегіуму.

Колегія (“колегіум”) міністерства – дорадчий орган. Склад колегії затверджується мі-ністром. За посадами в колегію входять міністр, який є її головою, замісники міністра, головний секретар, керівники управлінь, керівник кабінету міністра і радники. Інші спе-ціалісти і представники профспілок можуть приймати участь у засіданнях колегії за рі-шеньням міністра.

Колегія скликається міністром і розглядає основні проблеми, пов’язані з завданнями і діяльністю міністерства; звіти і аналіз виконання основних завдань і результатів роботи міністерства, окремих органів і організацій, підзвітних йому; проекти нормативних актів, що видаються міністерством, проекти нормативних актів Ради Міністрів, що відносяться до сфери діяльності міністерства. Рішення приймаються більшістю голосів, а у випадку, якщо голоси розділились, кінцеве рішення приймає міністр.

Під керівництвом Ради Міністрів діють не тільки міністерства, але й інші державні органи: комітети (наприклад, Комітет по туризму при Раді Міністрів, Комітет з енерге-тики, Комітет з використання атомної енергії в мирних цілях), комісії (Національна комісія по цінах при Раді Міністрів, Міжвідомча комісія по управлінню, використанню і розпорядженню нерухомим майном – власністю Республіи Болгарія за кордоном); ради (Національна Рада по водах, Національна рада по боротьбі з зловживанням наркотиків) і агентства (Агентство з іноземної допомоги). Керівники цих органів і інших відомств призначаються Радою Міністрів, якщо в законі не вказано інше.

Організація ідіяльність даних органів може були проілюстрована на прикладі Націо-нальної Ради по водах, діяльність якої регулюється затвердженими постановою Ради Мі-ністрів №199 від 13.10.1992 р Правилами устрою і діяльності Національної Ради по водах. Національна Рада по водах здійснює державну політику в сфері водних ресурсів, роз-робляє стратегію раціонального використання вод, загальнонаціональне і регіональне водногосподарське прогнозування, розробляє водогосподарські баланси і проекти нор-мативних актів. Цей колегіальний орган Ради Міністрів, в склад якого входять пред-ставники основних міністерств і інших відомств, які мають пряме відношення до про-блеми використання водних ресурсів. Склад визначається Радою Міністрів. Кворум в Раді– 2/3 складу, рішення приймаються кваліфікованою більшістю голосів. Виконавчим органом Ради є Центральне управління.

В разі необхідності РМ створює різного роду тимчасові органи. Так, наприклад, у зв’язку з тяжким станом водопостачання м.Софії був створений штаб з подолання кризи у водопостачанні. У відповідності з затвердженими постановою Ради Міністрів №294 від 09.12.1994 р. Правилами устрою і діяльності урядового штабу з подолання кризи у водо-постачанні це тимчасовий допоміжний орган уряду (ст.2). Головою штабу є заступник Міністра-головуючого. До складу штабу входять замісники міністрів внутрішніх справ, оборони, охорони здоров’я, навколишнього середовища, землеробства, голова Національ-ної Ради по водах і деякі інші посадові особи. Голова має право залучити при необхідності і інших осіб і спеціалістів, які не є членами штабу, для виконання функцій і завдань штабу без права дорадчого голосу. Члени штабу виконують свої функції за допомогою струк-турних органів міністерств і відомств, які вони представляють. Технічна і організаційна робота забезпечується начальником цивільної оборони Республіки Болгарія. Штаб про-водить засідання щотижня, кворум складає більше половини складу, рішення прийма-ються простою більшістю голосів. Рішення штабу обов’язкові для міністерств і відомств.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 


Подібні реферати:

Політична система і державний устрій Болгарії

ЗМІСТ. ВСТУП 3-5 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ І КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ 6-16 1.1. Історія конституційного розвитку 6-10 1.2. Конституція, основні закони та характеристика форми державного правління 10-16 РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ .17-26 2.1. Історичний аспект формування Національних Зборів Республіки Болгарія 17-24 2.2. Діяльність Народних Зборів, їх функції. Провідні політичні партії 24-26 РОЗДІЛ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ .27-38 3.1. Глава ...

Ірак

Географічне положення та природні умови Іраку Держава в Південно-Західній Азії. На півночі граничить з Туреччиною, на сході - з Іраном, на півдні - із Саудівською Аравією і Кувейтом, на заході - з Йорданією і Сирією. На півдні країна омивається Перською затокою. Площа Іраку 434924 км2. Північний регіон Іраку- Аль-Джазра - займає Вірменське нагір'я, висота якого досягає 2135 м у районі турецької границі. На північному сході в Іранському нагір'ї розташована найвища крапка Ірану, гора Хад-жі-Ібрахім (3600 м). Далі на ...

Альтернативні джерела електроенергії. Екологічна ситуація на ТЕС, ГЕС, АЕС

План Вступ 1. Застосування ядерної енергії. 2. Ядерний реактор. 3. Перспективи розвитку ядерної енергетики. Висновок ЗАСТОСУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ. Застосовувати ядерну енергію для її перетворення в електричну вперше почали в нашій країні в 1954 р. у м.Обнінську було введено в експлуатацію атомну електростанцію АЕС потужністю 5000 кВт. Енергія, що виділялася в ядерному реакторі, використовувалася для перетворення води в пару, яка потім обертала з’єднану з генератором турбіну. За таким самим принципом діють введені в ...