Search:

Правотворча діяльність держави

2. Оперативність це одна з необхідних умов забезпечення високої якості правових актів. Цей принцип передбачає своєчасне реагування суб’єктів правотворчості на зміни в соціально – економічному та політичному розвиткові та видання відповідних нормативно-правових актів, аби вони відповідали обставинам, в яких будуть реалізовуватись, перетворюватись у практику.

3. Плановість. Планування правотворчого процесу має важливе значення. З одного боку план має окреслювати загальну стратегію розвитку законодавства, а з другого – містити конкретні заходи: прийняті нормативно-правових актів у визначеній послідовності. Планування допомагає уникнути непродуманого правотворення, ліквідувати дублювання і зосередити свої зусилля на створення умов для підготовки документів високої якості, провести підготовчі заходи, що містять консультування з провідними вченими і науковими закладами, врахувати їх плани науково-дослідницької роботи та ін.

4. Технічна досконалість – це упорядкування нормативно-правових актів з урахуванням правил, способів, прийомів законодавчої техніки, які мають бути обов’язкові для правотворчих органів. Велика увага має звертатися на форму викладення акту, розміщення його структурних частин, стиль і мову. Необхідно, щоб акти були зрозумілі, логічні й виразливі та зберігали б при цьому всю глибину нормативних приписів.

5. Використання правового досвіду, всі щойно розроблені акти повинні спиратися на уже відомий позитивний правовий досвід держав.

6. Поєднання динамізму і стабільності – цей принцип передбачає створення стабільного нормативно-правового акту, але з можливістю вносити до нього доповнення і зміни.

7. Старанність і скрупульозність підготовки нормативно-правового акту, уникати скоростиглих, і непродуманих проектів.

Функції правотворчості – напрямки діяльності, пов’язаної зі встановленням, зміною або скасуванням правових норм, створенням і розвитком законодавства.[5]

Професор, доктор юридичних наук О.Ф. Скакун визначає такі основні функції правотворчості:

1. Функція первинного регулювання суспільних відносин. Ця функція діє у випадках, коли вперше виникає необхідність у регулюванні суспільних відносин.

2. Функція відновлення правового матеріалу. Звісно усі розуміють, що стабільність є кращою, ніж зміни, проте потреби суспільства змінюються, і виникає необхідність у створені нових кодексів, законів, внесені змін і доповнень до відповідних законодавчих актів, щоб законодавство адекватно відбивало б ці потреби.

3. Функція заповнення прогалин у праві, тобто усунення повної або часткової відсутності в чинних нормативних актах необхідних юридичних норм.

4. Функція упорядкування нормативно-правового матеріалу, тобто ця функція відповідає за кодифікацію законодавства.

Стадії правотворчого процесу.

Правотворчий процес – це процесуальна діяльність суб’єктів правотворчості щодо порядку формування та закріплення їхньої волі через встановлення, зміну чи скасування правових норм, яка відбувається згідно зі встановленою процедурою.[6]

Стадіями процесу правотворчості є: 1)виявлення потреб у правовому регулюванні та наявності об’єктивних умов створення припису, формування юридичного мотиву: прийняття рішення про підготовку проекту акта, попередній розгляд проекту, його обговорення та доопрацювання. 2)Прийняття проекту акта, його підписання та оприлюднення.

Детально розглянемо усі стадії.

Формування юридичного мотиву про необхідність внесення змін чи доповнень до чинного законодавства відбувається в результаті виявлені волі народу, об’єктивно зумовленої потребами його соціального життя.

Готувати проект нормативного акта може як орган правотворчості, інші суб’єкти законодавчої ініціативи, так і спеціально уповноважені суб’єкти. Розробка проектів законів здійснюється за правом, визначеним законом , за дорученням Верховної Ради України на замовлення на договірній основі, а також в ініціативному порядку. Розробку закону на договірній основі заказує президія Верховної Ради України за рахунок кошторису витрат Верховної ради України. В ініціативному порядку законопроекти мають право розробляти громадяни та юридичні особи. Розроблені ними законопроекти вносяться до верховної ради України, від імені осіб або органів, які мають право законодавчої ініціативи, чи за їхньої підтримки з обов’язковим зазначенням усіх авторів. Також, парламент може доручити розробку проекту закону чи його частини постійній або тимчасовій спеціальній комісії Парламенту, а також Урядові.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Спадкове право

Зміст Вступ. Розділ I Строк видачі свідоцтва про право на спадщину 1. Поняття спадщини. 2. Спадкування. 3. Спадкування за законом. 4. Прийняття спадщини. 5. Оформлення права на спадщину. Розділ II Проблемні питання в правовому регулюванні спадкового права за Новим Цивільним Кодексом 1. Питання пов’язані з місцем відкриття спадщини. 2. Проблеми при визначенні кола спадкоємців. 3. Проблемне трактування норми статті 1270 «Строки прийняття спадщини» Розділ III Міжнародний досвід 1. Впровадження нового цивільного ...

Захист прав патентовласника в Україні

ПЛАН 1. Поняття інтелектуальної власності та її правовий захист 2. Порядок видачі патентів і деклараційних патентів 3. Участь Державного департаменту інтелектуальної власності у захисті прав патентовласника Використана література 1. Поняття інтелектуальної власності та її правовий захист Право промислової власності - це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що складаються у процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічноі творчості. Відповідно до чинного ...

Виникнення держави

План Вступ 1.Первіснообщинне суспільство: основні риси організації і життєдіяльності. 2.Основні теорії походження держави. 3.Передумови виникнення держави: а) історичні передумови виникнення держави; б) соціальні засади виникнення держави. 4.Особливості виникнення держав у різних народів світу. а) східний, азіатський шлях виникнення держави; б) європейський шлях виникнення держави. 5.Ознаки держави: а) поняття держави; б) ознаки і особливості держави. 6.Вчення Аристотеля про поняття ...