Search:

Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

усі операції з векселями відображають в обліку;

усі бартерні операції відповідають чинному законодавству і санкціоновані відповідною особою.

Перелік питань, які підлягають перевірці, визначається в Програмі аудиту обліку операцій з короткостроковими векселями.

Для оцінки системи внутрішнього контролю пропонується виконати відповідне тестування. Проведення тестування дає змогу дати оцінку системі внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку, встановити ризик контролю й обліку та ризик невиявлення.

При низькому рівні ризику невиявлення аудитор може покластися на результати роботи суб’єктів внутрішнього контролю і зменшити кількість аудиторських процедур, при високому - кількість аудиторських процедур планується за максимумом, і, за необхідності. може плануватися суцільна перевірка.

Документація і робоча програма ведення аудиту короткострокових векселів на ТОВ „Твіса ЛТД

ТОВ „Твіса ЛТД” заключила договір з незалежним аудитором Фареник Ларисою Володимирівною на проведення зовнішнього аудиту. Буде проведений аудит на відповідність, що має на меті визначити, чи дотримуються в господарській системі ті специфічні процедури та правила, приписані персоналу адміністрацією, перевірку правильності ведення бухгалтерського та податкового обліку операцій з короткостроковими векселями згідно законодавства.

Таблиця 2.1

Тест внутрішнього контролю вексельних операцій

№ п/п

Зміст питання

Варіант відповіді

Примітка

Так

Ні

Інф. відсутня

Загальні питання

Вексельні розрахунки здійснюються:

у національній валюті;

в іноземній валюті.

х

Вексельні операції

Наявність договору про вексельні форму розрахунку

х

Наявність у працівників бухгалтерії нормативних документів, що регулюють вексельні форми розрахунків

х

Право підпису на векселях має право:

тільки керівник;

керівник і головних бухгалтер;

делеговано іншим посадовим особам

х

Наявність книги реєстрації виданих векселів

х

Регістри обліку операцій з векселями формуються:

автоматизовано;

вручну.

х

Доступ до комп’ютеризованого обліку операцій з векселями мають тільки особи, яким він необхідний у межах службових обов’язків.

х

Чи є в наявності акти (довідки) перевірок вексельних операцій:

внутрішніх контрольних органів;

зовнішніх контрольних органів?

х

х

Чи були встановлені порушення в обліку вексельних операцій:

внутрішніми контролюючими органами;

зовнішніми контролюючими органами?

х

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Принцип аудиторського контролю

Принцип (від лат. principium — начало, основа) аудиту -це основні засади, на яких здійснюється його функція. Виз­начені вони нормативом № 3 "Основні принципи, які регу­люють аудит", затвердженим Аудиторською палатою Украї­ни. Спірною є сама назва нормативу, оскільки аудит регулю­ють не принципи, а закони та нормативно-правові акти, але попри цю недоречність, у ньому закладені основні засади, які формують аудит як певну систему знань. Принципи аудиту, як незалежної форми фінансово-гос­подарського контролю, ...

Особливості внутрішнього аудиту

Внутрішній аудит є одним із видів внутрішньогосподарського кон­тролю суб'єктів підприємницької діяльності. Забезпеченню ефектив­ності діяльності суб'єктів підприємницької діяльності багато в чому сприяють впровадження і правильна організація системи внутріш­нього аудиту, В умовах становлення ринкової економіки в Україні неабиякий інтерес викликає досвід зарубіжних країн щодо організації внутріш­нього аудиту. Професійну організацію внутрішніх аудиторів у США було створено в 1941 р. як Інститут внутрішніх аудиторів. ...

Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

П л а н Вступ 2 Розділ 2 Зміни державної політики в Україні щодо оподаткування прибутку юридичних осіб 6 2.1 Особливості обчислення валових витрат 6 2.2 Врегулювання питань сумнівної та безнадійної заборгованості 7 2.3 Удосконалення системи нарахування амортизації 8 2.3 Перенесення збитків на майбутні періоди - засіб фінансового оздоровлення підприємств 10 2.4 Недоліки Законодавства з оподаткування прибутку підприємств 10 Розділ 3 Податок на прибуток як засіб впливу на ділову активність підприємців 12 Висновки 18 Список ...