Search:

Правотворча діяльність держави

9. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінкон Інтер, 2002. – 536 с.

10. Юридична енциклопедія: Т.5: П-С. (Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін ). – К .: 2003. – 736 с.

[1] Юридична енциклопедія: Т.5: П-С. (Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін ). – К .: 2003. – С.51

[2] Кельман М.С.,Мурашин О.Г. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, текстами): Підручник. – К.: Кондор, 2002. – С.79.

[3] В. Коростей Проблеми правотворчості в Україні // Право України, №3 2004. – С.121

[4] Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В.К. Гіжевський, В.В. Головченко .В.С. Ковальський (кер.) та ін. – К.: Юрінкон Інтер, 2002. – С391

[5] О.Ф. Скакун Теорія держави і права. Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2006. – С. 296.

[6] Теорія держави і права. Посіб. Для підготов. до іспитів / С.М Тимченко, Р.П. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легша . – К., 2005 – С. 82

[7] Скакун О.Ф. Теорія держави і права : Підручник/ Пер. з рос. – Харків: Консум, 2006. – С.303.

[8] Конституція України (з офіційним тлумаченням Конституційного суду України)/ Відповід. редакт. канд. юрид. наук С.Б. Чехович. – К.: Ліра – К., 2006. - С. 29.

[9] О.Ф. Фрицький Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінкон Інтер, 2002. – С. 86.

[10] М. Жуган. Не відлучайте народ від процесу створення Основного Закону // „Голос України” №2 від 5 січня 1996 р.

[11] О.Ф. Скакун. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консун, 2006. – С. 304.

[12] Конституція України (з офіційним тлумаченням Конституційного суду України)/ Відповід. редакт. канд. юрид. наук С.Б. Чехович. – К.: Ліра – К., 2006. - С. 65.

[13] Конституційне право України за редакцією доктора юрид. наук професора В.Ф. Погорілка. Київ наукова думка 2003 – С. 544

[14] Селиванов В. Методологічні проблеми запровадження конституційних принципів „верховенства права” і „верховенства закону”// Право України 1997. №6. – С. 12

[15] Конституційне право України за редакцією доктора юрид. наук професора В.Ф. Погорілка. Київ наукова думка 2003 – С. 549

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Джерела приватного права

Термін "джерела права" може вживатися в кількох значеннях. Найпопулярнішими з них є розуміння джерела права як чинника, що породжує право, і як форми правотворення (форми норми пра­ва). У такому разі, ведучи мову про джерела приватного права, ма­ємо на увазі чинники, елементи, які створюють у процесі взаємо­дії сукупність (явище, категорію) нової якості. Існує кілька видів джерел приватного права. 1. Оскільки приватне право є наднаціональною системою пра­ва, що має за основу так звані "загальнолюдські ...

Поняття цивільного правовідношення

Характерними ознаками правовідносин є такі: 1) Правові відношення виникають, змінюються та припиняють­ся лише на підставі правових норм, які безпосередньо породжують правові відношення і реалізуються через них. Між цими феномена­ми існує причинний зв'язок. 2) Саме у правових відношеннях досягається мета правових норм, проявляється їх реальна сила та ефективність. Інші суспіль­ні відносини опосередковуються іншими (не юридичними) норма­ми, як правило, тому що не потребують правового втручання. 3) Суб'єкти правових ...

Конституційне право України

Зміст Вступ……………………………………………………………………………….3 Розділ І. Поняття конституційного права України. Предмет правового регулювання конституційного права України………………………………… 4 Розділ ІІ. Основи конституційно – правового статусу людини і громадянина……………………………………………………………………….7 Розділ ІІІ. Народовладдя в Україні та форми його здійснення……………….11 Розділ ІV. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України та гарантії їх дотримання………………………………………………………… 12 Висновки…………………………………………………………………………29 Список використаних ...