Search:

Політична система і державний устрій Болгарії

Окрім цього, цар не поважав і ті приписи Тирновської конституції, згідно яких болгар-ським громадянам надавалась свобода слова, право створювати спілки і збиратися без всілякого попереднього дозволу. Цар не тільки грубо порушував Конституцію, але й само-вільно призупиняв її дію.

В 1935 р. в Болгарії була встановлена монархічно - фашистська диктатура.

9 вересня 1944 р. в результаті збройного повстання болгарського народу і не без допо-моги Червоної Армії монархо-фашистська диктатура в Болгарії була скинута. Влада пе-рейшла в руки народу.

8 вересня 1946 р. був проведений референдум, що стосувався форми правління в Бол-гарії. Громадяни повинні були проголосувати “за народну республіку” або “за монархію”. Переважна більшість виборців (92,7%) проголосувало за ліквідацію монархії. 15 вересня 1946 року Болгарія була проголошена Народною республікою.

4 грудня 1947 р. Великі народні збори прийняли Конституцію Народної Республіки Болгарія.

Конституція 1947 р. закріплювала всеохоплюючу владу болгарського народу. Вся влада в Народній Республіці Болгарія, йшлося в ній, походить від народу і належить народу.

Конституція передбачала багаточисельні і серйозні гарантії, що забезпечували діючу владу народу в державі. Так, функція державної влади, тобто вираження волі народу і на-дання їй обов’язкового характеру шляхом прийняття відповідних правових актів, здійсню-валась через вільно обрані представницькі органи і шляхом опитування населення. Всі представницькі органи обирались громадянами на основі всезагального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні на порівняно короткі строки – Народні Збори на чотири роки, органи місцевого самоврядування – на три роки.

Представники народу у всіх представницьких органах були відповідальні перед вибор-цями. Депутати могли бути відкликані і до закінчення терміну перебування на посаді.

Народні Збори обирали і звільняли від обов’язків уряд і окремих його членів. Уряд відповідав за свою діяльність і звітувався перед Народними Зборами.

Члени уряду несли кримінальну відповідальність за порушення Конституції і законів, а також за злочини, скоєні ними під час виконання своїх обов’язків. Вони відповідали в громадянському порядку за шкоду, нанесену своїми протизаконними вчинками державі і громадянам.

Народні Збори також обирали Верховний Суд Народної Республіки, який здійснював судовий нагляд за судами всіх видів. Суди були незалежні і при винесенні постанов під порядковувались тільки закону. Конституція передбачала участь в судовиробництві судо-вих засідателів.

Органам управління, функція яких полягає в здійсненні управлінської, організаційної діяльності, направленої на виконання актів, що приймаються безпосередньо народом чи його представницькими органами, а також органам суду, функція яких полягає в здій-сненні правосуддя, тобто в застосуванні закону до конкретних випадків, Конституція 1947р. надавала повноваження в чіткій відповідності з їх функцією в державному меха-нізмі. Таким чином, розмежування повноважень між окремими видами державних органів (“розподіл влади”) в Конституції 1047 р. забезпечувало підпорядкування діяльності орга-нів управління і суду законам і, таким чином, забезпечувало владу народу в державі.

Дуже важливі гарантії, що забезпечували владу народу, містились в розділі 2 Консти-туції, присвяченій суспільно-економічному устрою. Так, Конституція постановляла, по-перше, що головна опора держави у розвитку народного господарства є всенародною власністю; по-друге, що всі рудні і інші природні багатства, що містяться в земних надрах, а також ліси, води, в тому числі мінеральні і лікувальні, природні джерела енергії, заліз-ничний і повітряний транспорт, пошта, телеграф і радіо є всенародною власністю; по-третє, приватні монопольні угоди і об’єднання, як, наприклад, картелі, трести и концерни, є заборонені.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 


Подібні реферати:

Загальна характеристика Ірландії

План 1. Загальні відомості. 2. Населення. 3. Природа. 4. Господарство. 5. Сільське господарство. 6. Промисловість. 7. Транспорт Ірландія: один острів - дві країни. У більшості іноземців, що знають про Ірландію лише по зведеннях теленовин, ця земля насамперед асоціюється з неспокійною Північною Ірландією, броньовиками на вулицях Белфаста і Лондондерри і тероризмом Ірландської республіканської армії. Насправді -це усього лише відділений бетонними пунктами шматок великого англійського брата, зовсім іншої країни - ...

Великі географічні відкриття епохи Відродження

Період Відродження – період великих географічних відриттів. Географічні відкриття, що заслуговують визначення "великі", відбувалися на нашій планеті в усі історичні епохи, зі стародавності і до XX в. Але епохою Великих географічних відкриттів прийнято називати строго визначений історичний період. Його хронологічні рамки вітчизняні історики і географи звичайно обмежують чи серединою кінцем XV - серединою XVII ст. Жодна інша епоха не була настільки насичена географічними відкриттями, ніколи вони не мали такого ...

Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи

1. Погода. Характеристика її складових Погода — це стан нижнього шару атмосфери в даний час і в даному місці. Поняття «погода» містить шість показників її стану (або метеоелементів): температуру і вологість повітря, хмарність, опади, атмосферний тиск і вітер. Температура повітря характеризує тепловий стан атмосфери і ви­мірюється в градусах Цельсія (°С) і Кельвіна (К). Температура повітря залежить від кута падіння сонячних променів. На температуру вплива­ють прозорість атмосфери, хмарність, напрямок вітру, опади тощо. За ...