Search:

Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

узгоджена політика як у взаємних економічних від­носинах, так і у відносинах з іншими країнами та їх групами.

У цілому послідовний розвиток форм міжнародної економічної інтеграції забезпечує більш повне і раціо­нальне використання економічного потенціалу країн та підвищення темпів їх розвитку. Водночас вирішуються важливі питання соціальної політики як внаслідок об'­єктивно зумовленого зниження цін на основні товари і послуги та створення нових робочих місць, так і через концентрацію зусиль країн-учасниць на пріоритетних програмах соціально-економічного розвитку. Слід також зазначити, що в зрілих інтеграційних угрупованнях ви­робляються і реалізуються потужні та дійові механізми й інструменти забезпечення групової економічної без­пеки.

Тим часом, незважаючи на очевидні економічні пере­ваги, процеси міжнародної економічної інтеграції пере­бігають у складному переплетінні політичних і соціально-економічних проблем. Основними чинниками, що зумовлюють виникнення та існування таких проблем, є:

націоналізм; традиційні конфлікти між окремими країнами та групами країн; ідеологічні розходження,

полІтико-правові, економічні й соціально-культурні відмінності країн-учасниць; збільшення витрат при реа­лізації регулюючих функцій на наднаціональному рівні; суперечності розширення складу інтеграційних угрупо­вань та ін.

Сучасним процесам міжнародної економічної інтеграції притаманні певні особливості, а саме:

динамізм процесів міжнародної економічної інтегра­ції в цілому;

нерівномірність розвитку і реалізації форм міжна­родної економічної інтеграції;

розвиток поряд з інтеграційними дезінтеграційних процесів;

переважний розвиток регіональних міжнародних еко­номічних угруповань (економічний регіоналізм);

формування реальних умов світової економічної інте­грації.

Великий досвід і потенціал регіональної міжнародної економічної інтеграції має Європа, що зумовлено як по­літичними і соціально-економічними особливостями роз­витку європейських країн у період після другої світової війни, так і сучасними тенденціями розвитку світової економіки, коли остаточно формуються три світових еко­номічних центри (Європа, Північна Америка з доміную­чою роллю США та Азія з пріоритетом Японії).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Кон’юнктура світових ринків

Зміст Стор. 1. Фактори і умови формування та розвитку кон’юнктури світових ринків. ............................................................................................................... 3 2. Охарактеризуйте кон’юнктуру світового ринку послуг. .................. 9 Література ....................................................................................................... 14 1. Фактори і умови формування та розвитку кон’юнктури світових ринків. Термін "кон'юнктура" походить від латинського слова ...

Світова економіка

Світова економіка або світове господарство - це сукупність національних господарств, об'єднаних міжнародним поділом праці та системою МЕВ. Формування світової економіки: СЕ. Сформувалась в кінці 19 - поч. 20 ст.: Сформувались сталі ек. зв'язки / відносини; Всі країни світу були втягнуті в МЕВ - в СЕ; Різко зросла світова торгівля; Сформувалась фінансово-кредитна система; Нові риси притаманні новій системі: Прямі інвестиції ( вивіз капіталу) Міжнародне виробництво Саме в цей час завершилось формування колоніальної ...

Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

1) Сучасне світове господарство Вихідною категорією світового господарства е економічна діяль­ність як спосіб забезпечення життя людини, її головна сфера — матеріальне виробництво. Організаційною фор­мою, в якій здійснюється економічна діяльність, є госпо­дарство. Таким чином, господарство — це економічна си­стема, функціонування якої являє собою процес еконо­мічної діяльності Особливість національного господарства полягає в тому, що економічна діяльність обмеже­на рамками держави (країни). Отже, національне гос­подарство — ...