Search:

Аналіз чутливості

а) 100 тис. грн.

б) 250 тис. грн.

в) 400 тис. грн.

г) 500 тис. грн.

7. Для одержання коректних результатів при проведенні розрахунків ефективності проекту не є необхідним:

а) узгодження у рахунках по часу грошових потоків;

б) врахування масштабу проекту;

в) вибір моменту часу для дисконтування;

г) вимір витрат і вигід проекту.

8. Найчастіше неуживаними критеріями є:

а) чиста поточна вартість;

б) внутрішня норма рентабельності;

в) коефіцієнт вигід і витрат;

г) критерії прибутку в перший рік експлуатації.

9. NPV являє собою:

а) різницю між майбутньою вартістю потоку майбутніх вигід та поточною вартістю теперішніх і майбутніх витрат проекту протягом усього його циклу;

б) майбутню вартість вигід від зроблених капіталовкладень;

в) алгебраїчну дисконтова ну суму поточної вартості майбутніх вигід та поточної вартості теперішніх і майбутніх витрат проекту протягом усього його циклу.

11. Проекти ухвалюються лише, коли NPV:

а) менше 0

б) більше 0

в) дорівнює 0

г) більша одиниці

д) менша одиниці.

12. При взаємовиключних проектах використовуються:

а) NPV та IRR

б) тільки NPV

в) тільки IRR

г) тільки NPV

д) NPV, IRR та BCR.

13. Ризик інвестиційного проекту це:

а) ймовірність того, що проект буде реалізовано;

б) очікуване значення NPV проекту;

в) міра невизначеності одержання очікуваного рівня доходності при реалізації даного проекту;

г) міра очікуваного рівня доходності даного проекту.

14. Несхильність інвесторів до ризику означає що:

а) інвестори не вкладатимуть кошти в ризиковані проекти;

б) інвестори вкладуть кошти в ризиковані проекти;

в) інвестори не підуть на додатковий ризик, якщо не очікують, що це буде компенсовано додатковими доходами;

г) інвестори використовують ефект диверсифікації.

15. Статистична невизначеність має місце тоді, коли:

а) невизначено параметри проекту;

б) невизначені параметри можуть спостерігатися достатню кількість разів, щоб визначити частоти появи цікавих нам подій;

в) здійснюється нормативний закон розподілу випадкової величини;

г) дисперсія дорівнює нулю.

16. Для кількісної оцінки ризику використовується показник:

а) строк окупності;

б) коефіцієнт трансформації;

в) точка беззбитковості;

г) середньоквадратичне відхилення.

17. Проекти А, Б, В, Г характеризуються показниками:

Проект

Очікуване значення доходності

Стандартне відхилення

А

100

30

Б

150

60

В

200

70

Г

250

80

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Головні аспекти інвестування в сучасних умовах

Розділ I. Головні аспекти інвестування в сучасних умовах. Важливість інвестиційної діяльності та інвестиційний клімат в Україні. Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Але перед тим, як це довести, зробимо деякі зауваження. По-перше, треба вточнити саме поняття “інвестиції”. Воно, зрозуміло має дуже багато значень, та може тлумачитися по-різному. Отже, в цій роботі ми будемо розглядати інвестиції у ...

Система нетарифного регулювання

Дійовими заходами регулювання ЗЕД є нетарифні інструменти: система ліцензування, квотування, створення невиправданих стандартів якості продукції, бюрократичні перешкоди в митних процедурах. Вони застосовуються державою за умов різкого погіршення платіжного балансу країн, максимального рівня валютної заборгованості. На сьогодні існує близько 50 різних способів нетарифного регулювання. Як правило, всі держави використовують даний інструментарій обмеження зовнішньої торгівлі. В Японії і в європейських країнах - це система ...

Інтегральна ефективність діяльності підприємства

План Вступ. Розділ І. Економічна сутність і загальна характеристика видів ефективнос-ті. Розділ ІІ. Система показників та вимірю-вання ефективності виробництва. Розділ ІІІ. Класифікація чинників зростання ефективності виробництва. Висновок. Список використаної літератури. Вступ. Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При знаходженні ...