Search:

Звіт по навчально-виробничій практиці

заміна натуральних видів сировини їх замінниками

Необхідний розмір грошових коштів, який необхідно вкласти, щоб забезпечити мінімально безперервний процес виробництва називається нормативом оборотних коштів. Взагалі норматив власних оборотних коштів визначається добутком денної потреби певного випуску в матеріальних ресурсах та норми за пасу в днях. Норма запасу матеріальних ресурсів вднях включає такі нормативи як транспортний, підготовчий, поточний та резервний.

На підприємстві колонії нормативи оборотних засобів та готової продукції не розраховуються так як основне виробництво забезпечується сировиної та матеріалами не в повному обсязі, допускаються простої, а коштів для забезпечення ритмічної роботи підприємства на раунку немає.


ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У зв’язку з тим, що підприємство колонії у процесі виробництва використовує різні матереіально-технічні та енергетичні ресурси, які в процесі виробництва перетворюються в готову продукцію, запаси їх потрібно постійно поповнювати. Для організації безперебійної ритмічної роботи основних виробничих цехів відділом матеріально-технічного забезпечення, збуту і маркетингу розробляється полан матеріально-технічного забезпечення. розробка плану включає визначення потреби в ресурсах за лежно від планованого обсягу виробництва та норми витрат сировини на певний вид продукції. Виходячи з банку даних, який розроблено групою маркетингу проводиться пошук потенційних постачальників та укладаються угоди про купівлю та доставку сировини і матеріалів.

Відділ організовує також зберігання та видачу даних ресурсів на основне виробництво. Враховуючи обмеженість фінансових можливостей підприємства відчуваєтся дефіцит матеріально-технічних ресусрсів порівняно з виробничими потужностями заводу, адміністрація колонії впроваджує заходи по ресурсозбереженню зокрема вводитьяс технологія поглибленої переробки деревини, встановлюється стрічкопильна рама та багатопильний верстат, які дають можливість зменшувати відходи при розпилці деревини.


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ВІДДІЛ

Облік доходів. Дохід визначається підчас збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлене зростанням власного капіталу, за умови, що оцінка капіталу може бути визначена достовірно.

Дохід відображається в бухгалтерськлму обліку в сумі справедлтвої вартості активів, робіт, що одержані підприємством, збільшеною відповідно на суму одержаних грошових доходів і відображається на рахунку 70.

Підприємство колонії одержує дохід в результаті своєї виробничо - господарської діяльності і відобоажає його на рахунку 701.

На підприємстві колонії обліковуються такі витрати:

матеріальні витрати, які відображені на рахунку 80;

витрати на оплату праці відображаються на рахунку 81;

амортизацію відображають на рахунку 83.

Готова продукція це продукція, яка була виготовлена на підприємстві, а обліковується тільки та продукція, яка пройшла відділ технічного контролю та здана на склад і призначена для реалізації.

Дохід від реалізації готової продукції відображається на рахунку 701.

Практично облік готової продукції та її реалізація ведеться на підприємстві так (розглянемо приклад калькуляції за звітний період):

обліковується готова продукція

списується сума собівартості

одержані доходи від реалізації

сплачено ПДВ

списується виробнича собівартість на фінансові ресурси

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Банкрутство підприємства

ПЛАН ВСТУП 1. Поняття банкрутства Суб'єкти банкрутства 2. АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ 3. БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ: ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ 4. Розробка проекту фінансового оздоровлення підприємств 5. ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ БАНКРУТСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Актуальність обраної теми випливає з того, що до недавнього часу для більшості суб’єктів господарювання процеси банкрутства були мало відомі. Лише в період реформування економіки (після ліквідації планового ...

Фінанси акціонерних товариств

ПЛАН Вступ 1.Поняття та юридичний статус акціонерного товариства 2.Майнова структура товариства 3.Фінанси акціонерного товариства 3.1.Об'єднання вкладів засновників та учасників у статутний фонд товариства 3.2.Випуск та обіг акцій З.З.Отримання доходів і прибутку товариства 3.4.Фінансова-господарська діяльність товариства 3.5.Розподіл майна та прибутку у фонди товариства 3.6.Правовий режим дивідендів Висновок Література ВСТУП Акціонерна форма організації підприємства - порівняно нова для нашої країни. Засади ...

Сутність продуктивності і продуктивності праці

Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП) розрізняють поняття “продуктивність” і “продуктивність праці”. Продуктивність — це ефективність використання ресурсів — праці капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації — під час виробництва різних товарів і надання послуг. Вона відбиває взаємозв'язок між кількістю і якістю вироблених товарів або наданих по-дуг і ресурсами, які були витрачені на їх виробництво. Продуктивність дає змогу порівнювати виробництво на різних рівнях кономічної системи (на рівні ...