Search:

Аналіз чутливості

Страхування обладнання використовується при поставках чи оренді великої кількості дорогого обладнання.

Страхування від нещасних випадків включає страхування загальної громадської та професійної відповідальності.

Страхування загальної громадської відповідальності є формою страхування від нещасних випадків з метою захисту учасників проекту від тілесних ушкоджень, особистих збитків чи пошкодження майна.

Страхування професійної відповідальності здійснюється лише в тому розі, коли організація відповідає за підготовку проекту, управління проектом або надання інших професійних послуг по проекту.

При страхуванні втрати прибутку об’єктом страхування є прибуток, який одержав би страхувальних, якби страхова подія не призвела до зриву чи зупинення проекту. Об’єктом страхування може бути виручка від реалізації або чистий прибуток.

Хеджирування – це процес страхування ризику від можливих збитків шляхом переносу ризику зміни ціни з однієї особи на іншу.

Хеджирування здійснюється через укладання контракту, який призначений для страхування ризиків зміни цін – ходжа – між стороною, що страхує ризик (хеджером), та стороною, що перебирає ризик на себе (спекулянтом). Предметом контракту можуть бути різні активи – товари, валюта, акції, облігації тощо.

Ход жирування може здійснюватися на підвищення або зниження цін. Хеджир прагне знизити ризик, спричинений невизначеністю цін на ринку, продаючи форвардні, ф’ючерні чи опційні контракти. Це дає змогу спрогнозувати доходи чи витрати, хоча ризик не зникає. Його перебирає на себе спекулянт, який іде на одержання прибутку, граючи на різниці цін.

Висновок.

Для відбору проектів належить визначити обсяг виробництва, розрахувати критерії ефективності проекту та оцінити проектні ризики.

Аналіз беззбитковості дозволяє визначити обсяг продажу менше за який підприємець не може скоротити кількість продукції, що виробляється. Сучасна практика управління витратами фірм (постійними та змінними) дозволяє не тільки мінімізувати витрати на виробництво одиниці продукції, а й зменшити ризик значного падіння прибутковості проекту у результаті зниження обсягу випуску. Розрахунок виробничого (операційного) важеля дозволяє визначити, наскільки суттєвою для проекту є стабільність запланованого обсягу виробництва та який потенційний ризик інвестора при падінні попиту на дану продукцію.

Для оцінки ефективності проектів використовують наступні критерії:

чисту теперішню вартість (NPV), яка відображає дисконтовані чисті вигоди від проекту;

внутрішню норму рентабельності (IRR), що відображає ставку дисконту проекту, при якій він стає неприбутковим або беззбитковим;

коефіцієнт вигід / витрат, який показує співвідношення дисконтова них вигід та дисконтованих витрат.

Здійснення проекту є доцільним, якщо чиста теперішня вартість позитивна, внутрішня норма рентабельності більша за ставку дисконту проекту, а коефіцієнт вигід / витрат більший за одиницю.

Аналіз проектних ризиків та визначення методів їх зниження є найважливішим етапом підготовки проектів.

Найбільш поширеними методами аналізу ризиків проекту є аналіз чутливості, метод сценаріїв та метод Монте-Карло, які дозволяють виділити найбільш важливі змінні проекту, визначити їх можливе відхилення і спрогнозувати поведінку цих змінних в умовах невизначеності зовнішнього середовища.

Вивчення джерел та причин виникнення ризиків проектів дозволяє з’ясувати методи їх зниження та способи управління.

До найважливіших методів управління проектними ризиками належать страхування, хеджування та диверсифікація.


Контрольні запитання

Наведіть класифікацію витрат проекту.

Як впливає зміна окремих видів витрата на ефективність проекту.

Як впливає стабільність попиту, його еластичність та динамічність ціни на величину беззбитковості?

Що таке операційний важіль та яка його роль у відборі проектів?

Які основні критерії ефективності проектів, їх недоліки та переваги?

Порівняйте різні критерії ефективності інвестиційних проектів?

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

Кожний виріб є носієм різних конкретних власностей, що відображають його корисність і відповідають певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває їх споживну вартість. Споживна вартість того або іншого товару мусить бути оцінена, тобто визначена його якість. Отже, споживна вартість і якість виробів безпосередньо зв'язані між собою. Проте це не тотожні поняття, оскільки одна і та ж споживна вартість може бути корисною не в однаковій мірі. На відміну від споживної вартості якість продукції характеризує ...

Звіт по навчально-виробничій практиці

ПЛАН Загальна характеристика підприємситва Структура управління Відділ маркетингу Планово-економічний відділ Відділ організації праці та заробітньої плати Фінансовий відділ Відділ матеріально-технічного забезпечення Бухгалтерський відділ Відділ технічного контролю ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА Підприємство Коломийської виправної колонії №41 Управління Державного Департаменту України з питань виконання покарань в Івано-Франківській облаті підорядковане безпосередньо Управлінню Державного Департаменту України з питань ...

Визначення кредитоспроможності позичальника

План: Вступ. Кредитоспроможність, її визначення та суть. а) сутність кредитоспроможності. б) Національна рейтингова шкала. Проведення оцінки кредитоспроможності позичальника. а) визначення кредитоспроможності юридичних осіб. б) визначення кредитоспроможності фізичних осіб. Висновки. Література. Вступ. Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без періодичного використання різноманітних форм залучення кредитів. З економічного погляду кредит – це форма ...