Search:

Звіт по навчально-виробничій практиці

заміна натуральних видів сировини їх замінниками

Необхідний розмір грошових коштів, який необхідно вкласти, щоб забезпечити мінімально безперервний процес виробництва називається нормативом оборотних коштів. Взагалі норматив власних оборотних коштів визначається добутком денної потреби певного випуску в матеріальних ресурсах та норми за пасу в днях. Норма запасу матеріальних ресурсів вднях включає такі нормативи як транспортний, підготовчий, поточний та резервний.

На підприємстві колонії нормативи оборотних засобів та готової продукції не розраховуються так як основне виробництво забезпечується сировиної та матеріалами не в повному обсязі, допускаються простої, а коштів для забезпечення ритмічної роботи підприємства на раунку немає.


ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У зв’язку з тим, що підприємство колонії у процесі виробництва використовує різні матереіально-технічні та енергетичні ресурси, які в процесі виробництва перетворюються в готову продукцію, запаси їх потрібно постійно поповнювати. Для організації безперебійної ритмічної роботи основних виробничих цехів відділом матеріально-технічного забезпечення, збуту і маркетингу розробляється полан матеріально-технічного забезпечення. розробка плану включає визначення потреби в ресурсах за лежно від планованого обсягу виробництва та норми витрат сировини на певний вид продукції. Виходячи з банку даних, який розроблено групою маркетингу проводиться пошук потенційних постачальників та укладаються угоди про купівлю та доставку сировини і матеріалів.

Відділ організовує також зберігання та видачу даних ресурсів на основне виробництво. Враховуючи обмеженість фінансових можливостей підприємства відчуваєтся дефіцит матеріально-технічних ресусрсів порівняно з виробничими потужностями заводу, адміністрація колонії впроваджує заходи по ресурсозбереженню зокрема вводитьяс технологія поглибленої переробки деревини, встановлюється стрічкопильна рама та багатопильний верстат, які дають можливість зменшувати відходи при розпилці деревини.


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ВІДДІЛ

Облік доходів. Дохід визначається підчас збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлене зростанням власного капіталу, за умови, що оцінка капіталу може бути визначена достовірно.

Дохід відображається в бухгалтерськлму обліку в сумі справедлтвої вартості активів, робіт, що одержані підприємством, збільшеною відповідно на суму одержаних грошових доходів і відображається на рахунку 70.

Підприємство колонії одержує дохід в результаті своєї виробничо - господарської діяльності і відобоажає його на рахунку 701.

На підприємстві колонії обліковуються такі витрати:

матеріальні витрати, які відображені на рахунку 80;

витрати на оплату праці відображаються на рахунку 81;

амортизацію відображають на рахунку 83.

Готова продукція це продукція, яка була виготовлена на підприємстві, а обліковується тільки та продукція, яка пройшла відділ технічного контролю та здана на склад і призначена для реалізації.

Дохід від реалізації готової продукції відображається на рахунку 701.

Практично облік готової продукції та її реалізація ведеться на підприємстві так (розглянемо приклад калькуляції за звітний період):

обліковується готова продукція

списується сума собівартості

одержані доходи від реалізації

сплачено ПДВ

списується виробнича собівартість на фінансові ресурси

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Впровадження стандартів на підприємстві

Методи забезпечення якості. Сучасні умови господарювання вимагають від кожного підприємства запровадження і дотримання належного (дійового) комплексного механізму управління якістю продукції. Визначальними елементами цього специфічного менеджменту, що справляють найбільш істотний вплив на процес постійного забезпечення виробництва і постачання на ринок конкурентноспроможної продукції, є: стандартизація і сертифікація виробів; внутрішніх систем якості; державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил і ...

Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм

Сучасний маркетинг ставить перед фармацевтичними фірмами зав­дання не тільки щодо створення і виробництва ефективних та безпечних лікарських засобів і встановлення на них доступних цін, але й пошуку фірмою потенційних споживачів для збуту своєї продукції. З цією метою фармацевтичними фірмами формуються розгалужені мережі по просуван­ню і розподілу лікарських засобів. Основними тенденціями їх розвитку є: — організація представництв фармацевтичних фірм; — уніфікація маркетингових каналів; — надання першочергової уваги ...

Фінансова санація і банкрутство підприємств

1 Фінансова санація підприємств, її зміст та порядок проведення. 2 Фінансові джерела санації підприємств. 3 Банкрутство підприємств, підстави та наслідки. Діагностика банкрутства на основі моделі “Z-рахунок Альтмана”. 1. Санація (від лат. sanare – видужання, оздоровлення) – це система заходів, що здійснюються для запобігання банкрутству п-в і оздоровлення фінансово-господарського становища боржника. Основними методами проведення санації є: злиття п-ва з більш потужною компанією; випуск нових акцій чи облігацій для ...