Search:

Конституційний Суд України

Якщо голосування проводиться щодо кандидатур, число яких перевищує квоту для призначення на поса­ди судців Конституційного Суду України, призначеними вважаються кандидати, які за умов, визначених у частині другій цієї статті, набрати більше голосів, ніж інші кан­дидати на ці посади.

2. Принципи організації Конституційного Суду

та його повноваження.

Питання провадження у справах та діяльності Консти­туційного Суду України, його Секретаріату, порядок діло­водства, правила внутрішнього розпорядку Конституцій­ного Суду України визначаються Конституцією України, цим Законом та актами Конституційного Суду України, що встановлюють порядок організації внутрішньої робо­ти Конституційного Суду України.

Фінансування Конституційного Суду України перед­бачається в Державному бюджеті України окремим рядком.

Пропозиції щодо обсягу фінансування Конституцій­ного Суду України і проект відповідного кошторису по­даються Головою Конституційного Суду України до Ка­бінету Міністрів України та Верховної Ради України при складанні проекту Державного бюджету України на кожний наступний рік.

Організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Конституцій­ного Суду України здійснює Секретаріат Конституційного Суду України на чолі з керівником Секретаріату Консти­туційного Суду України.

Положення про Секретаріат Конституційного Суду України, його структура і штати затверджуються Консти­туційним Судом України.

Керівник Секретаріату Конституційного Суду України призначається Конституційним Судом України за подан­ням Голови Конституційного Суду України з числа гро­мадян, які мають право на зайняття посади професійного судді.

Керівник Секретаріату Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, мати представ­ницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, ви­конувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викла­дацької та творчої.

Керівник та інші посадові особи Секретаріату Консти­туційного Суду України є державними службовцями.

Конституційний Суд України на своєму засіданні утворює з числа суддів Конституційного Суду України постійні комісії Конституційного Суду України, що є його допоміжними робочими органами з питань органі­зації його внутрішньої діяльності.

Положення про постійні комісії Конституційного Су­ду України затверджується Конституційним Судом України на пленарному засіданні.

Голови постійних комісій призначаються Головою Конституційного Суду України на строк своїх повнова­жень.

Конституційний Суд України може утворювати на своїх пленарних засіданнях тимчасові комісії для додат­кового дослідження питань, пов'язаних з конституційним провадженням у справі, за участю фахівців у відповідних галузях права.

Матеріали діяльності Конституційного Суду України зберігаються в Архіві Конституційного Суду України.

Матеріали справ, щодо яких Конституційним Судом України прийнято рішення або дано висновок, зберіга­ються в Архіві Конституційного Суду України сто років.

Оригінали рішень та висновків Конституційного Суду України зберігаються в Архіві Конституційного Суду України безстроково.

Інші матеріали щодо діяльності Конституційного Суду України зберігаються в Архіві Конституційного

Суду України на загальних підставах, визначених зако­нодавством України. Положення про Архів Конституційного Суду України затверджується Конституційним Судом України.

Для забезпечення Конституційного Суду України нормативно-правовими актами, науковою та іншою спе­ціальною літературою утворюється Бібліотека Конститу­ційного Суду України.

Положення про Бібліотеку Конституційного Суду України затверджується Конституційним Судом України.

Друкованим органом Конституційного Суду України є "Вісник Конституційного Суду України".

До повноважень Конституційного Суду України віднесено прийняття рішень та дача висновків щодо:

1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів ВР АРК;

2) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради для дачі згоди на їх обов’язковість;

3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах визначених ст.ст. 111 та 151 Конституції України;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Господарське право (Шпори)

48. Порядок звiльnеnnя з роботи. Для звiльнення працiвника з роботи законодавство про працю встановлюе певний порядок, як ий залежить вiд пiдстав припинення трудового договору.Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу зазвичай потребуе попередньої згоди профспiлкового органу первинної профспiокової ор­ганiзацiї, членом якої є працiвник. Порядок надання такої згоди профспiлковим органом визначений Законом України «Про професiйнi спiлки, їх права та гарантії дiяльностi» ...

Захист прав патентовласника в Україні

ПЛАН 1. Поняття інтелектуальної власності та її правовий захист 2. Порядок видачі патентів і деклараційних патентів 3. Участь Державного департаменту інтелектуальної власності у захисті прав патентовласника Використана література 1. Поняття інтелектуальної власності та її правовий захист Право промислової власності - це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що складаються у процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічноі творчості. Відповідно до чинного ...

Правотворча діяльність держави

План Вступ 1. Поняття і суб’єкти правотворчої діяльності держави 2. Порядок прийняття Конституції і законів в Україні. 3. Правотворча діяльність Президента, органів виконавчої влади. Висновок Список використаних джерел та літератури ВСТУП Правотворча діяльність або законодавчий процес – це нормативно регламентована сукупність послідовно здійснюваних дій щодо розробки, прийняття (зміни) законів та інших законодавчих актів і їх. оприлюднення. Існує багато термінів, якими описується процес ...