Search:

Фінансовий аналіз економічного проекту

Реферати » Економічні теми » Фінансовий аналіз економічного проекту

План.

Цілі, завдання та моделі фінансового аналізу.

Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми.

Прогнозування продажів та витрат по проекту.

Джерела фінансування та розрахунок бюджету проекту.

Фінансове планування в проєктному аналізі.

1. Фінансовий аналіз являє собою спосіб накопичення, перетворення та використання інформації фінансового характеру.

Фінансовий аналіз має кілька цілей:

Визначення фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми;

Виявлення змін у фінансовому стані та результатах у просторово-часовому розрізі;

Виявлення основних факторів, що викликали зміни у фінансовому стані і результатах;

Прогноз основних тенденцій у фінансовому стані й результатах діяльності фірми.

Фінансовий аналіз передбачає рішення таких завдань:

Дати оцінку фінансового стану і фінансових результатів підприємства “без проєкту” і “з проєктом”;

Оцінити потребу в фінансуванні проєкту і забезпечити координацію використання фінансових ресурсів у часі;

Визначити достатність економічних стимулів для потенційних інвесторів;

Оцінити оптимізувати й зіставити витрати та вигоди проєкту в кількісному вимірі;

Можна виділити три основні типи моделей, що застосовуються в фінансовому аналізі: дискриптивні, нормативні та предикативні.

Дискриптивні моделі застосовуються для оцінки фінансового стану фірми. До них відносяться: побудова системи звітніх балансів,подання фінансової звітності в різних аналітичних розрізах, аналіз звітності, система аналітичних коефіцієнтів тощо. Всі ці моделі засновані на використанні інформації бухгалтерської звітності.

Нормативні моделі дають змогу порівняти фактичні результати діяльності фірм з очікуваними, розрахованими за бюджетом. Ці моделі використовуються здебільшого у фінансовому менеджменті.

У проєктному аналізі, що має справу не тільки з теперішнім, скільки з гаданим майбутнім, використовуються предикативні моделі, які мають передбачувальний, прогностичний характер і дозволяють спрогнозувати майбутні грошові потоки, фінансовий стан і результати.

2. Існує кілька принципових схем аналізу фінансового стану і результатів підприємства.

Показники ліквідності.

Ліквідність – це здатність підприємства вчасно розрахуватися по боргових зобов”язаннях шляхом перетворення всіх активів у грошові кошти.

Чисті оборотні активи = поточні активи – поточні пасиви

Ліквідність характеризує можливість підприємства оплетити свої поточні пасиви.

Його еквівалінтом є:

Найкраще коли поточний коефіцієнт покриття вищий 2, але він повинен бути нищий 1. Нормальним вважається значення коефіцієнта більше 1,5.

Ліквідні активи = поточні активи – товарно-матеріальні запаси

Коефіцієнт показує, яка частина оборотних активів може бути негайно перетворена в грошову форму і використана для погашення короткострокових зобов”язань.

Його еквівалентом є “кислотний тест”:

Цей коефіцієнт повинен бути не нижчий 1, інакше фінансовий стан підприємства оцінюється як незадовільний.

Для оцінки ліквідності використовують також показник номінальної вартості власного капіталу.

Номінальна вартість власного капіталу = Актив – Нематеріальні активи –Довгостроркові пасиви – Поточні пасиви

Якщо нематеріальні активи дорівнюють нулю, то номінальна вартість власного капіталу дорівнюватиме чистій номінальній вартості активів.

Чиста номінальна вартість = Власний капітал + Бюджетне фінансування + Доходи майбутніх періодів + Нерозподілений прибуток

Пoкaзник нoмiнaльнoї вapтocтi влacнoгo кaпiтaлy iнoдi викo-pиcтoвyєтьcя пpи poзpaxyнкax peнтaбeльнocтi зaмicть пoкaзникa влacнoгo кaпiтaлy.

Пoкaзнuкu peнmaбeльнocmi

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Ціна, її види та структура

Ціна- це грошова сума, що сплачується за конкретний товар. Ринкова ціна встановлюється безпосередньо на ринку під впливом співвідношення попиту і пропозиції. Іноді таку ціну називають вільною; вона не встановлюється спеціальними органами, не нав’язується згори. У ринковій економіці ціни класифікують за різними критеріями. 1) залежно від розмірів купівлі-продажу товарів: а) біржові ціни (ціни на товари, що реалізуються у порядку біржової торгівлі); б) внутрішньофірмові трансфертні ціни (застосовуються при обміні ...

Фінансовий аналіз економічного проекту

План. Цілі, завдання та моделі фінансового аналізу. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми. Прогнозування продажів та витрат по проекту. Джерела фінансування та розрахунок бюджету проекту. Фінансове планування в проєктному аналізі. 1. Фінансовий аналіз являє собою спосіб накопичення, перетворення та використання інформації фінансового характеру. Фінансовий аналіз має кілька цілей: Визначення фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми; Виявлення змін у фінансовому стані та ...

Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

Будівництво може здійснюватись трьома способами: господарським, підрядним або змішаним. При господарському способі будівництво здійснюється власними силами підприємства (забудовника) без залучення спеціалізованих підрядних будівельно-монтажних організацій. При цьому на підприємстві може створюватися будівельно-монтажний підрозділ (наприклад, відділ капітального будівництва), який здійснює відповідні будівельні роботи, найчастіше із реконструкції та розширення підприємства або будівництва невеликих об'єктів допоміжного ...