Search:

Правотворча діяльність держави

Рішення у формі постанов та розпоряджень приймаються шляхом голосування на засіданнях Кабінету Міністрів України.

Постанови Кабінету Міністрів України приймаються більшістю голосів від загальної чисельності Кабінету Мі­ністрів, Розпорядження приймаються більшістю голосів членів Кабінету Міністрів, присутніх на засіданні. За рів­ної кількості голосів голос Прем'єр-міністра є вирі­шальним.

У разі не підтримання проекту рішення Кабінету міністрів України Прем'єр-міністром воно не може бути прийняте.

Офіційне оприлюднення, набрання чинності та реєстрація актів Кабінету Міністрів України відбувається так.

Постанови Кабінету Міністрів набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо ними не встановле­но більш пізній строк набрання чинності. У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів Ук­раїни або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом і не визначають прав і обов'язків громадян, не підлягають опублікуванню і набирають чин­ності з дня прийняття, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Нерідко чинний закон доповнюється, виправляється і навіть змінюється за своєю суттю відомчими актами, всякого роду постановами та інструкціями, що видаються різними органами виконавчої влади на всіх рівнях – урядом і міністрами. І знову, як це було за часів адміністративно-територіальної системи управління, відомча нормотворчість намагається підмінити закони. Але ж добре відомо , що будь-який підзаконний акт за відсутністю законів за своєю юридичною силою і природою неспроможний відповідати ступеню складності і важливості суспільних відносин, які треба регулювати.[14]

У випадках, передбачених законодавством, рішення міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади є обов'язковим для виконання центральними і мі­сцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, і громадянами.

Нормативно-правові акти міністерства та інших центральних органів виконавчої влади підлягають державній Реєстрації у Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому законодавством.

На виконання Конституції України, законів України, рішень Конституційного Суду України та інших судів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів ви­конавчої влади, внесених і делегованих повноважень голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів – накази.

в на

Акти місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами

Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції та законам України, рішенням Конституційного Суду, іншим актам законодавства або є недоцільними, неефективними за очікуваними чи фак­тичними результатами, скасовуються Президентом, Ка­бінетом Міністрів, головою місцевої державної адмі­ністрації вищого рівня або в судовому порядку.

Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів державної адміністрації, що су­перечать Конституції України, іншим актам законодав­ства, рішенням Конституційного Суду та актам мініс­терств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади. [15]

ВИСНОВОК

Наприкінці можна наголосити, що правотворчість характеризується такими ознаками:

1) є, переважно, діяльністю держави; 2) має організаційну спрямованість; 3) відображується в утворенні нормативно-правових актів, що містять норми права чи скасовують, змінюють їх; 4) строго регламентується правовими нор­мами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Ліквідаційна процедура

У випадках, передбачених цим Законом, господарський суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцяти місяців. Господарський суд може продовжити цей строк на шість місяців, якщо інше не передбачено законом «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». До наслідків, які наступають після прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, ...

Конституційне право України

Зміст Вступ……………………………………………………………………………….3 Розділ І. Поняття конституційного права України. Предмет правового регулювання конституційного права України………………………………… 4 Розділ ІІ. Основи конституційно – правового статусу людини і громадянина……………………………………………………………………….7 Розділ ІІІ. Народовладдя в Україні та форми його здійснення……………….11 Розділ ІV. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України та гарантії їх дотримання………………………………………………………… 12 Висновки…………………………………………………………………………29 Список використаних ...

Поняття цивільного правовідношення

Характерними ознаками правовідносин є такі: 1) Правові відношення виникають, змінюються та припиняють­ся лише на підставі правових норм, які безпосередньо породжують правові відношення і реалізуються через них. Між цими феномена­ми існує причинний зв'язок. 2) Саме у правових відношеннях досягається мета правових норм, проявляється їх реальна сила та ефективність. Інші суспіль­ні відносини опосередковуються іншими (не юридичними) норма­ми, як правило, тому що не потребують правового втручання. 3) Суб'єкти правових ...