Search:

Договір щодо надання брокерських послуг

5.3. Обов’язковим реквізитом при будь-якому зверненні КЛІЄНТА до БРОКЕРА є КОД, який привласнюється БРОКЕРОМ. КЛІЄНТ не має права повідомляти Код третім особам.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН,
ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ,
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Сторони зобов’язані дотримуватись чинних правил торгівлі на біржі та інших правил, що регламентують діяльність біржі.

6.2. БРОКЕР не відповідає перед КЛІЄНТОМ за виконання третьою особою угоди, укладеної ним для КЛІЄНТА або від імені КЛІЄНТА.

6.3. У випадку невиконання КЛІЄНТОМ своїх зобов’язань за укладеною угодою БРОКЕР має право прилюдно повідомити про це учасників біржової торгівлі.

6.4. У випадку ухилення від оплати або прострочення оплати брокерської винагороди та послуг біржі КЛІЄНТ сплачує штраф у розмірі ___________ відсотків належної суми за кожен день прострочення, але не більше __________ відсотків.

6.5. Суперечки, що виникають у зв’язку із виконанням Даного Договору, розв’язуються БІРЖОВИМ АРБІТРАЖЕМ. Рішення БІРЖОВОГО АРБІТРАЖУ виконуються добровільно. У випадку незгоди з рішенням БІРЖОВОГО АРБІТРАЖУ зацікавлена сторона має право звернутися до Арбітражного суду.

6.6. За невиконання доручення з вини БРОКЕРА останній сплачує КЛІЄНТУ штраф у розмірі ____ відсотків від суми, зазначеної у договорі доручення або комісії.

6.7. За розголошення умов Даного Договору винна сторона сплачує другій стороні штраф у розмірі ____________________________________________________________ грн.

(сума літерами)

6.8. У випадку скасування доручення до проведення торгів КЛІЄНТ зобов’язаний відшкодувати БРОКЕРОВІ зазнані витрати у фіксованій сумі, що складає _______________ ________________________ грн.

(сума літерами)

6.9. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до _________.

6.10. Зміна умов або припинення договору здійснюється за згодою сторін.

6.11. Будь-яка із сторін має право розірвати договір, письмово попередивши другу сторону не менше ніж за _____________________ термін.

6.12. Додатки до договору.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Реєстр до договору поданих до врахування векселів

Реєстр до договору поданих до врахування векселів ____________________________________________________________________________________ (повне найменування пред’явника) _________________________________________________________________________________ (банківські реквізити, адреса пред’явника) _____________________ (дата пред’явлення) № з/п Найменування, реквізити, адреса пред'явника векселя до врахування Номер, вид векселя Дата і місце Найменування, юридична адреса, реквізити складення векселя ...

Поняття торгівлі цінними паперами

Поняття торгівлі цінними паперами. Основними законодавчими актами, що регулюють операції з торгівлі цінними паперами на Україні є Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” та Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Останній визначає основні засади оподаткування прибутку юридичних осіб від операцій з торгівлі цінними паперами. Цей закон визначає цінний папір як документ, що засвідчує право володіння або відносини позики та відповідає вимогам, встановленим законодавством про цінні папери. Отже, ...

Договір щодо надання брокерських послуг

ДОГОВІР щодо надання брокерських послуг м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р. КЛІЄНТ: _________________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________, з одного боку, і БРОКЕР: _________________________________________________________________, (найменування підприємства, що надає брокерські послуги) в особі ...