Search:

Політична система і державний устрій Болгарії

Міжнародні угоди, ратифіковані у встановленому Конституцією порядку, складають безпосередньо частину внутрішнього законодавства і мають пріоритет над болгарськими законами.

Судова практика визнається джерелом права (близьким за значенням до судового прецеденту) тільки на рівні рішень Пленуму Верховного суду.

Збірки цих рішень видаються щорічно і є в наявності в кожному суді.

В 1990-ті роки в Болгарії, як і в ряді інших східноєвропейських країн, виключно важливе місце стали займати в системі джерел права рішення Конституційного суду (який тут відноситься до контрольної, а не судової влади). Де-факто Конституційний суд здій-снює поряд з парламентом законодавчу владу.

1 Судова система. Органи контролю.

Судова влада в Болгарії є незалежною гілкою влади, яка покликана захищати права та законні інтереси громадян, юридичних осіб і держави. Основи судової системи визначені в Конституції і деталізовані в Законі про судову систему 1994 року (суд, прокуратура, органи слідства). В систему судових органів входять: Верховний касаційний суд, Верховний адміні-стративний суд, апеляційні, окружні, військові та районні суди. Законом можуть створю-ватись і спеціальні суди, які не входять в систему судів загальної юрисдикції (наприклад, Зовнішньоторгівельний арбітражний суд Торгово – промислової палати Болгарії, Державний арбітражний суд).

Верховний касаційний суд здійснює верховний судовий нагляд за точним і єдино-образним застосуванням законів всіма судами; Верховний адміністративний суд – нагляд за за точним і єдинообразним застосуванням законів в адміністративному правозасто-суванні.

У вирішенні кадрових питань в судовій ситемі Болгарії важлива роль належить спеціальному органу – Вищій судовій раді, яка складається з 25 членів, при чому голови Верховного касаційного і Верховного адміністративного судів і Генеральний прокурор є його членами по праву, 11 членів обирають Народні Збори, а інші 11 – органи судової влади. Строк мандата виборчих членів Вищої судової ради – 5 років. На засіданнях голо-вує міністр юстиції, який не приймає участі в голосуванні. Вища судова влада призначає, підвищує, понижує, переміщує та звільняє з посади суддів, прокурорів і слідчих, пропонує кандидатури голови Верховного касаційного суду, Верховного адміністративного суду і Генерального прокурора.

Голови Верховного касаційного, Верховного адміністративного судів і Генеральний прокурор призначаються на посаду і звільняються з неї Президентом Республіки за пропо-зицією Вищої судової ради строком на 7 років без права переобрання. Президент не може відмовити в призначенні чи звільненні з посади, якщо пропозиція направлена повторно.

Судді, прокурори і слідчі не можуть бути змінені після 3 років перебування на посаді. Вони звільняються з посади тільки у випадку виходу на пенсію, подання прохання про відставку, вступу в силу вироку, яким призначене покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин, а також при тривалій, більше 1 року, фактичній неможливості вико-нувати свої обов’язки (ч.3 ст.129).

Більшість справ першої інстанції розглядаються колегією з професіонального судді і двох народних засідателів, справи з особливо важких злочинів – колегією з 3 профе-сіональних суддів і 4 засідателів. У вищих інстанціях справи розглядаються колегією з 3 професіональних суддів.

Прокуратура відповідає структурі судових органів. Генеральний прокурор здійснює нагляд за законністю і методичне керівництво діяльністю всіх прокурорів. Згідно Кон-ституції (ст.127) прокуратура слідкує за збереженням законності, а саме:

1) притягує до відповідальності осіб, що здійснили злочин, і підтримує звинувачення з кримінальних справ загального характеру;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 


Подібні реферати:

Політична система і державний устрій Болгарії

ЗМІСТ. ВСТУП 3-5 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ І КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ 6-16 1.1. Історія конституційного розвитку 6-10 1.2. Конституція, основні закони та характеристика форми державного правління 10-16 РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ .17-26 2.1. Історичний аспект формування Національних Зборів Республіки Болгарія 17-24 2.2. Діяльність Народних Зборів, їх функції. Провідні політичні партії 24-26 РОЗДІЛ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ .27-38 3.1. Глава ...

Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи

1. Погода. Характеристика її складових Погода — це стан нижнього шару атмосфери в даний час і в даному місці. Поняття «погода» містить шість показників її стану (або метеоелементів): температуру і вологість повітря, хмарність, опади, атмосферний тиск і вітер. Температура повітря характеризує тепловий стан атмосфери і ви­мірюється в градусах Цельсія (°С) і Кельвіна (К). Температура повітря залежить від кута падіння сонячних променів. На температуру вплива­ють прозорість атмосфери, хмарність, напрямок вітру, опади тощо. За ...

Лісостеп України

Лісостепова зона простягається від Передкарпаття до за­хідних відрогів Середньоросійської височини майже на 1 100 км. Вона займає 34 % території України. Південна межа її проходить на північ від Великої Михайлівки, Ширя євого, через Первомайськ, поблизу Новоукраїнки, Кіровограда, Олександрії, вздовж р. Ворскла до Кобеляків, через Красно-град, Балаклею, вздовж р. Оскіл до кордону з Росією. У лісостеповій зоні перемежовуються лісові ландшафти на опідзолених ґрунтах з лучно-степовими на типових чорноземах. Різноманітність ...