Search:

Робочі документи аудитора

З огляду на те, що клієнта буде постійно перевіряти аудитор, робочі документи доцільно поділити на:

постійні, тобто такі, які вміщують насамперед інформацію про перевірку окремих питань, що повторюються з року в рік (копії статутних та реєстраційних документів та ін.);

поточні, тобто такі, які вміщують інформацію, що стосується насамперед аудиторської перевірки поточних періодів фінансово-господарської діяльності клієнта (каса, банк, реалізація та ін.).

Під час оформлення робочої документації необхідно дотриму­ватися таких вимог:

на першій сторінці кожного робочого докумен­та зазначено назву аудиторської фірми, назву підприємства, період перевірки чи дата перевірки документації клієнта;

кожному робочо­му документу дається назва, наприклад : "Аудит обліку основних засобів", "Аудит порядку проведення інвентаризації...";

для приско­рення пошуку необхідної робочої документації кожному документо­ві присвоюється код (шифр). Існує багато різноманітних систем присвоєння індексів, такі, як алфавіт, цифри, номери рахунків, різноманітні сполучення цих систем. Сторінки кожного робочого документа в межах однієї назви слід пронумеровувати;

в кожному робочому документі проставляється прізвище аудитора, який під­готував його (або скорочені ініціали), та дата остаточного виконан­ня процедур аудиторської перевірки, відображених у цьому доку­менті.

Робочі документи складаються з:

інформації про юридичну й організаційну структуру підпри­ємства; необхідних витягів або копій юридичних документів, угод і протоколів; інформації про галузь діяльності підприємства та нор­мативної документації, яка регулює діяльність підприємства;

документації про вивчення й оцінку систем обліку та внутріш­нього контролю підприємства;

документації про порядок планування аудиту;

аналізу важливих показників й тенденцій;

документації, що відображає час проведення аудиторських операцій та отриманий з них результат, списку фахівців, які вико­нували аудиторські процедури, та часу їх роботи;

висновків сторонніх аудиторів або експертів, котрих залучали до перевірки окремих питань діяльності підприємства;

листування з клієнтом з окремих питань, якщо таке мало місце, або нотатки про проведені бесіди й обговорення; копій листів, надісланих (чи отриманих ) до третіх осіб, що стосуються пере­вірки;

копій фінансових звітів клієнта;

опису змісту відповідей аудитора на запитання клієнта;

висновків, зроблених аудитором за різноманітними аспектами перевірки, в тому числі за випадковими та незвичайними ситуація­ми, що виникли під час перевірки, а також фактів та міркувань про ці висновки.

Мета складання робочих документів:

– планування аудиторської перевірки;

– документальне підтвердження виконаних аудитором процедур, робіт;

– збір матеріалів для перевірки фінансової звітності з їх подальшим узагальненням;

– складання аудиторського звіту і підготовлення висновку про фінансову звітність;

– забезпечення юридичної обґрунтованості проведення аудиту, законності;

– контроль робочого часу аудитора та обґрунтування оплати його праці (гонорару);

– контроль за якістю проведеної перевірки;

– отримання у випадку необхідності інформації про перевірку конкретного підприємства, що відбувалася декілька років тому, наприклад, у випадках судової справи, виникненні спорів, претензій та ін.;

– забезпечення можливості отримання відповідей на так названі зворотні питання (від клієнта, акціонерів та інших зацікавлених осіб), тобто довести правоту аудитора або доповнити деякі питання;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Класифікація графіки

Існує безліч видів графічних зображень (мал. 1; 2). Їхня класифікація заснована на ряді ознак: а) спосіб побудови графічного образа; б) геометричні знаки, Рис. 1. Класифікація статистичних графіків за формою графічного образа статистичні показники, що зображують; в) задачі, розв'язувані за допомогою графічного зображення. По способі побудови статистичні графіки поділяються на діаграми і статистичні карти. Діаграми - найбільш розповсюджений спосіб графічних зображень. Це графіки кількісних відносин. Види і способи ...

Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

План I. Походження моралі. II. Поняття морально-етичних цінностей. III. Структура моралі: 1. моральна свідомість; 2. моральна практика. IV. Розвиток моралі. V. Глобальні проблеми у світлі загальнолюдських моральних цінностей. Як західні, так і східні культури проходять кілька стадій у своєму розвиткові у рамках традиційного суспільства, бо всі вони попри відмінності, своєрідність, пов’язані з релігійно-етнічними, економічними особливостями, мають досить яскраво виражені схожі риси, тобто стиль життя. Оскільки він ...

Робочі документи аудитора

План 1. Зміст і форма аудиторської документації та вимоги до її складання Класифікація робочих документів аудитора Висновки Список літератури 1. Зміст і форма аудиторської документації та вимоги до її складання. З метою підготовки аудиторського висновку й отримання на­дійного інструментарію для аргументації на випадок розбіжностей зі суб'єктом аудиторської перевірки аудиторові потрібні зібрані до­кази на всіх стадіях і етапах аудиторської перевірки оформити в робочій документації, форми і зміст ...