Search:

Звіт по навчально-виробничій практиці

Річна продуктивність праці визначається відношенням обсягу товарної продукції за рік до середньорічної чисельності працівників.

Денна продуктивність праці визначається діленням річної продуктивності праці на кількіть робочих днів за рік, або відношенням обсягу продукції за певний період до кількості відпрацьованих людиногодин за цей період.

Годинна продуктивність праці — це відношення денної продуктивності праці до тривалості зміни, або обсягу виготовленої продукції за зміну до кількості відпрацьованих людиногодин.

Для аналізу ефективності трудової діяльності також використовуються такі показники як: індекс затрат робочого часу, індекс продуктивності праці, коофіцієнт співвідношення темпів росту продуктивності праці і темпів росту середньої зарплати.

Визначемо продуктивність праці у вартісному вираженні по підприємству колонії за останні роки і розглянемо їх динаміку.

Показники

Од.виміру

1998

1999

2000

1

Обсяги товарної прод-ї

Тис.грн.

1702,7

1628,8

1785,0

2

Сер.спискова чисельність

Чол.

493

597

763

3

Прод-ть праці

Грн.

3454

2728

2339

4

Темпи росту прод-ті праці

%

100

79,0

67,7

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Сутність і завдання організації праці

Організація праці— це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об'єктивною необхідністю і невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва. В умовах ринкової економіки на всіх рівнях управління можна виділити економічні та ...

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та кращого використання діючих основних фондів і виробничих потужностей підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого, — дозволяють збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації та витрат на обслуговування виробництва і ...

Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

Рис. Етапи аналізу формування та використання фонду оплати праці торговельного підприємства Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці На цьому етапі аналізу оцінюється загальний обсяг фонду оплати праці та аналізується абсолютна та відносна зміна його розміру порів­няно з попередніми періодами. Це дає змогу визначити загальну тенденцію зміни обсягу витрат підприємства та оплати праці персоналу. Крім абсолютного розміру фонду оплати праці, його розмір може бути охарактеризовано відносними показниками, а саме: питомою ...