Search:

Правотворча діяльність держави

9. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінкон Інтер, 2002. – 536 с.

10. Юридична енциклопедія: Т.5: П-С. (Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін ). – К .: 2003. – 736 с.

[1] Юридична енциклопедія: Т.5: П-С. (Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін ). – К .: 2003. – С.51

[2] Кельман М.С.,Мурашин О.Г. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, текстами): Підручник. – К.: Кондор, 2002. – С.79.

[3] В. Коростей Проблеми правотворчості в Україні // Право України, №3 2004. – С.121

[4] Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В.К. Гіжевський, В.В. Головченко .В.С. Ковальський (кер.) та ін. – К.: Юрінкон Інтер, 2002. – С391

[5] О.Ф. Скакун Теорія держави і права. Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2006. – С. 296.

[6] Теорія держави і права. Посіб. Для підготов. до іспитів / С.М Тимченко, Р.П. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легша . – К., 2005 – С. 82

[7] Скакун О.Ф. Теорія держави і права : Підручник/ Пер. з рос. – Харків: Консум, 2006. – С.303.

[8] Конституція України (з офіційним тлумаченням Конституційного суду України)/ Відповід. редакт. канд. юрид. наук С.Б. Чехович. – К.: Ліра – К., 2006. - С. 29.

[9] О.Ф. Фрицький Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінкон Інтер, 2002. – С. 86.

[10] М. Жуган. Не відлучайте народ від процесу створення Основного Закону // „Голос України” №2 від 5 січня 1996 р.

[11] О.Ф. Скакун. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консун, 2006. – С. 304.

[12] Конституція України (з офіційним тлумаченням Конституційного суду України)/ Відповід. редакт. канд. юрид. наук С.Б. Чехович. – К.: Ліра – К., 2006. - С. 65.

[13] Конституційне право України за редакцією доктора юрид. наук професора В.Ф. Погорілка. Київ наукова думка 2003 – С. 544

[14] Селиванов В. Методологічні проблеми запровадження конституційних принципів „верховенства права” і „верховенства закону”// Право України 1997. №6. – С. 12

[15] Конституційне право України за редакцією доктора юрид. наук професора В.Ф. Погорілка. Київ наукова думка 2003 – С. 549

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Захист прав патентовласника в Україні

ПЛАН 1. Поняття інтелектуальної власності та її правовий захист 2. Порядок видачі патентів і деклараційних патентів 3. Участь Державного департаменту інтелектуальної власності у захисті прав патентовласника Використана література 1. Поняття інтелектуальної власності та її правовий захист Право промислової власності - це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що складаються у процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічноі творчості. Відповідно до чинного ...

Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

Значною мірою радянська цивільно-правова доктрина в Украї­ні виявилась у відмові від визнання поділу права на приватне і пуб­лічне, а відтак — у відмові від приватного права як такого. Це знайшло помітне відображення і в історії розроблення та прийняття цивільних кодексів. Боротьба різних підходів, стара і нова цивілістичні концепції, зокрема, позначилися на принципах І змісті ЦК УСРР 1922 р. І розвитку цивілістичної думки в подальші роки. 3.1. Цивільний кодекс УСРР 1922р. Підготовка проекту ЦК УСРР 1922 р. відбувалася в ...

Куріння та діти: як захистити права дітей

Зміст 1. Що ми маємо на увазі, коли говоримо про порушення прав дитини – 3 стр. 2. Конвенція про права дитини – 3 стр. 2.1. Право на здоров’я – 4 стр. 2.2. Тютюн та здоров’я – 5 стр. 3. Тютюн є прямою загрозою правам дитини – 6 стр. 4. Право дитини бути вільним від куріння дорослих – 7 стр. 5. Повага до поглядів дитини: вільні від диму школа, лікарня, оселя – 8 стр. 6. Право на добробут: не купуйте сигарети, купіть хліба – 10 стр. 7. Право на правдиву і повпу інформацію про тютюн – 10 стр. 8. Як ми можемо ...