Search:

Робочі документи аудитора

Реферати » Різне » Робочі документи аудитора

План

1. Зміст і форма аудиторської документації та вимоги до її

складання

Класифікація робочих документів аудитора

Висновки

Список літератури

1. Зміст і форма аудиторської документації та вимоги до її

складання.

З метою підготовки аудиторського висновку й отримання на­дійного інструментарію для аргументації на випадок розбіжностей зі суб'єктом аудиторської перевірки аудиторові потрібні зібрані до­кази на всіх стадіях і етапах аудиторської перевірки оформити в робочій документації, форми і зміст якої визначені в МСА №230 "Документація".

Як зазначено у МСА №230, робоча документація - це записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, що здійснюють­ся під час проведення аудиторської перевірки. До робочої докумен­тації вводиться інформація, яка, на думку аудитора, важлива для того, щоб правильно виконати аудиторську перевірку, і яка повин­на підтвердити висновки та пропозиції в аудиторському висновку. Робоча документація може бути оформлена у вигляді стандартних форм і таблиць на папері або зафіксована на електронних носіях інформації.

Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів документації — робочої та підсумкової.

Аудитор зобов'язаний вести документацію справ, які стосуються прийнятих рішень за результатами проведеної аудиторської перевірки і які, в свою чергу, будуть покладені в основу аудиторського вис­новку.

Під час планування та проведення аудиту робоча документація допомагає краще здійснювати аудиторську перевірку та контроль над процесом її проведення. В ній реєструються результати аудиторсь­ких експертиз, виконаних для підтвердження прийнятих аудитором рішень.

Підсумкова документація складається з аудиторського висновку та документації, що передається замовникові перевірки.

Робоча документація виконує такі функції:

- обґрунтовує твердження в аудиторському висновку та засвід­чує відповідність зроблених процедур аудиту прийнятим нормати­вам;

- полегшує процес керування, нагляду та контролю за якістю проведення аудиторської перевірки;

- сприяє виробленню методологічного підходу до процесу ауди­
торської перевірки;

допомагає аудиторові в роботі.

Робоча документація має містити:

методику проведеної аудиторської перевірки;

проведені під час перевірки тести;

- зроблені аудитором висновки та прийняті рішення і пропози­
ції.

Зміст робочої документації значною мірою залежить від профе­сійного судження аудитора, оскільки немає ні можливості, ні необ­хідності документувати кожне спостереження або обстеження.

При визначенні майбутнього змісту документації аудиторові доцільно взяти за орієнтир те, що робочою документацією буде користуватися, наприклад, інший аудитор, який не мас великого досвіду роботи в галузі аудиту. Переглянувши цю документацію, інший аудитор зміг би зрозуміти основний зміст проведеної перевірки та прийнятих рішень з результатів перевірки без визначення окре­мих деталей процедур перевірки. Окремі деталі процедур перевірки інший аудитор може зрозуміти лише тоді, коли він обговорить їх з аудитором, який підготував робочу документацію.

Робочі документи необхідно фахово та грамотно оформляти, щоб забезпечити доступність для прочитання й усвідомлення змісту. Конкретні форми робочих документів визначають аудитори (ауди­торські фірми). Оскільки використання стандартних форм робочої документації (наприклад, стандартні бланки тощо) позитивно впли­ває на ефективність і якість аудиторської роботи, необхідно впро­ваджувати єдині форми ведення такої документації. Доцільно вико­ристовувати в робочій документації дані, підготовлені клієнтом. Це прискорює процес оформлення робочої документації. У таких випад­ках аудитор повинен переконатися в тому, що ці дані відповідають дійсному стану справ, і перевірити їх ретельність та правильність. Бажано до початку перевірки попросити клієнта підготувати необ­хідні матеріали для використання їх якості аудиторської докумен­тації.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Основні етапи формування системи управління операційними позаоборотними активами

ЗМІСТ 1. Аналіз операційних позаоборотних активів підприємства в майбутньому періоді .3 2. Оптимізація загального обсягу і складу операційних позаоборотних активів підприємства 10 3. Забезпечення своєчасного відновлення та ефективного використання операційних позаоборотних активів підприємства .11 4. Формування принципів і оптимізація структури джерел фінансування операційних позаоборотних активів підприємства 12 Список використаної літератури .13 Основні етапи формування системи управління операційними ...

Трави в українській міфології, окремі трави в українських міфах, легендах, обрядах

В українській міфології та обрядах визначне місце належить рослинам, зокрема – травам. Вони несли символічний зміст і розкривали світосприйняття тогочасного народу України. Барвінок - символ радісної життєвої сили, вічності усталеного буття, провісника весни та емблема викривальних сил; невмирущої пам'яті про покійних; незайманості, цнотливості. Барвінок, поряд з іншими ранніми квітками /підсніжник, пролісок/, вважали провісником весни. Його глянцево-зелене тверде листя не гине ні влітку від спеки, ні зимою від холоду, ...

Шпори з естетики

1. Предмет естетики Слово «естетика» ( ) – грецького походження, у перекладі означає – той, що має відношення до чуттєвого сприйняття. Термін «естетика» увійшов до науки в середині XVIII ст. Вперше його застосував німецький філософ А. Баумгартен для позначення нового розділу в філософії. А. Баумгартен увів у філософію розділ «Теорія чуттєвого сприйняття» і запропонував назвати його терміном «естетика». Він міцно укоренився у філософській термінології, і вже з XVIII ст. ес­тетику почали розуміти як науку, що вивчає лише ...