Search:

Політична система і державний устрій Болгарії

2) здійснює нагляд за виконанням кримінально – правових та інших примусових заходів;

3) приймає міри, які стосуються скасування актів, які не відповідають закону;

4) в передбачених законом випадках приймає участь в цивільних і адміністративних справах.

В цілому прокурори продовжують виконувати ту роль, яку вони здійснювали до 1989 року.

Надання юридичної допомоги громадянам і юридичним особам покладається на адво-катуру, яку Конституція (ст.134) визначає як “вільну і незалежну”. Її організація і діяль-ність визначаються Законом про адвокатуру 1991 року (ред. 1996 р.).

4.2. Діяльність Конституційного суду Республіки Болгарія.

Спеціалізованим органом конституційного контролю в Болгарії є Конституційний суд (КС), затверджений в 1991 році. Його статус регулює глава 8 Конституції і Закон про Кон-ституційний суд 1991 року. Процедурні правила розгляду справ в Суді встановлені Регла-ментом організації діяльності Конституційного суду від 20 грудня 1990 року з подаль-шими змінами і доповненнями.

Регулювання статусу Конституційного суду в окремій главі Конституції і відсутність згадувань про нього в главі, присвяченій судовій владі, дають можливість зробити висно-вок, що Конституційний суд Болгарії не вважається органом судової влади. Закон про Конституційний суд Болгарії містить норму, яка встановлює його незалежність від зако-нодавчої, виконавчої і судової влади. В рішенні №18 від 16 грудня 1993 року Консти-туційний суд в результаті звернення 52 народних представників підкреслив, що КС Болгарії не є складовою частиною судової системи, він знаходиться поза трьома гілками влади, передбачених Конституцією, і здійснює свою компетенцію незалежно і поряд з керівними органами цих гілок влади.

Згідно частини 1 статті 140 Конституції Болгарії Конституційний суд здійснює на-ступні повноваження:

v Надає обов’язкові тлумачення Конституції;

v Виносить рішення по позовам про встановлення конституційності законів і інших актів Народних Зборів, а також актів Президента;

v Вирішує спори про компетенцію між Народними Зборами, Президентом і Радою Міністрів, як і між органами місцевого самоврядування і центральними виконавчими органами;

v виносить рішення по спорам про конституційність політичних партій і об’єднань;

v Виносить рішення про відповідність Конституції укладених Республікою Болгарія міжнародних договорів (до їх ратифікації), як і про відповідність законів загально-признаним нормам міжнародного права і міжнародним договорам, одною з сторін яких є Болгарія;

v Виносить рішення по спорам про законність виборів Президента і Віце-президента;

v Виносить рішення по звинуваченням, висунутим Народними Зборами проти Прези-дента і Віце-президента;

v Виносить рішення по спорам про законність виборів народних представників;

v Встановлює випадки необираності депутатів чи несумісності депутатських функцій із здійсненням інших функцій;

v Позбавляє імунітету суддю Конституційного суду і встановлює фактичну неможли-вість чи несумісність виконання ним своїх обов’язків.

Конституційний суд Болгарії – єдиний інститут який наділений повноваженням тлума-чити Конституцію, вирішувати протиріччя, які стосуються конституційності законів, що видаються парламентом.

Цікавим є те, що Конституція наділяє Конституційний суд Болгарії правом розглядати скарги окремих громадян.

Конституційний суд складається з 12 суддів, 1/3 яких обирається Народними Зборами, 1/3 призначається Президентом і 1/3 обирається на загальних зборах суддів Верховного касаційного і Верховного адміністративного судів. Мандат суддів КС триває 9 років. Склад Суду оновлюється кожні 3 роки всіма формуючими його інстанціями.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 


Подібні реферати:

Демографія в системі знань про народонаселення

Народонаселення вивчає багато громадських та природничих наук. Особливе місце серед них займає демографія. Під народонаселенням в широкому змісті слова розуміють сукупність людей. Але сукупність людей відповідає також таким поняттям, як «народ», «суспільство». Тому поняття «народонаселення» потребує більш точного визначення. Словом населений (-не, -на) у повсякденній мові ми характеризуємо таке місце або територію, на якій мешкає багато людей, наприклад густонаселена країна, а словом «народонаселення» – ...

Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи

1. Погода. Характеристика її складових Погода — це стан нижнього шару атмосфери в даний час і в даному місці. Поняття «погода» містить шість показників її стану (або метеоелементів): температуру і вологість повітря, хмарність, опади, атмосферний тиск і вітер. Температура повітря характеризує тепловий стан атмосфери і ви­мірюється в градусах Цельсія (°С) і Кельвіна (К). Температура повітря залежить від кута падіння сонячних променів. На температуру вплива­ють прозорість атмосфери, хмарність, напрямок вітру, опади тощо. За ...

Політична система і державний устрій Болгарії

ЗМІСТ. ВСТУП 3-5 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ І КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ 6-16 1.1. Історія конституційного розвитку 6-10 1.2. Конституція, основні закони та характеристика форми державного правління 10-16 РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ .17-26 2.1. Історичний аспект формування Національних Зборів Республіки Болгарія 17-24 2.2. Діяльність Народних Зборів, їх функції. Провідні політичні партії 24-26 РОЗДІЛ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ .27-38 3.1. Глава ...