Search:

Звіт по навчально-виробничій практиці

В сучасних умрвах розвитку ринкового середовища необхідний особливий підхід до здійснення плануавання його діяльності на перспективу для цього на підприємстві складаються стратегічні плани, здійснення сукупності систематизованих та взаємоузгоджених робіт по визначеннб довгострокових цілей та напрямків діяльності на визначений період. Система стратегічних цілей, враховуючи постійну зміну зовнішнього середовища, повинна бути багаторівневою, неоднорідною за періодом часу, неоднозначною за об’єктом характеристики. Щоб правильно розробити і реалізувати цілі стратегічного планування, необхідно визначити стратегічну місію, сформулювати стратегічні цілі, проаналізувати зовнішнє середовище і оцінити актуальність та реальність діяльності підприємства, провести аналіз потенціалу підприємства і перспектив його розвитку.

На підприємстіві крлонії, виходячи з ситуації, яка є в даний час, здійснюється виконання кількох стратегічних програм. Зокрема підведення до підприємства газопроводу, до цього воно працювало на мазуті, впровадження в виробництво дверних полотен по канадській технології на обладнанні канадської фірми "Канада Билдінг Суплай".

Для забезпечення виконання виробничих планів підприємства, здійснюється оперативно-виробниче планування, яке є завершальною ланкою в системі планування та засобом виконання планів. Цехові плани детально розбиваються на плани окремих дільниць, бригад на зміну, добу, тиждень, декаду. При цьому розробка планів поєнюється з організацією їх виконання іпоточного регулювання. Так розробляються оперативні плани та графіки випуску продукції тобто здійснюється календарне планування втому числі міжцехове та внутрішньоцехове. Другим напрямком є диспеччиризація — роботи, необхідні для безперервного оперативного обліку, контролю і регулювання оперативних планів та ходу виробництва.

Оперативне плануваня вирішує такі завдання як виконання плану в термін при рівномірній ритмічній роботі всіх підрозділів, встановлення ефективного режиму роботи, максимально можливе скорочення виробничого циклу і обсягів незавершеного виробництва.

Ефективне функціонування підприємства у великій мірі залежить від структури цін на промислову продукцію. На оптові ціни виликий вплив має собівартість випуску продукції, яка включає в себе прибуток ця сума і є оптовою ціною. Є й інший метод, коли ціна розраховується виходячи із попиту споживчого ринку на продукцію підприємства і цін на аналогічну продукцію конкурентів таким чином є можливість ставити оптову ціну вище собівартості, що трапляється рідко, а інколи коли приходиться занижувати.

Підвищення продуктивності праці є однією із найважливиших умов подальшого розвитку виробництва. Продуктивність праці це показник ефективності трудової діяльності працівника. Для її визначення застосовується цілий комплекс показників. Зокрема виробітка продукції на одного працівника промислово-виробничого персоналу, яка характеризує рівень продуктивності праці у вартісному виразі і визначається відношенням осягу товарної продукції, виробленої за певний період у співставних оптових цінах до середньорічної чисельності працівників промислово-виробничого персоналу, крім того аналогічно визначається виробітка продукції на одного працюючого у вартісному виразі. Поряд із вартіснимипоказниками на окремих процесах виробітка може вираховуватись у натуральному чи трудовому виразі, тобто трудомісткістю виготовлення одиниці виробу. Трудомісткість – це час необхідний для виготовлення одного виробу і показником оберненим до середньої виробітки. При зменшенні трудомісткості виробітка на одного працівника збільшується і навпаки.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

Просте і розширене відтворення основних виробничих фондів відбувається у безперервному процесі здійснення взаємозв'язаних різних його форм — ремонту, модернізації та заміни/ окремих елементів засобів праці; технічного переозброєння, реконструкції і розширення діючих цехів, виробництв і підприємств в цілому, а також спорудження нових аналогічних виробничих об'єктів. При цьому необхідною передумовою нормального перебігу У сільському господарстві робоча та продуктивна худоба, довгорічні насадження виокремлюються у ...

Зміст і методика обчислення кошторису виробництва

Собівартість валової товарної і реалізованої продукції та порядок їх обчислення. Собівартість валової продукції як показник , засовується для внутрішніх потреб підприємств, на яких не є стабільною величина залишків незавершеного виробництва. По валовій продукції обчислюється виробнича собівартість, по товарній і реалізованій — повна. Основним є показник собівартості товарної продукції. Її величина обумовлює собівартість реалізованої і валової продукції. Собівартість товарної продукції підприємства обчислюється двома ...

Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

1. Загальні положення 1.1. Відкрите акціонерне товариство "Коломийський завод сільськогосподарських машин" (надалі-Товариство) засновано згідно з наказом Фонду державного майна України від 24 лютого 1995 року N5-АТ відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", Закону України "Про господарські товариства" та Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.1992р. №' 686 "Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у ...