Search:

Аналіз чутливості

а) 100 тис. грн.

б) 250 тис. грн.

в) 400 тис. грн.

г) 500 тис. грн.

7. Для одержання коректних результатів при проведенні розрахунків ефективності проекту не є необхідним:

а) узгодження у рахунках по часу грошових потоків;

б) врахування масштабу проекту;

в) вибір моменту часу для дисконтування;

г) вимір витрат і вигід проекту.

8. Найчастіше неуживаними критеріями є:

а) чиста поточна вартість;

б) внутрішня норма рентабельності;

в) коефіцієнт вигід і витрат;

г) критерії прибутку в перший рік експлуатації.

9. NPV являє собою:

а) різницю між майбутньою вартістю потоку майбутніх вигід та поточною вартістю теперішніх і майбутніх витрат проекту протягом усього його циклу;

б) майбутню вартість вигід від зроблених капіталовкладень;

в) алгебраїчну дисконтова ну суму поточної вартості майбутніх вигід та поточної вартості теперішніх і майбутніх витрат проекту протягом усього його циклу.

11. Проекти ухвалюються лише, коли NPV:

а) менше 0

б) більше 0

в) дорівнює 0

г) більша одиниці

д) менша одиниці.

12. При взаємовиключних проектах використовуються:

а) NPV та IRR

б) тільки NPV

в) тільки IRR

г) тільки NPV

д) NPV, IRR та BCR.

13. Ризик інвестиційного проекту це:

а) ймовірність того, що проект буде реалізовано;

б) очікуване значення NPV проекту;

в) міра невизначеності одержання очікуваного рівня доходності при реалізації даного проекту;

г) міра очікуваного рівня доходності даного проекту.

14. Несхильність інвесторів до ризику означає що:

а) інвестори не вкладатимуть кошти в ризиковані проекти;

б) інвестори вкладуть кошти в ризиковані проекти;

в) інвестори не підуть на додатковий ризик, якщо не очікують, що це буде компенсовано додатковими доходами;

г) інвестори використовують ефект диверсифікації.

15. Статистична невизначеність має місце тоді, коли:

а) невизначено параметри проекту;

б) невизначені параметри можуть спостерігатися достатню кількість разів, щоб визначити частоти появи цікавих нам подій;

в) здійснюється нормативний закон розподілу випадкової величини;

г) дисперсія дорівнює нулю.

16. Для кількісної оцінки ризику використовується показник:

а) строк окупності;

б) коефіцієнт трансформації;

в) точка беззбитковості;

г) середньоквадратичне відхилення.

17. Проекти А, Б, В, Г характеризуються показниками:

Проект

Очікуване значення доходності

Стандартне відхилення

А

100

30

Б

150

60

В

200

70

Г

250

80

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Аналіз беззбитковості проекту

План Структура витрат проекту та її управління. Розрахунок точки беззбитковості та методи оцінки ефективності проектів. Критерії ефективності проектів (чиста теперішня вартість; внутрішня норма рентабельності; коефіцієнт вигід/витрат). 2. Мета аналізу беззбитковості à визначення обсягу продукції, для якого обсяг виручки від продажів дорівнює - витратам. Аналіз беззбитковості передбачає такі допущення: • не враховуються зміни виробничих запасів з періоду в пе­ріод (обсяг виробництва дорівнює ...

Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

ЗМІСТ Вступ Розділ І. Мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства. Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства за 2001-2002 роки. 2.1. Аналіз загального фінансового стану та його фінансової стійкості. 2.2. Оцінка ліквідності балансу. Розділ 3. Напрямки покращення фінансового стану підприємства у наступному періоді. Висновки Література Додатки ВСТУП Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання. Активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти ...

Модельні розрахунки діяльності підприємств малого та середнього бізнесу

В основі функціонування економічної системи лежить складний механізм взаємовідносин між суб'єктами господарювання. Майже не існує економічних об'єктів, що розглядались би як окремі позасистемні елементи. Більшість об'єктів, що вивчаються економічною наукою, можуть бути охарактеризовані як складні системи. Ефективність діяльності складної системи залежить від великої кількості різноманітних факторів. Ці фактори можуть бути формалізовані у вигляді простих математичних співвідношень. Сукупність цих співвідношень ...