Search:

Звіт по навчально-виробничій практиці


ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНЬОЇ ПЛАТИ

На підприємстві діє дві форми лплати праці відрядна і погодинна.

Відрядна застосовується для основних робітників її суть заключається в том, що працівник отримує зарплату в залежності від кількості виготовленої ним продукції, із системи всіх івдрядних на підприємстві діє тільки одна — пряма відрядна.

Друга форма оплат праці, яка застосовується на підприємстві це погодинна, її застосовують для оплати праці допоміжних робітників, керівників, спеціалістів, служюовців. Її суть полягає в тому, що працівник отримує платню в залежності від фактично відпрацьованих ним годин і застосовується на підприємстві проста погодинна система оплати праці при якій заробітня плата визначається множенням кількості відпрацьованих годин на тарифну ставку відповідного розряду.

Для нормування праці на підприємстві застосовують технічно-обгрунтовані норми виробітку та часу — це такі норми, які пройшли перевірку і підтвердились в результаті здійснення декількох (не менше трьох) фотографій робочого дня, не враховуючи хронометражі.

Основою для нарахування зарплати основних робітників служать відомість обліку виготовленої продукції та табель виходу на роботу.

Премії працівникам підприємства виплачуються у випадку володіння підприємством вільними коштами і їх розмір залежить тільки від розміру цих коштів.

Фонд оплати праці працівників підприємства формується виключно з прибутків від виробничо-госпродарської діяльності підприємства.


ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

При створенні та функціонувані будь якого підприємства необхідна наявність певних фінансових коштів. Початковим джерелом їх формування є статутний капітал (сума капіталу, необхідна для функціонування будь якого підприємства). Фінансові кошти підприємства поділяються на : оборотні кошти — сукупність грошових коштів необхідних для формування забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу. Інвестиції — капітальні витрати або довгострокові вкладення капіталу з метою отримання пвного доходу.

За джерелами формування фінансові кошти поділяються на :

Державні субсидії, банківські кредити, статутний капітал, доходи від діяльності, амортизаційні відрахування.

На підприємстві колонії за період від 1992 по 2000 роки використовуються вказані вище джерела формування фінансових коштів за вийнятком державних субсидій та банківських кредитів бо фінансовий стан підприємстав та заборона Закону віддавати майно колонії під заставу не гарантують повернення таких кредитів тому вони не надаються.

Оборотні фрнди — це предмети праці, що беруть участь в одному виробничому циклі вартість їх списується повністю на виготовлену продукцію. До них відносять виробничі запаси (сировина, основні й допоміжні матеріали, паливо, енергія, запчастини), незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів. Ефективність використання оборотних фондів характеризується такими показниками:

матеріаломісткість

матеріаловіддача

коофіцієнт відходів

для поліпшення ефективності використання матеріально-енергетичних ресурсів необхідно впроваджувати заходи по їх економії:

поглиблення переробки сировини

застосування моло та безвідходних технологій

удосконалення матеріальних норм витрат

поліпшення матеріально-технічного забезпечення підприємства

переробка вторинних ресурсів

використання у виробництві відходів

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Сутність вартості робочої сили

Одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Вартість робочої сили являє собою сукупність витрат підприємця, пов'язаних з використанням робочої сили, забезпечення необхідних для забезпечення нормальної життєдіяльності людини, тобто для підтримування її працездатності, професійно-кваліфікаційної підготовки, утримання сім'ї і виховання дітей, духовного розвитку тощо. На вартість робочої сили також ...

Управління

План Вступ Розділ І Суть прибутку та джерела його формування Прибуток – головна мета діяльності підприємства . Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування прибутку підприємства Розділ ІІ Дослідження формування та використання прибутку торговельного підприємства “ Казка” Аналіз формування прибутку торговельного підприємства “ Казка” Аналіз використання прибутку торговельного підприємства “ Казка” Фактори , що впливають на динаміку зміни прибутку підприємства Розділ ІІІ Напрямки формування та використання ...

Дебіторська заборгованість

У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею май­на, виконанням робіт, наданням послуг тощо. У зв'язку із цим у нього виникає дебіторська забор­гованість. Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які заборгували підприємству грошові кошти, їх еквіваленти або інші активи. За даними бухгалтерського обліку можна визначити ...