Search:

Аналіз чутливості

Страхування обладнання використовується при поставках чи оренді великої кількості дорогого обладнання.

Страхування від нещасних випадків включає страхування загальної громадської та професійної відповідальності.

Страхування загальної громадської відповідальності є формою страхування від нещасних випадків з метою захисту учасників проекту від тілесних ушкоджень, особистих збитків чи пошкодження майна.

Страхування професійної відповідальності здійснюється лише в тому розі, коли організація відповідає за підготовку проекту, управління проектом або надання інших професійних послуг по проекту.

При страхуванні втрати прибутку об’єктом страхування є прибуток, який одержав би страхувальних, якби страхова подія не призвела до зриву чи зупинення проекту. Об’єктом страхування може бути виручка від реалізації або чистий прибуток.

Хеджирування – це процес страхування ризику від можливих збитків шляхом переносу ризику зміни ціни з однієї особи на іншу.

Хеджирування здійснюється через укладання контракту, який призначений для страхування ризиків зміни цін – ходжа – між стороною, що страхує ризик (хеджером), та стороною, що перебирає ризик на себе (спекулянтом). Предметом контракту можуть бути різні активи – товари, валюта, акції, облігації тощо.

Ход жирування може здійснюватися на підвищення або зниження цін. Хеджир прагне знизити ризик, спричинений невизначеністю цін на ринку, продаючи форвардні, ф’ючерні чи опційні контракти. Це дає змогу спрогнозувати доходи чи витрати, хоча ризик не зникає. Його перебирає на себе спекулянт, який іде на одержання прибутку, граючи на різниці цін.

Висновок.

Для відбору проектів належить визначити обсяг виробництва, розрахувати критерії ефективності проекту та оцінити проектні ризики.

Аналіз беззбитковості дозволяє визначити обсяг продажу менше за який підприємець не може скоротити кількість продукції, що виробляється. Сучасна практика управління витратами фірм (постійними та змінними) дозволяє не тільки мінімізувати витрати на виробництво одиниці продукції, а й зменшити ризик значного падіння прибутковості проекту у результаті зниження обсягу випуску. Розрахунок виробничого (операційного) важеля дозволяє визначити, наскільки суттєвою для проекту є стабільність запланованого обсягу виробництва та який потенційний ризик інвестора при падінні попиту на дану продукцію.

Для оцінки ефективності проектів використовують наступні критерії:

чисту теперішню вартість (NPV), яка відображає дисконтовані чисті вигоди від проекту;

внутрішню норму рентабельності (IRR), що відображає ставку дисконту проекту, при якій він стає неприбутковим або беззбитковим;

коефіцієнт вигід / витрат, який показує співвідношення дисконтова них вигід та дисконтованих витрат.

Здійснення проекту є доцільним, якщо чиста теперішня вартість позитивна, внутрішня норма рентабельності більша за ставку дисконту проекту, а коефіцієнт вигід / витрат більший за одиницю.

Аналіз проектних ризиків та визначення методів їх зниження є найважливішим етапом підготовки проектів.

Найбільш поширеними методами аналізу ризиків проекту є аналіз чутливості, метод сценаріїв та метод Монте-Карло, які дозволяють виділити найбільш важливі змінні проекту, визначити їх можливе відхилення і спрогнозувати поведінку цих змінних в умовах невизначеності зовнішнього середовища.

Вивчення джерел та причин виникнення ризиків проектів дозволяє з’ясувати методи їх зниження та способи управління.

До найважливіших методів управління проектними ризиками належать страхування, хеджування та диверсифікація.


Контрольні запитання

Наведіть класифікацію витрат проекту.

Як впливає зміна окремих видів витрата на ефективність проекту.

Як впливає стабільність попиту, його еластичність та динамічність ціни на величину беззбитковості?

Що таке операційний важіль та яка його роль у відборі проектів?

Які основні критерії ефективності проектів, їх недоліки та переваги?

Порівняйте різні критерії ефективності інвестиційних проектів?

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності суб’єктів господарювання

План 1. Необхідність залучення , види , форми і структура іноземних інвестицій . 2.Державне регулювання та ефективність залучення іноземних інвестицій . Розвиток і посилення ефективності господарювання виробничих підприємств України значною мірою залежить від загально державного інвестеційного потенціалу , який формується з рахунок різних фінансових джерел , у тім числі іноземних інвестицій .За кризового стану більшості вітчизняних підприємств та організацій , за браком власних інвистційних ресурсів та інтенсивною ...

Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів. Виробничі фонди підприємства. Виготовлення продукції (виконання робота, надання послуг) здійснюється в процесі взаємодії праці людини та певних засобів виробництва. Останні за своїм матеріально-речовим змістом складають виробничі фонди підприємства, всю сукупність яких за властивими їм ознаками поділяють на основні та оборотні (рис. 1). Проте засоби виробництва як сукупність засобів і предметів праці не можна ототожнювати з виробничими фондами, що ...

Мотивація і оплата праці на п-ві

план вступ Глава1 Теоретичні основи мотивування Стратегія керування людськими ресурсами фірми. Глава 2. Причини пасивності працівника. Мотивуючі чинники, принципи впливу на мотивацію людей. Методи поліпшення параметрів роботи. Економічна мотивація. глава3 засоби поліпшення мотивації праці мотивація-досвід закордонних країн рекомендації для сучасних умов Висновок Список літератури вступ Поняття мотивації тісно зв'язано з проблемою керування персоналом. Нові економічні відношення, породжені перехідним періодом, висувають ...