Search:

Виробництво і розподіл суспільних благ

Вартість будь-якого товару на ринку залежить від нашої потреби в цьому товарі. Тому, що пропозиція залежить від попиту благ, а попит на блага - це одна з граней потреб населення.

Існують безліч методів і факторів формування благ. Діловим людям, які починають діяльність, спрямовану на роботу із суспільством, необхідно докладно вивчити об'єктивні фактори формування благ цього суспільства, інакше вони можуть стати жертвами своїх же недоліків.

Людина відрізняється від тварини тим, що вона обдумано робить, а не збирає. У процесі соціалізації людини суспільством у неї закладаються способи виробництва, і формуються її вищі блага.

Потреби суспільства в благах генетично й історично – першопричина людської діяльності, але разом з тим вони є і результатом цієї діяльності.

Діяльність це спосіб існування суспільства. Так само як і рух -це спосіб існування матерії наприклад. Кожний з нас підкоряється закону потреб в тих чи інших благах сам і не розуміючи цього, тому, що наші потреби будують сьогодення і майбутнє. Такі потреби створили й історію. Це звучить занадто різко, але це істина. Щоб зрозуміти це досить задуматися про причини своїх дій, я вже не говорю про первинні потреби, я маю через вищі потреби, тому що багатий підприємець виявляється може жити і на мільйонну частку своїх доходів. Але ж ні, він заробляє все більші суми грошей. Це та ж діяльність, першопричиною якої є потреби, що у даному випадку вступають на ще більш високий рівень – азарт, гонка, як у спорті.

Товари, виробництво яких навряд чи ефективно на приватних ринках, є або неконкурентними, або що не виключаються. Суспільні блага вбирають у себе обоє ці якості. Товар неконкурентний, якщо при будь-якому заданому рівні його обсягу граничні витрати на його виробництво для додаткового споживача дорівнюють нулю. Товар не виключаємо, якщо дуже дорого або абсолютно неможливо виключити окремих людей з його споживання. Виробництво суспільного блага ефективно, коли вертикальна сума індивідуальних попитів на нього дорівнює граничним витратам його виробництва.

Створюється враження, що абсолютно усе залежить від наших потреб. Це так. Людина еволюціонувала і стала «хазяїном світу» завдяки своїм потребам.

Література:

1. Маркс К. Капітал. – Т. 1. – К.: Держполітвидав., 1954.

2. Маршалл А. Принципы экономической науки. Т.1. – М.: Прогресс, Универс, 1993.

3. Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных благ. – М.- Спб, 1903, с. 192.

4. Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. – М.: Соцекгиз., 1935.

5. Семюельсон П.А., Нордгауз В.Д. Мікроекономіка. Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – с. 134.

6. Баранова Л. Я., А. И. Левин, «Потребности. Доходы. Потребление». Москва: «ЭКОНОМИКА», 1988.

7. Камаев В. Д., «Экономическая теория». Москва: «ВЛАДОС», 1999.

8. Марченко Т. А. «Потребность - как социальное явление». Москва, 1990.

9. Менгер К. Основания политической экономии. Одесса 1903.

10. Соловьев Б. А. «Потребности. Рынок. Спрос». Москва, 1982.

11. Чепурин «Основы экономической теории». Изд-е 4-е. Москва, 1999.

12. Базилевич В.Д .Мікроекономіка. Київ.:Знання, 2007.

13. Веріан Гел Р. Мікроекономіка: проміжний рівень . Київ.:Лібра, 2006.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Роль малого бізнесу в економіці

Світова практика переконливо свідчить, що навіть в країнах з розвиненою ринковою економікою малий бізнес впливає істотний чином на розвиток народного господарства. По-перше, як вже відмічалося, він забезпечує необхідну мобільність в умовах ринку, створює глибоку спеціалізацію і кооперацію, без яких немислима його висока ефективність. По-друге, він здатний не тільки швидко заповнювати ніші, що утворюються в споживчій сфері, але і порівняно швидко окупатися. По-третє, - створювати атмосферу конкуренції. По-четверте (і це, ...

Теорія трансформації капіталу. Неоінституціоналізм

План Концепція конвергенції та її суть. У.Ростоу та його теорія “стадій економічного зростання”. Концепція “індустріального суспільства” Дж.Гелбрейта. Концепція “постіндустріального суспільства” Дж.Белла. 1. Концепція “Конвергенції” та її суть. Концепція “конвергенції” виникла під впливом протистояння двох політичних систем: капіталізму та соціалізму, демократичної та тоталітарної системи. Суть “конвергенції” в тому, що капіталізм та соціалізм, суспільство з різними устроями, під впливом НТП поступово (еволюційним шляхом) ...

Виробництво і розподіл суспільних благ

Зміст Вступ .стор. 3 1. Особливості приватних та суспільних благ стор. 4 2. Попит на суспільні блага .стор. 8 3. Виробництво суспільних благ .стор. 12 4. Розподіл суспільних благ .стор. 13 5. Ефективність і суспільні блага ………………………… ….стор. 14 6. Суспільні блага і труднощі на ринку……………………… стор. 16 Висновки .стор.16 Література стор.18 Вступ Будь-яка істота, що живе на землі, будь то рослина чи тварина, повноцінно живе чи існує тільки при дотриманні нею чи навколишнім світом визначених умов. Ці умови створюють ...