Search:

Правотворча діяльність держави

Принципи правотворчості розподіляють на дві групи:

1.загальні принципи правотворчості, що виражають її сутність;

2.спеціальні принципи правотворчості;

До загальних принципів правотворчості відносяться:

1.Гуманізм – цей принцип передбачає формування нормативно-правових актів на основі загальнолюдських цінностей, природних прав людини, створення умов і механізмів їх втілення в життя.

2.Демократизм, тобто участь громадян, державних і недержавних організацій у процесі правотворчості, передбачає ступінь забезпечення демократичного порядку підготовки та прийняття правових актів зважання; зважання на громадську думку й інтереси широких верств населення.

Одним із напрямів розвитку демократизму в українському суспільстві на сучасному етапі є обговорення та прийняття нормативно-правових актів, безпосередньо народом на референдумі. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених Конституцією України.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою не менш як трьох млн., громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

3. Науковість. Змістом цього принципу є те, що підготовка й прийняття проекту нормативно-правового акту здійснюється за участю представників різних наук. За допомогою науки можливо обрати найбільш ефективні правові форми врегулювання певних суспільних відносин, здійснити порівняльний аналіз законопроектів, які подають уповноважені суб’єкти. Вчені відіграють важливу роль на всіх етапах підготовки нормативно-правових актів – від розробки концепції нормативного акту, з’ясування потреби в правовому регулюванні тих чи інших суспільних зв’язків до визначення способу і типу правового регулювання і вибору моменту прийняття нормативно-правового акту.

4. Законність – прийняття нормативно-правового акту в межах компетенції суб’єктів, які їх приймають, відповідати Конституції України й іншим актам вищої юридичної сили, прийматися відповідно встановленої процедури . парламент не може приймати рішення про набрання чинності законами, постановами й іншими актами, що суперечать Конституції України, ратифікованим міжнародним договорам або угодам; чинним Законам України, також прийняті нормативно-правові акти повинні відповідати загальним принципам міжнародного права. Однією з передумов реалізації принципу законності є чітке розмежування повноважень між вищими органами державної влади, про що визначено в Конституції України.

5. Гласність, цей принцип означає про відкритий для громадськості, вільне і ділове обговорення проектів нормативно-правових актів, широке та систематичне інформування про них населення;

6. Системність – суворий облік системи права, системи законодавства, обов’язкову узгодженість кожного нормативного акту з нормами конституції, іншими законами, актами відповідної галузі та інших галузей права, з нормативно процесуальними та ратифікованими міжнародно-правовими актами. В Конституції України цей принцип відбивається у ст.8, яка проголошує що Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

До спеціальних принципів правотворчості можна віднести:

1. Професіоналізм. Кожен проект нормативно-правового акту, передбачає регулювання певної сфери суспільних відносин, специфіка яких вимагає безпосередньої участі у правотворчому процесі кваліфікованих спеціалістів із відповідних галузей науки, вчених-юристів і юристів-практиків, які мають необхідні знання і досвід. Дедалі все більш стає зрозумілим, що недостатнє врахування цієї потреби в правотворчому процесі має негативні наслідки, позначається на якості підготовлених і прийнятих нормативно-правових актів. У першу чергу це стосується вищих державних органів, зокрема депутатів Верховної Ради. Зважаючи на те що вони працюють на професійній основі, важливо щоб вони знали усі тонкощі законодавчого процесу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Держава і право ЗУНР

В С Т У П Про важливість знання історії говорили ще римські мудреці, вказуючи, що історія є вчителькою життя, дозволяючи новим поколінням уникнути помилок минулих часів. Однією з таких сторінок історії є висвітлення державно-правових аспектів виникнення і діяльності Західноукраїнської Народної Республіки. Врахування уроків історії новим поколінням українців призвело до прийняття акту про проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року та до відродження української державності . А історія творення цієї ...

Господарське право (Шпори)

48. Порядок звiльnеnnя з роботи. Для звiльнення працiвника з роботи законодавство про працю встановлюе певний порядок, як ий залежить вiд пiдстав припинення трудового договору.Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу зазвичай потребуе попередньої згоди профспiлкового органу первинної профспiокової ор­ганiзацiї, членом якої є працiвник. Порядок надання такої згоди профспiлковим органом визначений Законом України «Про професiйнi спiлки, їх права та гарантії дiяльностi» ...

Правові засади економічної конкуренції в Україні

Правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції Функціонування ринкових відносин, в основі яких лежить багатоукладна економіка, передбачає створення для суб'єктів господарювання рівних можливостей, їх змагальність, тобто здорову конкуренцію, яка належним чином впливає на стимулювання виробництва саме тих товарів, яких потребує споживач. Закон України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 12, ст.64 ) визначає правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції, ...