Search:

Аналіз чутливості

10. Метод визначення дисконтної ставки з урахуванням ризику.

Дисконтна ставка дає змогу провести експертизу проекту з урахуванням наявного в ньому ризику, а також порівняти різні інвестиційні проекти.

Дисконтна ставка Ко, що враховує ризик повинна мати таку структуру

Ко = Кrf + Kr,

де Кrf – дисконтна ставка без урахування ризику; Kr – премія за ризик.

Значення чистої наведеної вартості проекту, розраховані за формулою:

NPV = .

Здебільшого фірми розвинених країн розглядають одночасно всю сукупність інвестиційних проектів. У такому разі на практиці застосовується 2-крокова процедура введення параметра ризику в дисконтну ставку.

На 1-шому кроці вся сукупність поданих на розгляд проектів поділяється на групи відповідно до середнього ризику та структури капіталу для кожної групи.

На 2-гому кроці в кожній групі виділяються 3-и типи проектів:

з високим ризиком;

середнім ризиком;

низьким ризиком.

11. Управління проектними ризиками.

Теорія управління ризиками заснована на таких принципах:

у ринковій економіці межа між макро- і мікрорівнями стирається з огляду на спільність інтересів учасників ринку;

всі ризики справляють вплив на всіх учасників ринку одночасно на всіх рівнях економіки, але неоднаковою мірою та різною залежністю;

із збільшенням ризику доходність зменшується у процентному відношенні до ризику;

сферою допустимих значень доходності є довірчий інтервал ризику з певними граничними значеннями;

при оцінці ефективності проекту ставка дисконту (і) та внутрішня норма рентабельності (IRR), окрім складових реальної доходності, темпів інфляції та їх добутку, повинні враховувати ступінь ризику проекту;

зміни основних показників доходності залежать від можливості фірми управляти ризиком.

Для ефективного управління ризиками застосовуються методи:

диверсифікації;

страхування;

хеджирування.

Диверсифікація передбачає два основні способи управління ризиками :

активний;

пасивний.

Страхування ризиків – це передбачає певних ризиків страхової компанії.


Хеджирування – це процес страхування ризику від можливих збитків шляхом переносу ризику зміни ціни з однієї особи на іншу.

Хеджирування здійснюється через укладання контракту, та стороною, що перебирає ризик на себе (спекулянт).


Тести до теми: “Критерії оцінки інвестиційних проектів”

1. До якого виду поточних витрат не можуть відноситися витрати на оплату праці:

а) прямих витрат;

б) умовно-змінних витрат;

в) загальнозаводських витрат;

г) загальних витрат;

д) витрат на персонал.

2. Амортизація відноситься до:

а) експлуатаційних витрат;

б) непрямих витрат;

в) матеріальних витрат;

г) операційних витрат;

д) умовно-змінних витрат.

3. Витрати на сировину становлять – 100 одиниць, на оплату праці з відрахуваннями – 60 одиниць, амортизація – 30 одиниць, виплата процентом за борговими зобов’язаннями – 10 одиниць, витрати на реклами – 40 одиниць, витрати на обслуговування виробничого процесу – 30 одиниць.

Непрямі витрати становлять:

а) 116

б) 110

в) 90

г) 70

д) 60.

4. Змінні витрати становлять 16 грн. на одиницю продукції. Ціна – 36 грн. за одиницю. Постійні витрати – 600 тис. грн. Точка беззбитковості дорівнює -

а) 40

б) 60

в) 86

г) 400.

5. З річних поточних витрат фірми $ 3,6 млн. постійні витрати становлять $ 1,6 млн. продається один вид продукції по ціні $ 100 за тонну. При якому обсязі реалізації точка беззбитковості дорівнюватиме 80 тис.?

а) 8

б) 10

в) 16

г) 36

д) 80.

6. Чистий обсяг продажу продукту “А” – 100 тис. грн., частка продукту “Б” у чистому обсязі продажу – 75%, прямі витрати на реалізацію продукту “А” – 60 тис. грн., продукту “Б” – 140 тис. грн. Непрямі витрати – 250 тис. грн. Точка беззбитковості дорівнює:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

Основним законодавчим актом є Конституція України, на якій базується все законодавство, у тому числі і законодавство про працю. У ст.43-46 Конституції України сказано, що кожен має право на працю, на відпочинок , на соціальний захист, на безпечні і здорові умови праці і на заробітну плату, причому не нижче встановленого мінімуму. Цікаве те, що кожен громадянин має право на своєчасне отримання винагороди за свою працю і це його право захищається законодавством. Держава при цьому повинна створювати умови, необхідні ...

Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

1. Сутність та функції бізнес-плану Виникнення будь-якої підприємницької ідеї ставить багато різно­манітних запитань: хто виступає як конкретні споживачі, яким є ринок продукту підприємства, які кошти необхідні для реалізації проекту, чи виправдовує себе проект економічно тощо. Задля отри­мання відповідей на ці запитання й складається бізнес-план1. Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та оха­рактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та ...

Фінансування та кредитування ЗЕД підприємства

План. Міжнародний рух капіталів. Міжнародні кредитні відносини. А) функції міжнародного кредиту; Б) головні принципи мінародного кредиту; В) класифікація міжнародного кредиту; Г) поняття фірмового комерційного кредиту і банківського кредиту; Д) поняття брокрского кредиту. Міжнародні фінансово-кредитні організації. Список рекомендованої літератури: Кузнецова Н.В. Регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні. – К.: СПЛАЙН,1998. Кредісова А.І. Управління зовнішньо-економічною діяльністю. – К.: 1997. – С.382-388 ...