Search:

Правотворча діяльність держави

Рішення у формі постанов та розпоряджень приймаються шляхом голосування на засіданнях Кабінету Міністрів України.

Постанови Кабінету Міністрів України приймаються більшістю голосів від загальної чисельності Кабінету Мі­ністрів, Розпорядження приймаються більшістю голосів членів Кабінету Міністрів, присутніх на засіданні. За рів­ної кількості голосів голос Прем'єр-міністра є вирі­шальним.

У разі не підтримання проекту рішення Кабінету міністрів України Прем'єр-міністром воно не може бути прийняте.

Офіційне оприлюднення, набрання чинності та реєстрація актів Кабінету Міністрів України відбувається так.

Постанови Кабінету Міністрів набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо ними не встановле­но більш пізній строк набрання чинності. У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів Ук­раїни або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом і не визначають прав і обов'язків громадян, не підлягають опублікуванню і набирають чин­ності з дня прийняття, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Нерідко чинний закон доповнюється, виправляється і навіть змінюється за своєю суттю відомчими актами, всякого роду постановами та інструкціями, що видаються різними органами виконавчої влади на всіх рівнях – урядом і міністрами. І знову, як це було за часів адміністративно-територіальної системи управління, відомча нормотворчість намагається підмінити закони. Але ж добре відомо , що будь-який підзаконний акт за відсутністю законів за своєю юридичною силою і природою неспроможний відповідати ступеню складності і важливості суспільних відносин, які треба регулювати.[14]

У випадках, передбачених законодавством, рішення міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади є обов'язковим для виконання центральними і мі­сцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, і громадянами.

Нормативно-правові акти міністерства та інших центральних органів виконавчої влади підлягають державній Реєстрації у Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому законодавством.

На виконання Конституції України, законів України, рішень Конституційного Суду України та інших судів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів ви­конавчої влади, внесених і делегованих повноважень голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів – накази.

в на

Акти місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами

Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції та законам України, рішенням Конституційного Суду, іншим актам законодавства або є недоцільними, неефективними за очікуваними чи фак­тичними результатами, скасовуються Президентом, Ка­бінетом Міністрів, головою місцевої державної адмі­ністрації вищого рівня або в судовому порядку.

Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів державної адміністрації, що су­перечать Конституції України, іншим актам законодав­ства, рішенням Конституційного Суду та актам мініс­терств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади. [15]

ВИСНОВОК

Наприкінці можна наголосити, що правотворчість характеризується такими ознаками:

1) є, переважно, діяльністю держави; 2) має організаційну спрямованість; 3) відображується в утворенні нормативно-правових актів, що містять норми права чи скасовують, змінюють їх; 4) строго регламентується правовими нор­мами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Адміністративний процес

План 1. Сутність адміністративного процесу 2. Принципи адміністративного процесу 3. Суб'єкти адміністративного процесу Література 1. Сутність адміністративного процесу У діяльності вико навчо-розпорядчих органів постійно виникає потреба розгляду і вирішення питань управлінського характеру що до конкретних юридичних або фізичних осіб. Наприклад, про державну реєстрацію підприємств, видачу ліцензій або патентів, приватизацію громадянами житла, виділення зе мельних ділянок під будівництво, притягнення до дисцип лінарної або ...

Договір страхування

ЗМІСТ. 1, ВСТУП. 2, СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ СТРАХУВАННЯ. -класифікація та її значення. 3. ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ СТАХУВАННЯ. -зміст договору страхування. 4, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ СТРАХОВОГО ЗАБОВ’ЯЗАННЯ. 5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. 6. ВИСНОВОК. 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1.ВСТУП. Люди цілком природно прагнуть захиститися від небезпеки, що загрожує їм втратою життя, здоров'я, житла, харчів і т. ін. Потреба в захисті дуже близька до їхніх первинних (фізіологічних) ...

Рецепція римського права в Україні

План Вступ……………………………………………………………………… 2 1. Поняття рецепції римського права………………………………….6 2. Загальні положення. Початок рецепції…………………………… 9 3. Римськеправо в Російськійімперії…………………………………11 4. Рецепція римського права вСРСР…………………………………14 5. Римськеправо внезалежній Україні……………………………….16 Висновки………………………………………………………………… .18 Список використаної літератури……………… …………… 19 Вступ Рецепція римського приватного права, яка розпочалася в ХІ-ХП ст. і охопила практично всю Європу, має назву прямої рецепції римського ...