Search:

Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями


Звітність складена за дійсними даними бухгалтерського обліку і достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фактичне фінансове становище ТОВ „Твіса ЛТД”, що перевіряється, на 30.09.06 р. по результатам операцій за період з 01.01.06по 30.09.06

Підпис ____________ Л.В.Фареник

Адреса незалежного аудитора:

м. Київ, вул. Артема 77, оф. 722.

Номер ліцензії АА № 35226562

від 01.01.2005 р.

Висновок

У даній роботі наведена організація та методика проведення аудиту операцій з короткостроковими векселями на ТОВ „Твіса ЛТД”. Аудит був проведений незалежним аудитором Фареник Ларисою Володимирівною.

Методичні прийоми проведення аудиторської перевірки, які були застосовані аудитором: документальна перевірка документів і записів; формальна перевірка, що полягає у візуальній перевірці правилося записів усіх реквізитів, виявлення безпідставних виправлень, підчисток, дописувань у тексті й цифрах векселів отриманих, достовірність підписів посадових осіб; перевірка документів по суті, що дало змогу встановити законність і доцільність господарських операцій, правильність відображення операцій на рахунках та включення до статей затрат і валових доходів; спостереження; обстеження, тобто особисте ознайомлення із предметом дослідження.

Система внутрішнього контролю на ТОВ „Твіса ЛТД” задовільна, що зменшує ризик невиявлення.

Була проведена вибіркова перевірка, що передбачає застосування аудиторських процедур менше ніж до 100% масивів інформації, які дають змогу аудитору отримати аудиторські докази і, оцінивши окремі характеристики вибраних даних, поширити дієвість цих доказів на всю сукупність даних. Ризик невиявлення збільшився, оскільки за межами вибірки могли залишитися факти порушень та помилок. Вибірка є репрезентативною, тобто відображає всі основні властивості генеральної сукупності. При вибірковому дослідженні не було встановлено серйозних порушень або помилок.

Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що деякі операції проведені з порушенням встановленого порядку. Проте зазначені невідповідності мають обмежений вплив на фінансову звітність і не змінюють загального фінансового стану підприємства. Ми підтверджуємо, що, за винятком виявлених невідповідностей, фінансовий звіт в усіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 30.09.05 року згідно з нормативними вимогами до організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Література

Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993. Голос України. – 1993. – 29 травня.

Закон України „Про цінні папери і фондові біржку” від 18.06.91 р. № 1201-ХІІ.

Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.96 р.

Закон України „Про обіг векселів в Україні” від 05.04.01 р. № 2374-ІІІ.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.

Уніфікований закон про переказні і прості векселі, додаток І до Женевської Конвенції 1930 р.

Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затверджене постановою Правління НБУ від 16.12.02 р. № 508.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

1С:Бухгалтерії Перед тим, як почати ведення бухгалтерського обліку - введення проводок, отримання підсумків синтетичного та аналітичного обліку, формування звітності і т.п., необхідно вибрати план рахунків та класифікатор видів об'єктів аналітичного обліку, які будуть використовуватися, а також задати деякі інші параметри програми. Ці питання будуть обговорюватися в даному розділі. 1. План рахунків Як відомо, в бухгалтерському обліку всі засоби підприємства і всі джерела їх виникнення класифікуються по однорідних ...

Система обліку і калькулювання за змінними витратами

12. Система обліку і калькулювання за змінними витратами Система “Директ-костінг” Собівартість продукції (виробів, робіт, послуг) – це виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і збут. Ціліобліку собівартості продукції: а) своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом і збутом продукції; б) розрахунки фактичної собівартості окремих видів і усієї продукції; в) контроль за використанням матеріальних трудових і грошових ресурсів. За ступенем впливу ...

Облік валових витрат і валових доходів

З прийняттям в 1997 р.  змін до Закону України  «Про оподаткування прибутку підприємств» та нового Закону України «Про податок на додану вартість» до системи оподаткування внесено грунтовні зміни, стався розкол бухгалтерського обліку  на облік бухгалтерський і облік податковий. Введення нового, недостатньо обгрунтованого, експериментально не перевіреного й не відпрацьованого обліку валових витрат і валових доходів  та  податку на на додану вартість привело до значного ускладнення ...