Search:

Політична система і державний устрій Болгарії

Рішення Конституційний суд приймає кваліфікованою більшістю голосів з перевагою мінімум в 7 голосів.

Акти Конституційного суду остаточні. Його рішення обов’язкові для всіх державних органів, юридичних осіб і громадян. Згідно закону жодне рішення Суду не може бути ска-соване чи призупинене.

РОЗДІЛ V. ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

5.1. Основні обласні центри, загальна характеристика.

В новій Конституції вказано, що Болгарія є єдиною державою з місцевим самовря-дуванням. В ній не допускаються автономні територіальні утворення. Її територіальна ці-лісність недоторкана.

Регіон – це адміністративно-територіальна одиниця, завдяки якій уряд держави напря-му здійснює свою політику. Регіон управляється регіональним представником центральної влади і регіональною адміністрацією, діяльність якої фінансується напряму з бюджету країни. Регіональні представники отримують своє призначення тільки за рішенням Ради Міністрів Болгарії.

Система адміністративно-територіального поділу Болгарії складається з двох рівнів: вищого (28 областей, включаючи місто Софію), і нижчого (255 общин).

Області Республіки Болгарія:

1. Відінська область;

2. Область Монтана;

3. Врачанська область;

4. Софійська область;

5. Область місто Софія;

6. Пернікська область;

7. Кюстендільська область;

8. Благоєвградська область;

9. Пазарджинська область;

10. Плодивська область;

11. Смолянська область;

12. Ловчанська область;

13. Плевенська область;

14. Габровська область;

15. Велико-Тирновська область;

16. Старозагорська область;

17. Хасковська область;

18. Кирджалійська область;

19. Ямболська область;

20. Слівенська область;

21. Тирговиштська область;

22. Руссенська область;

23. Разградська область;

24. Сілістренська область;

25. Шуменська область;

26. Бургаська область;

27. Варненська область;

28. Добричська область.

Общини входять до складу 8 областей (Бургаська, Варненська, Ловчанська, Монтана, Плодивська, Руссенська, Софійська, Хасковська). Найбільші міста: Плодив (37900 чол.), Варна (31500 чол.) і столиця Софія (138400 чол.).

Статті 135-146 Конституції Болгарії містять положення про адміністративно-терито-ріальний поділ Болгарії. Община є основною адміністративно-територіальною одиницею, в якій здійснюється місцеве самоврядування. Стаття 136: громадяни приймають участь в управлінні общиною як через обрані ними органи місцевого самоврядування, так і через ре-ферендум і загальні збори населення. Кордони общин визначаються після опитування насе-лення. Община є юридичною особою. Територіальні общини можуть об’єднуватись для вирі-шення загальних питань. Община має право на свою власність, яка використовується в інте-ресах територіальної общини. Общини мають власний бюджет, а постійні джерела фінан-сування визначаються законом. Нормальному функціонуванню общин сприяє бюджетне фі-нансування держави.

Орган місцевого самоврядування в общині – общинна рада, яка обирається населенням відповідної общини строком на чотири роки в порядку, визначеному законом. Органом вико-навчої влади в общині є кмет, який також обирається населенням строком на чотири роки. У своїй діяльності кмет керується законом, актами общинної ради і рішеннями населення. Область - адміністративно-територіальна одиниця, в якій проводиться регіональна політика, державне управління на місцях і забезпечується відповідність державних і місцевих інтересів. Управління областю здійснюється обласним керівником за сприяння обласної адміністрації. Обласний керівник, який призначається Радою Міністрів, забезпечує проведення державної політики, відповідає за дотримання законності і громадського порядку, в його компетенцію входить також адміністративний контроль.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 


Подібні реферати:

Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи

1. Погода. Характеристика її складових Погода — це стан нижнього шару атмосфери в даний час і в даному місці. Поняття «погода» містить шість показників її стану (або метеоелементів): температуру і вологість повітря, хмарність, опади, атмосферний тиск і вітер. Температура повітря характеризує тепловий стан атмосфери і ви­мірюється в градусах Цельсія (°С) і Кельвіна (К). Температура повітря залежить від кута падіння сонячних променів. На температуру вплива­ють прозорість атмосфери, хмарність, напрямок вітру, опади тощо. За ...

Фізико-географічний огляд Азії

1. Азія. Загальна характеристика. Особливості геологічної будови і рельєфу Азія — найбільша частина світу, яка займає майже 30% площі суші — 43,4 млн км2. Від арктичних островів на півночі до індоне­зійських островів на півдні Азія простяглася на 10 тис. км. Більш ніж на 9,5 тис. км Азія витягнута із заходу на схід — від мису Баба на п-ові Мала Азія до мису Дежньова на Чукотському п-ові. Азія — єдина частина світу, що омивається водами всіх чотирьох океанів, проте вплив їх обмежений. Розміри Азії обумовили ...

Демографія в системі знань про народонаселення

Народонаселення вивчає багато громадських та природничих наук. Особливе місце серед них займає демографія. Під народонаселенням в широкому змісті слова розуміють сукупність людей. Але сукупність людей відповідає також таким поняттям, як «народ», «суспільство». Тому поняття «народонаселення» потребує більш точного визначення. Словом населений (-не, -на) у повсякденній мові ми характеризуємо таке місце або територію, на якій мешкає багато людей, наприклад густонаселена країна, а словом «народонаселення» – ...