Search:

Політична система і державний устрій Болгарії

ü Призначають вибори Президента республіки;

ü Приймають рішення про проведення національного референдуму;

ü Обирають і звільняють головуючого Ради Міністрів і за його пропозицією Раду Мі-ністрів, виконують зміни в уряді за пропозицією його голови, мають право ви-словити недовіру уряду;

ü Створюють та змінюють міністерства за пропозицією голови Ради Міністрів;

ü Обирають та звільняють керівників Болгарського народного банку та інших уста-нов, визначених законом;

ü Дають згоду на підписання договорів про державні позики;

ü Ратифікують і денонсують визначені Конституцією міжнародні договори;

ü Вирішують питання про оголошення війни і укладання миру;

ü Надають дозвіл на скерування і використання болгарських збройних сил за межами країни, а також перебування іноземних військ на території країни чи проходження через неї;

ü Оголошують військовий і надзвичайний стан по всій території країни чи на її окремій частині за пропозицією президента чи Ради Міністрів;

ü Оголошують амністію;

ü Затверджують ордена і медалі;

ü Встановлюють офіційні свята.

Правом законодавчої ініціативи наділяється кожен народний представник і Рада Мі-ністрів (ст.87).

Законодавчий процес передбачає прийняття законопроектів як правило в двох читаннях (ст.88) простою більшістю голосів присутніх на засіданнях депутатів (ст.81).

Прийняті акти Народних Зборів офіційно публікуються не пізніше 15 днів з дня прий-няття.

Ø Президент.

Президент Республіки Болгарія є главою держави. Він уособлює єдність нації і пред-ставляє державу в міжнародних відносинах (ст.92).

Президентом Болгарії може бути обраний болгарський громадянин за народженням, що досягнув 40 років, який відповідає умовам обрання народного представника і проживає останні п’ять років в країні (ст.93-2).

Президент обирається строком на п’ять років усіма громадянами, при чому мак-симальний термін перебування на посаді – два строки підряд (ст.93-1, 95-1).

Президент не може бути народним представником і виконувати іншу державну, суспільну чи господарську діяльність чи приймати участь в керуванні політичною партією (ст.95-1).

Разом з президентом обирається й віце-президент.

Президент володіє недоторканістю (ст.101).

Президент може бути примусово знятий з посади у випадку тривалої неможливості ви-конувати повноваження в наслідок тяжкого захворювання (ст.97-1) або у випадку держав-ної зради чи порушення Конституції (ст.103-1).

Всі укази Президента, за виключенням згаданих в статті 102 (3), повинні бути скріплені підписом прем’єр-міністра або відповідного міністра (ст.102-2).

Президент володіє деякими групами повноважень.

Наприклад, повноваження Президента по відношенню до парламенту:

o Призначає вибори до Народних Зборів (ст.98-1), строки виборів Поважних Народ-них Зборів;

o Може за власним бажанням скликати сесії Народних Зборів (ст.78-3), скликає сесію новоскликаних Народних Зборів (ст.75);

o Має право розпуску Народних Зборів, якщо не вдається досягти вотуму недовіри формуючому уряду (ст.99-5);

o Направляє звернення до Народних Зборів (ст.98-2);

o Має право вето неопублікованих законів (ст.101-3).

Повноваження Президента стосовно уряду:

v Організовує формування уряду (ст.99);

v У випадку непризначення уряду Народними Зборами призначає тимчасовий уряд (ст.99-5);

Повноваження Президента стосовно здійснення зовнішньої політики:

q Представляє державу в зовнішніх зносинах (ст.92-1);

q У випадках, передбачених законом, укладає міжнародні договори (ст.98-3);

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 


Подібні реферати:

Демографія в системі знань про народонаселення

Народонаселення вивчає багато громадських та природничих наук. Особливе місце серед них займає демографія. Під народонаселенням в широкому змісті слова розуміють сукупність людей. Але сукупність людей відповідає також таким поняттям, як «народ», «суспільство». Тому поняття «народонаселення» потребує більш точного визначення. Словом населений (-не, -на) у повсякденній мові ми характеризуємо таке місце або територію, на якій мешкає багато людей, наприклад густонаселена країна, а словом «народонаселення» – ...

Фізико-географічний огляд Азії

1. Азія. Загальна характеристика. Особливості геологічної будови і рельєфу Азія — найбільша частина світу, яка займає майже 30% площі суші — 43,4 млн км2. Від арктичних островів на півночі до індоне­зійських островів на півдні Азія простяглася на 10 тис. км. Більш ніж на 9,5 тис. км Азія витягнута із заходу на схід — від мису Баба на п-ові Мала Азія до мису Дежньова на Чукотському п-ові. Азія — єдина частина світу, що омивається водами всіх чотирьох океанів, проте вплив їх обмежений. Розміри Азії обумовили ...

Лісостеп України

Лісостепова зона простягається від Передкарпаття до за­хідних відрогів Середньоросійської височини майже на 1 100 км. Вона займає 34 % території України. Південна межа її проходить на північ від Великої Михайлівки, Ширя євого, через Первомайськ, поблизу Новоукраїнки, Кіровограда, Олександрії, вздовж р. Ворскла до Кобеляків, через Красно-град, Балаклею, вздовж р. Оскіл до кордону з Росією. У лісостеповій зоні перемежовуються лісові ландшафти на опідзолених ґрунтах з лучно-степовими на типових чорноземах. Різноманітність ...