Search:

Аналіз чутливості

10. Метод визначення дисконтної ставки з урахуванням ризику.

Дисконтна ставка дає змогу провести експертизу проекту з урахуванням наявного в ньому ризику, а також порівняти різні інвестиційні проекти.

Дисконтна ставка Ко, що враховує ризик повинна мати таку структуру

Ко = Кrf + Kr,

де Кrf – дисконтна ставка без урахування ризику; Kr – премія за ризик.

Значення чистої наведеної вартості проекту, розраховані за формулою:

NPV = .

Здебільшого фірми розвинених країн розглядають одночасно всю сукупність інвестиційних проектів. У такому разі на практиці застосовується 2-крокова процедура введення параметра ризику в дисконтну ставку.

На 1-шому кроці вся сукупність поданих на розгляд проектів поділяється на групи відповідно до середнього ризику та структури капіталу для кожної групи.

На 2-гому кроці в кожній групі виділяються 3-и типи проектів:

з високим ризиком;

середнім ризиком;

низьким ризиком.

11. Управління проектними ризиками.

Теорія управління ризиками заснована на таких принципах:

у ринковій економіці межа між макро- і мікрорівнями стирається з огляду на спільність інтересів учасників ринку;

всі ризики справляють вплив на всіх учасників ринку одночасно на всіх рівнях економіки, але неоднаковою мірою та різною залежністю;

із збільшенням ризику доходність зменшується у процентному відношенні до ризику;

сферою допустимих значень доходності є довірчий інтервал ризику з певними граничними значеннями;

при оцінці ефективності проекту ставка дисконту (і) та внутрішня норма рентабельності (IRR), окрім складових реальної доходності, темпів інфляції та їх добутку, повинні враховувати ступінь ризику проекту;

зміни основних показників доходності залежать від можливості фірми управляти ризиком.

Для ефективного управління ризиками застосовуються методи:

диверсифікації;

страхування;

хеджирування.

Диверсифікація передбачає два основні способи управління ризиками :

активний;

пасивний.

Страхування ризиків – це передбачає певних ризиків страхової компанії.


Хеджирування – це процес страхування ризику від можливих збитків шляхом переносу ризику зміни ціни з однієї особи на іншу.

Хеджирування здійснюється через укладання контракту, та стороною, що перебирає ризик на себе (спекулянт).


Тести до теми: “Критерії оцінки інвестиційних проектів”

1. До якого виду поточних витрат не можуть відноситися витрати на оплату праці:

а) прямих витрат;

б) умовно-змінних витрат;

в) загальнозаводських витрат;

г) загальних витрат;

д) витрат на персонал.

2. Амортизація відноситься до:

а) експлуатаційних витрат;

б) непрямих витрат;

в) матеріальних витрат;

г) операційних витрат;

д) умовно-змінних витрат.

3. Витрати на сировину становлять – 100 одиниць, на оплату праці з відрахуваннями – 60 одиниць, амортизація – 30 одиниць, виплата процентом за борговими зобов’язаннями – 10 одиниць, витрати на реклами – 40 одиниць, витрати на обслуговування виробничого процесу – 30 одиниць.

Непрямі витрати становлять:

а) 116

б) 110

в) 90

г) 70

д) 60.

4. Змінні витрати становлять 16 грн. на одиницю продукції. Ціна – 36 грн. за одиницю. Постійні витрати – 600 тис. грн. Точка беззбитковості дорівнює -

а) 40

б) 60

в) 86

г) 400.

5. З річних поточних витрат фірми $ 3,6 млн. постійні витрати становлять $ 1,6 млн. продається один вид продукції по ціні $ 100 за тонну. При якому обсязі реалізації точка беззбитковості дорівнюватиме 80 тис.?

а) 8

б) 10

в) 16

г) 36

д) 80.

6. Чистий обсяг продажу продукту “А” – 100 тис. грн., частка продукту “Б” у чистому обсязі продажу – 75%, прямі витрати на реалізацію продукту “А” – 60 тис. грн., продукту “Б” – 140 тис. грн. Непрямі витрати – 250 тис. грн. Точка беззбитковості дорівнює:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

План ВСТУП 1 Теоретична сутність економічної безпеки підприємства. 2 Дослідження взаємозв`язку структурних елементів економічної безпеки. ВИСНОВКИ ЛИТЕРАТУРА ВСТУП Економічна безпека являє собою універсальну категорію, що відбиває захищеність суб'єктів соціально-економічних відношень на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином. Економічна безпека підприємства - це захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також спроможність швидко усунути різноманітні ...

Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

ЗМІСТ Вступ Розділ І. Мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства. Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства за 2001-2002 роки. 2.1. Аналіз загального фінансового стану та його фінансової стійкості. 2.2. Оцінка ліквідності балансу. Розділ 3. Напрямки покращення фінансового стану підприємства у наступному періоді. Висновки Література Додатки ВСТУП Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання. Активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти ...

Стратегія підприємств

Стратегія підприємств Прогнозування в системі стратегічного управління. Прогнозування в системі стратегічного управління. Економічні відносини між окремими підрозділами підприємств різного типу. Роль фінансового забезпечення стратегічного планування. 1. Прогнозування в системі стратегічного управління. Багато з припущень, по яких орієнтується керівник, відносяться до умов майбутнього, над якими керівник не має ніякого контролю. Однак ці припущення необхідні для багатьох операцій планування. Отже, чим точніше керівник ...