Search:

Звіт по навчально-виробничій практиці

В сучасних умрвах розвитку ринкового середовища необхідний особливий підхід до здійснення плануавання його діяльності на перспективу для цього на підприємстві складаються стратегічні плани, здійснення сукупності систематизованих та взаємоузгоджених робіт по визначеннб довгострокових цілей та напрямків діяльності на визначений період. Система стратегічних цілей, враховуючи постійну зміну зовнішнього середовища, повинна бути багаторівневою, неоднорідною за періодом часу, неоднозначною за об’єктом характеристики. Щоб правильно розробити і реалізувати цілі стратегічного планування, необхідно визначити стратегічну місію, сформулювати стратегічні цілі, проаналізувати зовнішнє середовище і оцінити актуальність та реальність діяльності підприємства, провести аналіз потенціалу підприємства і перспектив його розвитку.

На підприємстіві крлонії, виходячи з ситуації, яка є в даний час, здійснюється виконання кількох стратегічних програм. Зокрема підведення до підприємства газопроводу, до цього воно працювало на мазуті, впровадження в виробництво дверних полотен по канадській технології на обладнанні канадської фірми "Канада Билдінг Суплай".

Для забезпечення виконання виробничих планів підприємства, здійснюється оперативно-виробниче планування, яке є завершальною ланкою в системі планування та засобом виконання планів. Цехові плани детально розбиваються на плани окремих дільниць, бригад на зміну, добу, тиждень, декаду. При цьому розробка планів поєнюється з організацією їх виконання іпоточного регулювання. Так розробляються оперативні плани та графіки випуску продукції тобто здійснюється календарне планування втому числі міжцехове та внутрішньоцехове. Другим напрямком є диспеччиризація — роботи, необхідні для безперервного оперативного обліку, контролю і регулювання оперативних планів та ходу виробництва.

Оперативне плануваня вирішує такі завдання як виконання плану в термін при рівномірній ритмічній роботі всіх підрозділів, встановлення ефективного режиму роботи, максимально можливе скорочення виробничого циклу і обсягів незавершеного виробництва.

Ефективне функціонування підприємства у великій мірі залежить від структури цін на промислову продукцію. На оптові ціни виликий вплив має собівартість випуску продукції, яка включає в себе прибуток ця сума і є оптовою ціною. Є й інший метод, коли ціна розраховується виходячи із попиту споживчого ринку на продукцію підприємства і цін на аналогічну продукцію конкурентів таким чином є можливість ставити оптову ціну вище собівартості, що трапляється рідко, а інколи коли приходиться занижувати.

Підвищення продуктивності праці є однією із найважливиших умов подальшого розвитку виробництва. Продуктивність праці це показник ефективності трудової діяльності працівника. Для її визначення застосовується цілий комплекс показників. Зокрема виробітка продукції на одного працівника промислово-виробничого персоналу, яка характеризує рівень продуктивності праці у вартісному виразі і визначається відношенням осягу товарної продукції, виробленої за певний період у співставних оптових цінах до середньорічної чисельності працівників промислово-виробничого персоналу, крім того аналогічно визначається виробітка продукції на одного працюючого у вартісному виразі. Поряд із вартіснимипоказниками на окремих процесах виробітка може вираховуватись у натуральному чи трудовому виразі, тобто трудомісткістю виготовлення одиниці виробу. Трудомісткість – це час необхідний для виготовлення одного виробу і показником оберненим до середньої виробітки. При зменшенні трудомісткості виробітка на одного працівника збільшується і навпаки.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Сутність та методи калькулювання

У системі техніко-економічних розрахунків на підприємстві важливе місце займає калькулювання – обчислення собівартості окремих виробів. Калькулювання потрібне для вирішення низки економічних завдань: обґрунтування цін на вироби, обчислення рентабельності виробництва, аналізу витрат на виробництво однакових виробів на різних підприємствах, визначення економічної ефективності різних організаційно-технічних заходів. На підприємствах, як правило, складають (обчислюють) планові та фактичні калькуляції. Перші обчислюють за ...

Класифікація підприємств та характеристика їх видів

Достатньо повна класифікація підприємства має бути забезпечена за умови використання таких ознак: 1) мета і характер діяльності; 2) форма власності майна; 3) належність капіталу; 4) правовий статус і форма господарювання; 5) галузево-функціональний вид діяльності; 6) технологічна і територіальна цілісність; 7) розмір за чисельністю працівників (таб.1.1). - Для переважної більшості підприємств властивим є комерційний характер діяльності з одержанням прибутку. До некомерційних відносяться: освітянські, медичні, наукові. - ...

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

ЗМІСТ Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні основи управління активами підприємства 7 1.1. Активи , як об’єкт фінансового управління їх сутність та класифікація 7 1.2. Політика управління активами підприємства 28 1.3. Завдання управління активами підприємства 51 Розділ 2. Методичні і практичні підходи щодо аналізу і оцінки ефективності управління активами підприємства 56 2.1. Оцінювання ефективності управління активами підприємства 56 2.2.Аналіз складу та структури активів ТзОВ ВКФ “Пліт” 60 2.3.Оцінка ліквідності активів ...