Search:

Економічні основи та види міжнародної торгівлі


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Зовнішньоекономічна діяльність уявляє собою таку форму господарювання, яка виходить за межі національних кордонів і пов’язана з залученням до багатоетапного циклу економічних відносин різнонаціональних їхніх суб’єктів.

Як відомо, цикл суспільного виробництва умовно поділяють на чотири стадії : виробництво – розподіл – обмін – споживання. Втручання суб’єкта, що належить іноземному відтворювальному комплексу, на різних стадіях, породжує феномен міжнародної торгівлі

Істотною рисою зовнішньоекономічних зв’язків є не стільки господарська взаємодія різнонаціональних виробничо-посередницьких організацій, скільки факт перетину кордонів національно-відтворювальних комплексів товарами, капіталами або послугами.

Нині у світовому господарстві торговельний обмін переріс у науково-технологічне та інвестиційне співробітництво. Склалася нова модель таких зв’язків – виробничо-інвестиційна.

За цих умов суб’єктові зовнішньоекономічної діяльності слід орієнтуватися не тільки на постачальницько-збутову і посередницько-збутову взаємодію з інонаціональними партнерами, але й на виробничо-інвестиційну модель, де в полі зору перебуває співробітництво по всіх ланках виробничо-технологічного процесу з винесенням частини з них за національні межі.

У цьому зв’язку можна виділити наступні вихідні положення ефективної міжнародної торгівлі:

вона грунтується на високому рівні продуктивності праці;

в окремих галузях на світовому ринку конкурують не країни, а фірми;

національна конкурентна перевага має відносний характер;

динамічне оновлення орієнтованих на зовнішньоекономічну діяльність галузей веде до сталих конкурентних переваг, а не до короткострокового виграшу на рівні зниження витрат;

конкурентні переваги в галузях промисловості створюються протягом десятиріч або довшого строку;

країни домагаються цих переваг завдяки своїм розбіжностям, а не схожості.

Щодо сучасних напрямів розвитку міжнародної торгівлі України, то експортна орієнтація економіки та лібералізація зовнішньоекономічних зв’язків вимагає визначення існуючих і потенційних конкурентних переваг українських товаровиробників, а також чинників, які їх формують, і механізму реалізації цих переваг. Україна має такі природні конкурентні переваги, як достатня чисельність робочої сили, вигідне географічне розташування, багаті природні ресурси, але ці переваги є скоріше потенційними, ніж дійсними, вони мають кон’юнктурний характер по обмеженій групі виробів.


ЛІТЕРАТУРА

Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения.—М., Фінанси і статистика, 1999.

Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі.—К., Основи, 1996.

Григорьев Ю.А. Практика внешнеэкономической деятельности.—М., Паимс, 1993.

Дэниелс Дж.Д. Международный бизнес.—М., 1994.

Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс.—М., Республика, 1992.

Мухопад В.И. Сквозь барьеры протекционизма.—М., Мысль, 1988.

Основы внешнеэкономических знаний.—М., Междунар. отношения, 1990.

Портер М. Международная конкуренция.—М., Юнити, 1993.

Соколенко С. Програма спецкурсу з основ ринкових відносин і підприємництва. Теорія ринкової економіки і практика переходу України до ринку. Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність // Економіка України. – 1993. – № 3. – С.75-82.

Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник.—М., Инфра-М, 1998.

Шреплер Х.-А. Международные организации: Справочник.—М., Междунар. отношения, 1995.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Продуктивність, мотивація і оплата праці

План Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання та показники рівня продуктивності праці. Розрахунки можливого зростання продуктивності праці, фактори впливу. Поняття і види заробітної плати. Функції і шляхи росту заробітної плати. Державна політика оплати праці. Тарифна система як основа організації оплати праці. Форми і системи оплати праці. Розподіл заробітку в умовах колективної оплати праці. Контрактна система оплати праці. Планування фонду оплати праці на підприємствах. Система участі в ...

Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

Зміст: 1.Вступ. 3 2.Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу. 6 2.1.Механізація виробництва. 6 2.2. Автоматизація виробництва. 12 2.3. Комп’ютерізація виробництва. 13 2.4. Електрифікація та енергозбережувальні технології. 18 2.5. Хімізація виробництва. 21 3.Показники ефективності НТП 22 4. Висновки: 24 5.Resume. 27 6.Cписок використанної літератури. 28 1.Вступ. Науково технічний пргрес - це поступовий рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на оснві ...

Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Основною метою фінансової звітності е надання інформації, корисної для прийняття економічно правильних рішень. Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності. БАЛАНС Загальні положення 1. Це Положення (стандарт) визначає зміст і форму ...