Search:

Концепція сучасного природознавства

Складні речовини не зберігають властивостей тих простих речовин , з яких вони утворені , як це властиво для сумішей .

Складна речовина утворюється за допомогою хімічного процесу – синтезу речовин. Склад хімічних сполук сталий. Хімічні сполуки можна розкласти тільки за допомогою хімічних реакцій.

Хімічних сполук – складних речовин – є надзвичайно велика кількість . І сьогодні хіміки працюють над створенням нових хімічних сполук.

Кристали – тверді тіла , що мають форму правельних багатокутників. Ця їх природна форма – наслідок впорядкованого розміщення у кристалі атомів . Це розміщення має вигляд тирвимірної просторової укладки, що дістала назву – кристалічної решітики .

На моно кристалах легко простежити дію одного з найважливіших законів природи, що притаманний твердим тілам – закону анізотропії. Зміст його полягає в тому , що багато властивостей твердих тіл жалежить від напрямку , в якому ці властивості вимірюються . Тверде тіло може бути монокристалічним , тобто становити один кристал , або полікристалічним , становити ,тобто складатися із багатьох кристалів , розміщених хаотично. Полікристалічна речовина складається збагатьох полікристалічних зерен мікроскопічних розмірів .кожне таке зкерно – це кристал , який був неправельної форми тому , що його росту неперешкоджали сусідні кристали. В наслідок цього полікристали ізотропні – їх властивості в середньому в усіх напрямках одинакові.

Велечезна більшість твердих тіл , які зусрічаються у природі – пісок , граніт , базальт, мідь, залізо, алюміній, титан, солі , фарби – мають полікристалічну структуру. Є і винятки : скло і пластики не складаються з полікристалічних зерен. Багато видів кристалів та мікроскопічних тіл мають широке застосування . полікристалічні речовини широк овикористовуються у конструюванні різноманітних машин і споруд.

Перша модель атомів сворена Дж. Томпсоном у 1904 р. Він вважав , що атом – це заряджена куля , розмір иякої визначають розмір атома ( 10 –10м).

Електрони , розміри яких малі порівняно з розмірами атома , ніби “вкраплені “ чи “ плавають ”у середині цієї кулі. Кількість електронів у атамі така , що їх від’ємні заряди у нормальному стані атома компенсують додатній заряд цієї кулі . атоми різних речовин мають різну кількість електронів. Образно кажучи , за цією моделлю атом уявляється ,як шматок кексу, в якому роль родзинок відігравали структура атома вважалася статичною , його частини нерухомими, а ми знаємо , що формулою існування матерії є – рух. Вона також суперечила результатам дослідів з вивчення розподілу позитивного заряду в атомі , які в перше було здійснено великим англійським фізиком Ернестом Резерфордом у 1914 р.

Атом у нормальному стані електрично нейтральний , тобто сумарний негативни заряд електронів дорівнює позитивному заряду ядра атома . атоми різниз хімічних елементів відрізняються кількістю електронів , що обертаються навколо ядра. Зондування ядер атома швидкими елементарнимим частинками та інші досліди дали змогу встановити склад ядер. Ядро складається з позитивних заряджених протонів та нейтральних нейтронів .

Планетарна модель атома Резерфорда була далі розвинута і уточнена видатним датським вченим Нільсом Бором у 1913 році. Ця модель давала змогу визначити характер руху електронів навколо ядра, вид орбіт.

Взаємодя ядер з частинками або один з одним , в результаті яких відбувається іскуственне перетворення одного хімічного елемента в другий , називається ядерними реакціями .

Вивчаючи природу радіоактивного випромінювання , англійський фізик Е.Резерфорд встанрвив ,що воно неоднорідне : під дією електричного поля подідяються на три пучки , один з яких незмінює свого початкового положення , напрямку , отже , не несе електричного заряду ,- j- промінення ( електричні хвилі), а два інших відхиляються у протилежні боки від зарядів електричного поля . Це - aпроміння ( електричні хвилі , а два іншіх відхиляються ) у протилежні боки до зарядів електричного поля . Це - a - проміння ( ядра елемента гелію ), і - b - проміння ( потік електронів) . Вивчення радіоактивності підтвердило складність будови атома.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Забруднення вод світового океану

Стан вод Світового океану сьогодні викликає велику тривогу. Його забруднюють переважно річками, з якими щорічно надхо­дить понад 320 млн т солей заліза, 6,5 млн т фосфору та ін. Ду­же багато забруднень потрапляє в океани і з атмосфери: 200 тис. т свинцю, 1 млн т вуглеводнів, 5 тис. т ртуті тощо. Близько третини мінеральних добрив, що вносяться в грунт, вимивається з нього дощовими водами й виноситься ріками в моря й океани; лише азоту й фосфору таким шляхом потрапляє в Світо­вий океан близько 62 млн т на рік. Ці речовини ...

Чорнобильський біосферний заповідник

1. Загальні відомості про заповідник…………………………..3-4. 2. Фізико – географічні умови…………………………………………5-7. 3. Рослинність………………………………………………………………………7-9. 4.Тваринний світ………………………………………………………………….9-10. 5. Список літератури…………………………………………………………..11. Загальні відомості про заповідник. Чорноморський державний біосферний заповідник знаходиться на півдні України. Його теріторія розташована окремими ділянками вздовж північно-західного узбережжя Чорного моря. До складу заповідника входять три ділянки на Кінбурському півострові – ...

Забруднення морських вод

Океани, включаючи замкнені і напівзамкнені моря, є важливою частиною глобальної системи життєзабезпечення. Вони впливають на клімат, погоду і стан атмосфери, а також є могутнім резервом продуктів харчування, мінерально-сировинних і інших ресурсів. Світовий океан є безвідмовним приймачем усякого роду відходів. Скид у нього надто великої кількості шкідливих речовин, пестицидів, добрив, зростаюче забруднення морського середовища нафтопродуктами, засмічення річкових естуаріїв - все це робить реальним припущення про те, що може ...