Search:

Правотворча діяльність держави

Рішення у формі постанов та розпоряджень приймаються шляхом голосування на засіданнях Кабінету Міністрів України.

Постанови Кабінету Міністрів України приймаються більшістю голосів від загальної чисельності Кабінету Мі­ністрів, Розпорядження приймаються більшістю голосів членів Кабінету Міністрів, присутніх на засіданні. За рів­ної кількості голосів голос Прем'єр-міністра є вирі­шальним.

У разі не підтримання проекту рішення Кабінету міністрів України Прем'єр-міністром воно не може бути прийняте.

Офіційне оприлюднення, набрання чинності та реєстрація актів Кабінету Міністрів України відбувається так.

Постанови Кабінету Міністрів набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо ними не встановле­но більш пізній строк набрання чинності. У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів Ук­раїни або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом і не визначають прав і обов'язків громадян, не підлягають опублікуванню і набирають чин­ності з дня прийняття, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Нерідко чинний закон доповнюється, виправляється і навіть змінюється за своєю суттю відомчими актами, всякого роду постановами та інструкціями, що видаються різними органами виконавчої влади на всіх рівнях – урядом і міністрами. І знову, як це було за часів адміністративно-територіальної системи управління, відомча нормотворчість намагається підмінити закони. Але ж добре відомо , що будь-який підзаконний акт за відсутністю законів за своєю юридичною силою і природою неспроможний відповідати ступеню складності і важливості суспільних відносин, які треба регулювати.[14]

У випадках, передбачених законодавством, рішення міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади є обов'язковим для виконання центральними і мі­сцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, і громадянами.

Нормативно-правові акти міністерства та інших центральних органів виконавчої влади підлягають державній Реєстрації у Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому законодавством.

На виконання Конституції України, законів України, рішень Конституційного Суду України та інших судів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів ви­конавчої влади, внесених і делегованих повноважень голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів – накази.

в на

Акти місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами

Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції та законам України, рішенням Конституційного Суду, іншим актам законодавства або є недоцільними, неефективними за очікуваними чи фак­тичними результатами, скасовуються Президентом, Ка­бінетом Міністрів, головою місцевої державної адмі­ністрації вищого рівня або в судовому порядку.

Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів державної адміністрації, що су­перечать Конституції України, іншим актам законодав­ства, рішенням Конституційного Суду та актам мініс­терств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади. [15]

ВИСНОВОК

Наприкінці можна наголосити, що правотворчість характеризується такими ознаками:

1) є, переважно, діяльністю держави; 2) має організаційну спрямованість; 3) відображується в утворенні нормативно-правових актів, що містять норми права чи скасовують, змінюють їх; 4) строго регламентується правовими нор­мами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Господарське право (Шпори)

48. Порядок звiльnеnnя з роботи. Для звiльнення працiвника з роботи законодавство про працю встановлюе певний порядок, як ий залежить вiд пiдстав припинення трудового договору.Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу зазвичай потребуе попередньої згоди профспiлкового органу первинної профспiокової ор­ганiзацiї, членом якої є працiвник. Порядок надання такої згоди профспiлковим органом визначений Законом України «Про професiйнi спiлки, їх права та гарантії дiяльностi» ...

Договір комерційної концесії

План 1.Вступ 2. Правова природа договору комерційної концесії 3. Договір комерційної концесії 4. Висновок 5. Список використаної літератури Вступ Цей договір регулює відносини ,що складаються між правоволодільцем і користувачем у зв’язку з оплатним придбанням користувачем права на використання належних правоволодільцю засобів індивідуалізації вироблених товарів,виконуваних робіт чи послуг,а також охоронюваної комерційної інформації. Особливість цього договору в тому,що він може використовуватися виключно ...

Адміністративні правопорушення

План: 1. Вступ 2. Поняття адміністративного правопорушення. 2.1 Поняття правопорушення. 2.2 Загальні риси адміністративних правопорушень. 2.3 Види адміністративних правопорушень. 2.4 Відмінність адміністративного правопорушення від злочину. 3. Юридичний склад адміністративного правопорушення. 3.1 Поняття складу адміністративного правопорушення 3.2 Функцій складу адміністративного правопорушення. 3.3 Ознаки складу правопорушення. 3.4 Види складів адміністративних правопорушень. 3.4.1 Суб'єкт адміністративного ...