Search:

Політична система і державний устрій Болгарії

o Надавати обласний план розвитку і доповіді по його виконанню міністру регіонального розвитку і благоустрою

o Затверджувати обласні транспортні схеми;

o Здійснювати міжнародні контакти області в регіоні;

o Затверджувати посадовий розклад і посадові характеристики службовців обласної адмі-ністрації.

У главі третій (Розділ І) охарактеризована структура і діяльність обласної адміністрації. Так, в статті 8 вказано, що адміністрація поділяється на загальну і спеціалізовану. Загальна адміністрація забезпечує технічну діяльність обласного керівника, спеціалізованої адміні-страції, а також надає адміністративне забезпечення громадянам і юридичним особам. Спеці-алізована адміністрація сприяє у здійсненні повноважень обласного керівника. За потреби обласний керівник може ділити обидві адміністрації на відділи, а відділи – на сектори.

Розділ ІІ стосується Головного секретаря. В статті 12 говориться, що Головний секретар здійснює адміністративне керівництво обласною адміністрацією. Головний секретар призна-чається обласним керівником строком на 5 років.

Головний секретар здійснює такі повноваження:

o Керування, координація і контроль за відповідністю діяльності адміністрації загальним нормативним актам;

o Створює належні умови для ефективної роботи відділів обласної адміністрації;

o Затверджує внутрішні правила організації адміністративного обслуговування фізичних та юридичних осіб;

o Виконує інші обов’язки, покладені на нього обласним керівником.

Розділ ІІІ присвячений загальній діяльності адміністративних працівників, а саме:

o Прийом, реєстрація, розподіл службової кореспонденції по адресатам, оформлення та відправлення за призначенням вихідної кореспонденції і організація кур’єрської діяль-ності;

o Надає інформацію громадянам та організаціям про регіон;

o Систематизує та зберігає документацію та інші матеріали адміністрації у відповідності з “Законом про Фонд державних архівів”;

o Сприяють діяльності обласного керівника;

o Розробляють внутрішні правила видачі заробітної плати працівникам адміністрації;

o Ведуть службові досьє, видають та завіряють службові та трудові книжки;

o Готують пропозиції до Ради Міністрів по проекту бюджету обласної адміністрації;

o Готують місячні та річні розрахункові звіти;

o Здійснюють контроль за мобілізацією населення в регіоні;

o Взаємодіють з Постійною комісією Ради Міністрів з захисту населення від лих, ката-строф, аварій тощо.

Розділ ІV – про повноваження спеціалізованих органів адміністрації:

v Виконують функції, пов’язані з організаційно-технічною підготовкою до виборів;

v Допомагають діяльності територіальних відділень органів виконавчої влади і кордину-ють їх зв’язки з общинними адміністраціями;

v Координують і допомагають діяльності кметів і общин при їх взаємовідносинах з регіо-нальною дирекцією у боротьбі із злочинністю;

v Допомагають кметам і общинам у питаннях підвищення кваліфікації службовців;

v Допомагають здійснювати контроль за виконанням общинною адміністрацією делегова-них функцій відповідних органів центральних органів влади;

v Здійснюють контроль за виконанням державної політики з питань євро інтеграції в областях;

v Розробляє, організовує та координує виконання планів регіонального розвитку області;

v Координує і допомагає здійсненню обласною адміністрацією: комунальної діяльності, транспортного обслуговування і безпеки руху, охорони навколишнього середовища, куль-турної спадщини; релігійно - просвітницької діяльності, вирішення етнічних питань;

v Підтримує зв’язки з міжнародними організаціями, з регіонами та обласними аміністра-ціями інших держав, розробляють і реалізують спільні проекти;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 


Подібні реферати:

Великі географічні відкриття епохи Відродження

Період Відродження – період великих географічних відриттів. Географічні відкриття, що заслуговують визначення "великі", відбувалися на нашій планеті в усі історичні епохи, зі стародавності і до XX в. Але епохою Великих географічних відкриттів прийнято називати строго визначений історичний період. Його хронологічні рамки вітчизняні історики і географи звичайно обмежують чи серединою кінцем XV - серединою XVII ст. Жодна інша епоха не була настільки насичена географічними відкриттями, ніколи вони не мали такого ...

Політична система і державний устрій Болгарії

ЗМІСТ. ВСТУП 3-5 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ І КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ 6-16 1.1. Історія конституційного розвитку 6-10 1.2. Конституція, основні закони та характеристика форми державного правління 10-16 РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ .17-26 2.1. Історичний аспект формування Національних Зборів Республіки Болгарія 17-24 2.2. Діяльність Народних Зборів, їх функції. Провідні політичні партії 24-26 РОЗДІЛ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ .27-38 3.1. Глава ...

Лісостеп України

Лісостепова зона простягається від Передкарпаття до за­хідних відрогів Середньоросійської височини майже на 1 100 км. Вона займає 34 % території України. Південна межа її проходить на північ від Великої Михайлівки, Ширя євого, через Первомайськ, поблизу Новоукраїнки, Кіровограда, Олександрії, вздовж р. Ворскла до Кобеляків, через Красно-град, Балаклею, вздовж р. Оскіл до кордону з Росією. У лісостеповій зоні перемежовуються лісові ландшафти на опідзолених ґрунтах з лучно-степовими на типових чорноземах. Різноманітність ...