Search:

Соціально-економiчнi процеси в Україні

Динамічні характеристики подібних полів варіюються, оче­видно, у широких межах, зумовлюючи сегментацію соціально­го цілого та автономізацію утворених частин. Тому й належні до них індивіди ведуть різне за стилем, ритмом і темпом жит­тя; можливість контактів між ними мінімізується, знижується й рівень взаєморозуміння. Віднині жити розмірене, налагодже­но і передбачувано — привілей тих, хто входить до спільнот, не залучених до боротьби за перерозподіл ресурсів; доля ж інших — безупинно "крутитися", домагатися свого, а не задо­вольнятися установленим кимось. Таким чином, час стає важ­ливим диференціюючим і стратифікуючим чинником, що на поверхні соціального життя, емпірично фіксованого в першому й не найповнішому наближенні, виявляється у формі відмінно­стей у ставленні до темпоральних характеристик: минулому, теперішньому і майбутньому.

Корпорації (в цьому ще одна їхня відмінність від "команд" або цільових груп) можуть бути частиною, ядром організації, але при цьому можуть самі трансформуватися в неї. Корпо­рації, що мають статус організації, — явище нове для постра­дянських країн і водночас зовсім не випадкове. Показово, що наприкінці так званої перебудови нові організації виникали в кулуарах керівних органів комсомолу (обкомів, міськкомів, райкомів) — утворень явно корпоративного характеру в струк­турі пізнього соціалізму. Справедливо припустити, що переро­стання в організацію є для корпорації обов'язковою умовою досягнення амбіційних цілей і збереження, так само як і роз­ширення, контролю над ресурсами.

І нарешті, корпорація стає головним джерелом само ідентифікації для індивідів, які до неї входять. Річ не лише в тім, що кожен має можливість визначити себе в ролі людини корпо­рації, а насамперед у тім, що вона надає членам наочні скла­дові майнового і громадянського статусів. В обмін на лояль­ність, відповідальність і зобов'язання з боку індивіда корпора­ція забезпечує йому гарантії стабільності й захищеності у кри­зових соціальних і економічних ситуаціях; за умови дотриман­ня етосу корпоративності не допускає розриву між належністю і участю, створюючи тим самим передумови підтримки й куль­тивування ідентичності. В корпорації належність означає по­вноцінну участь, будь-яка імітація участі негайно викривається й належність припиняється.

Найближчий соціальний наслідок діяльності корпорацій по­лягає в тому, що в кожному з трьох найважливіших "просто­рів" суспільства — економічному, політичному і просторі пре­стижу (розподілу авторитету і визнання) — відбувається фор­мування, виокремлення й відносне розмежування різних галу­зей, тобто складаються нові неоднорідності. Так, зокрема, еко­номічний простір починає розпадатися на дві частини, в одній з яких доступ до благ менше визначається традиційними чин­никами, такими як компетентність, кваліфікація і відповідаль­ність, тоді як у другій ці чинники зберігають свою значущість, інакше кажучи, цей простір розпадається на галузь стагнації і галузь економічного пожвавлення з відповідними відмінностя­ми стосовно перспектив на майбутнє у належних до них інди­відів. Нинішній стан економіки й поведінка індивідів, які на­магаються пристосуватися до незнайомого й незвичного сере­довища, зумовлюють домінування ситуативних, короткочас­них, а то й просто випадкових чинників формування ідентич­ності над традиційними, властивими нормальній економіці. Перші нівелюють, пригнічують другі, що призводить до виник­нення ембріональних і не чинних соціальних утворень, своєрід­них соціальних "мутантів".

Соціальний портрет сучасної України

Рівень життя

За більшістю прийнятих у світовій практиці показників, Україна за роки не­залежності посіла місце серед бідних держав третього світу. А в останні роки ми близькі до можливості перетнути межу, що відділяє престо бідні держави від найбідніших. І все ж Україна в бага­тьох рисах ще далека від третього світу як країна переважно індустріальна, урбанізована, з достатньо високим рівнем інтелекту — завдяки розвинутій системі середньої, середньої спеціальної та ви­щої освіти. А от дохід на душу населен­ня, за офіційними показниками, цілком-можна зіставити з багатьма країнами, що розвиваються. Чи можна сьогодні з річним доходом у кількасот доларів та цінами, близькими до західних, підтри­мувати більш-менш нормальне існуван­ня, навіть на таких родючих чорнозе­мах?

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Подібні реферати:

Професійна ідеологія соціального працівника

План Вступ 1. Вимоги до соціального працівника 2. Обов’язки працівника соціальної роботи 3. Головні функції спеціаліста з соціальної роботи 4. Професійна ідеологія соціального працівника Список використаної літератури Вступ Людина – істота соціальна, тобто живе в колективі. Тому її цікавлять інші люди і власне місце серед них. Хтось цікавиться проблемою влади над людьми, хтось намагається позбутися комплексів, усім подобатись і нарешті здобути владу над собою. Тому дуже багато людей, а може, навіть більшість, пройшли ...

Явище Бандерофобії в російській свідомості

"Мені не доводилося зустрічати більших консерваторів у національному питанні, ніж росіяни..."' Явище, про котре йтиметься в цій статті, належить до числа фундаментальних, базових конструкцій російської ментальности в її ставленні до України та українців. "Бандєровщина" в російській свідомості має мало спільного з бандерівщиною як реальним феноменом української історії. Можна навіть говорити про специфічну російську модель тлумачення цього руху, модель, яка через свої численні ірраціональні елементи ...

Фемінізм - як соціальне явище

Здавалося б, чому сучасним українкам не брати приклад зі своїх матерів, що скоряли космос, що піднімали цілину, і не приступити до освоєння цілини вітчизняного бізнесу? Чому б їм не очолити найбільші трастовые компанії, торгові і рекламні фірми? Цього, однак, не спостерігається. Для успішної кар'єри в державній чи установі приватній фірмі жінці необхідно бути більш висококваліфікованим фахівцем, чим колеги-чоловіка - адже при інших рівних перевага завжди віддається сильній підлозі. По статистиці працюючі жінки більш ...