Search:

Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

Реферати » Світовий ринок » Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

1) Сучасне світове господарство

Вихідною категорією світового господарства е економічна діяль­ність як спосіб забезпечення життя людини, її головна сфера — матеріальне виробництво. Організаційною фор­мою, в якій здійснюється економічна діяльність, є госпо­дарство. Таким чином, господарство — це економічна си­стема, функціонування якої являє собою процес еконо­мічної діяльності Особливість національного господарства полягає в тому, що економічна діяльність обмеже­на рамками держави (країни). Отже, національне гос­подарство — це економічна система, функціонування якої являє собою процес економічної діяльності в межах країни. Ця система єдина в економічному і організацій­ному відношенні й складається Із сукупності взаємопо­в'язаних; галузей та сфер діяльності, що мають визначе­ну пропорційність (співвідношення) у розвитку, і обу­мовлена розміщенням на території країни.

Як світ складається із країн, так і світова економіка (господарство) складається з національних господарств цих країн. Але то не просто сукупність або сума. Світове господарство — це сукупність національних господарств та їх економічних взаємовідносин. Слід підкреслити, що без економічних відносин національні господарства за­лишилися б відокремленими і не створили б світову економіку як систему.

Відомо, що в розвитку продуктивних сил рано чи пізно настає період, коли вони виходять за межі націо­нальних кордонів — починається інтернаціоналізація господарського життя. Економічні зв'язки між країнами помітно зміцнюються уже у XIX ст. під впливом великої машинної індустрії, яка потребує багато сировини та залучає до її видобутку і виробництва дедалі нові краї­ни. Здійснивши на базі великого машинного виробницт­ва перехід до масового випуску продукції, багато галу­зей все частіше починають працювати не тільки на внут­рішній, а й на зовнішній ринок. Прискорений внаслідок цього процес міжнародного поділу праці (приблизно до середини XIX ст.) спричинив до виникнення такої ситу­ації, коли більшість країн стали досить тісно економічно пов'язаними. Саме на цей період припадає зародження світового господарства.

Всесвітнє господарство — система взаємодіючих гос­подарств усіх країн світу, цілісний характер і функціо­нування якої визначаються об'єктивними законами роз­витку людського суспільства.

Світове господарство як система має свою структу­ру. Зауважимо, що тривалий час паралельно існувало три точки зору (підходи) на його структуру, формацій­на (міжсистемна) концепція; концепція «трьох світів» і концепція «центру та периферії».

Формаційний підхід полягає в тому, що світове гос­подарство розглядається з точки зору суспільно-економічних формацій. Виходячи з цього, розрізняли світову систему капіталістичного господарства та світову систему соціалістичного господарства, а окремі національні економіки входили у відповідну систему господарства.

Концепція «трьох світів» розподіляла світову еконо­міку на світ капіталізму, світ соціалізму та світ, що роз­вивається. Відображенням такої точки зору е поширені в останні десятиріччя статистичні Матеріали, де усі країни поділяються на три названі вище групи.

Останнім часом найбільшого поширення набула тре­тя концепція, згідно з якою світова економіка має свій «центр» (найбільш розвинуті країни) та «периферію» (країни, що відстають від «центру» за рівнем економіч­ного розвитку). Переваги такого підходу полягають у тому, що структура світового господарства розглядає­ться тільки з точки зору критеріїв економічного розвитку.

Між «центром» та «периферією» чіткої межі немає. До «центру» належать, як правило, країни Західної Європи (у першу чергу ЄС), США, Канада, Японія, деякі країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону (Нова Зеландія, Австралія та Ін.). До світової «периферії» на­лежать всі інші національні економіки, але вони в свою чергу розподіляються на групи за ступенем віддаленос­ті від «центру».

Систематизація національних економік, виділення типів країн, їх групування необхідне для того, щоб:

систематизувати країни відповідно до особливостей та рівня їх розвитку;

виявити їх характерні риси;

визначити місце у системі світового господарства та міжнародних економічних відносин;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

План. 1.Міжнародний рух капіталів. 2.Світовий ринок позичкових капіталів. 3.Міжнародний кредит, класифікація і його роль у світовій економіці. 4.Суть іноземних інвестицій, види та форми. 5.Проблеми іноземного інвестування в Україну. Література: І.М.Школа В.М.Козменко“Міжнародні економічні відносини “ Чернівці “Рута” 1996 ст. 65-80 В.В.Козик Л.А.Панкова“Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995 А.А.Мазаракі Є.М.Воронова “Міжнародні валютно-фінансові та валютно-кредитні відносини” Конспект лекцій ...

Міжнародна торгівля

План. Міжнародна торгівля як одна з найвизначальніших форм МЕВ. Динаміка та тенденції розвитку світової зовнішньої торгівлі. Структура міжнародної торгівлі. Аграрна політика у сфері міжнародної торгівлі. Література: І.М.Школа В.М.Козменко“Міжнародні економічні відносини “ Чернівці “Рута” 1996 ст 126-146. В.В.Козик Л.А.Панкова“Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995 М.А.Гольцберг А.В.Воронова “Международная торговля” К.1994 1.Міжнародна торгівля як одна з найвизначальніших форм МЕВ. Міжнародна ...

Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

План. 1.Загальні закономірності розвитку світового ринку трудових ресурсів. 2.Міжнародна трудова міграція: суть та причини виникнення. 3.Основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів. 4.Регулювання міжнародних міграційних процесів. Міжнародна організація праці. Література: І.М.Школа В.М.Козменко. “Міжнародні економічні відносини “ Чернівці “Рута” 1996 ст 116-123. В.В.Козик Л.А.Панкова“Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995 1.Загальні закономірності розвитку світового ринку трудових ...