Search:

Політична система і державний устрій Болгарії

Процес формування та вдосконалення діяльності судів у Республіці Болгарія були доволі тривалим, але на даний час сформувалася досить гнучка та ефективна система незалежних судів, які є гарантами дотримання принципів правової держави. Гарантом дотримання Кон-ституції та конституційного ладу в країні є Конституційний суд.

В результаті адміністративно-територіальної реформи та делегування повноважень місце-вим органам влади в Болгарії створена досить вдала система управління, основними рисами якої є децентралізація влади та її наближення до громадян. Місцева громада і регіональна влада отримала можливість самостійно вирішувати значну кількість проблем без втручання центральних органів. Крім того реформа суттєво наблизила регіони до інтеграційних тен-денцій на континенті в межах ЄС.

Європейська інтеграція та прагнення Болгарії стати членом об’єднаної Європи стало ваго-мим чинником трансформації всього суспільства, реформування та вдосконалення політичної системи, економіки. Тобто, на мою думку, саме прагнення вступу країни до ЄС стало своє-рідним каталізатором пришвидшення демократизації та здійснення реформ, а саме: судову та адміністративну реформу, запроваджено дієвий механізм регіональної політики тощо. Також було запроваджено дієвий механізм роботи урядових інституцій, які займалися питаннями євроінтеграції. На кожне міністерство і відомство були покладені цілком конкретні завдання щодо реформування певної сфери. Саме такий функціональний підхід варто застосовувати, на мою думку, і Україні, якщо вона справді прагне стати частиною об’єднаної Європи.

Підсумовуючи, можна зазначити, що Республіка Болгарія має ефективну, структуровану та стабільну політичну систему з чітким механізмом взаємодії різних її складових частин. По-будова саме такої політичної системи, на мій погляд, є наслідком, перш за все, вдалої та тривалої історичної традиції державного будівництва, а також зв’язку, який протягом століть існував між Болгарією та Європою з її традиціями та культурою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.

1. Андреева Г.Н. Административное право Болгарии.- Административное право зарубежных стран. - М., 1996. - Гл.8.

2. Гюзелев В., Саздов Д., Спасов Л., Павлов П., Тютюнджиев И., Лазаров И., Палангурски М. История на България. - София, 2000.

3. Дончев Д., Каракашев Х. Физическа и социално-икономическа география на България. - Велико-Тырново, 1999.

4. Игнатенко Г.В. Новая конституция Болгарии. - Правоведение, 1992. - № 1.

5. Ильинский И.П. Основные тенденции конституционного развития стран Восточной Европы.- Государство и право, 1992. - № 6.

6. Иностранное конституционное право: Учебник под ред. Маклакова В.В.– М.: Юристъ , 1997.

7. Коларова Р. Скромное обаяние судей. - Конституционное право: восточноевро-пейское обозрение.- 1993. - №2.

8. Конституционное право зарубежных стран. –М.: Норма : ИНФРА-М, 2000. - С. 637.

9. Конституция Республики Болгария. Перев. Г.В. Игнатенко.- Правоведение, 1992. - № 1.

10. Конституция Республики Болгария.- Правоведение. 1991. - N 6; Право и жизнь. 1992. - N 1 и 2.

11. Лаки К. Сводная таблица президентских полномочий в странах Восточной Европы.- Конституционное право: восточноевропейское обозрение, 1993. - № 4. 1994. - № 1.

12. Лалков М. История на България в живота и делата на владетели и държавници.- София, 2000.

13. Медушевский А.А. Кельзеновская модель конституционного правосудия и изменение конституций в странах Восточной Европы. Конституционное правосудие в посткомму-нистических странах: Сб. докл. Отв. ред. Шаблинский И.Г. – М.: Центр конституционных исследований МОНФ, 1999.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 


Подібні реферати:

Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

Ресурси Світового океану загалом поділяються на біологічні, мінеральні, енергетичні. Це ресурси, що вже видобуваються або можуть бути добуті з води узбережної частини, дна та надр океанів та морів. Біологічні ресурси океанів - риби, кити, молюски (кальмари, мідії то­що), ракоподібні (краби, креветки, кріль тощо), деякі види водоростей, що вико­ристовуються для виробництва продуктів харчування і одержання цінних речовин для різних галузей промисловості, сільського господарства, медицини. Вони нале­жать до відновлюваних ...

Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи

1. Погода. Характеристика її складових Погода — це стан нижнього шару атмосфери в даний час і в даному місці. Поняття «погода» містить шість показників її стану (або метеоелементів): температуру і вологість повітря, хмарність, опади, атмосферний тиск і вітер. Температура повітря характеризує тепловий стан атмосфери і ви­мірюється в градусах Цельсія (°С) і Кельвіна (К). Температура повітря залежить від кута падіння сонячних променів. На температуру вплива­ють прозорість атмосфери, хмарність, напрямок вітру, опади тощо. За ...

Фізико-географічний огляд Азії

1. Азія. Загальна характеристика. Особливості геологічної будови і рельєфу Азія — найбільша частина світу, яка займає майже 30% площі суші — 43,4 млн км2. Від арктичних островів на півночі до індоне­зійських островів на півдні Азія простяглася на 10 тис. км. Більш ніж на 9,5 тис. км Азія витягнута із заходу на схід — від мису Баба на п-ові Мала Азія до мису Дежньова на Чукотському п-ові. Азія — єдина частина світу, що омивається водами всіх чотирьох океанів, проте вплив їх обмежений. Розміри Азії обумовили ...