Search:

Правотворча діяльність держави

9. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінкон Інтер, 2002. – 536 с.

10. Юридична енциклопедія: Т.5: П-С. (Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін ). – К .: 2003. – 736 с.

[1] Юридична енциклопедія: Т.5: П-С. (Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін ). – К .: 2003. – С.51

[2] Кельман М.С.,Мурашин О.Г. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, текстами): Підручник. – К.: Кондор, 2002. – С.79.

[3] В. Коростей Проблеми правотворчості в Україні // Право України, №3 2004. – С.121

[4] Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В.К. Гіжевський, В.В. Головченко .В.С. Ковальський (кер.) та ін. – К.: Юрінкон Інтер, 2002. – С391

[5] О.Ф. Скакун Теорія держави і права. Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2006. – С. 296.

[6] Теорія держави і права. Посіб. Для підготов. до іспитів / С.М Тимченко, Р.П. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легша . – К., 2005 – С. 82

[7] Скакун О.Ф. Теорія держави і права : Підручник/ Пер. з рос. – Харків: Консум, 2006. – С.303.

[8] Конституція України (з офіційним тлумаченням Конституційного суду України)/ Відповід. редакт. канд. юрид. наук С.Б. Чехович. – К.: Ліра – К., 2006. - С. 29.

[9] О.Ф. Фрицький Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінкон Інтер, 2002. – С. 86.

[10] М. Жуган. Не відлучайте народ від процесу створення Основного Закону // „Голос України” №2 від 5 січня 1996 р.

[11] О.Ф. Скакун. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консун, 2006. – С. 304.

[12] Конституція України (з офіційним тлумаченням Конституційного суду України)/ Відповід. редакт. канд. юрид. наук С.Б. Чехович. – К.: Ліра – К., 2006. - С. 65.

[13] Конституційне право України за редакцією доктора юрид. наук професора В.Ф. Погорілка. Київ наукова думка 2003 – С. 544

[14] Селиванов В. Методологічні проблеми запровадження конституційних принципів „верховенства права” і „верховенства закону”// Право України 1997. №6. – С. 12

[15] Конституційне право України за редакцією доктора юрид. наук професора В.Ф. Погорілка. Київ наукова думка 2003 – С. 549

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Порядок відкриття рахунків у банках

Відповідно до Інструкції, затвердженої Постановою Національного банку України від 18.12.98 № 527 "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", банки відкривають рахунки зареєстрованим в установленому чинним законодавством порядку юридичним особам та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності (далі - підприємства), філіям, представництвам, відділенням та іншим відокремленим підрозділам підприємств, у тому числі структурним підрозділам, що виділяються у процесі ...

Опіка та піклування

Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення осо­бистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, непов­нолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки (ст.55 ЦК). Водночас, крім загальних цілей опіки і піклування, закон виз­начає також спеціальні цілі щодо двох груп осіб, права й інтереси яких покликаний захищати інститут опіки і піклування, — непов­нолітніх і повнолітніх фізичних осіб. Стосовно неповнолітніх ...

Поняття та види юридичних осіб

План Вступ. Ознаки юридичної особи. Сутність юридичної особи. Порядок утворення юридичної особи. Цивільна правосуб’єктність юридичних осіб. Класифікація юридичних осіб. Висновок. Список використаної літератури. 1.Вступ. Виникнення інституту юридичної особи обумовлюється тими ж причинами, що і виникнення та еволюція права: ускладненням соціальної організації суспільства, розвитком економічних відносин і, як наслідок, суспільної свідомості. Іншими словами, на певному етапі розвитку суспільства ...