Search:

Робочі документи аудитора

характер та складність господарської діяльності суб'єкта аудиторської перевірки;

необхідний рівень керівництва і контроль за роботою персона­лу аудиторської фірми при виконанні окремих процедур контролю.

За умов, коли аудитор самостійно виконує аудиторські послуги, тобто як підприємець, кількість і склад робочої документації різко зменшується.

2. Класифікація робочих документів аудитора.

У спеціальній економічній літературі одні автори класифіку­ють робочі документи аудитора за: часом ведення і використання; способом і джерелами отримання; характером інформації; при­значенням; ступенем стандартизації; формою подання; технікою скла­дання. Інші додатково виділяють такі ознаки класифікації; за рі­внем відповідальності того, хто склав документ; за строком скла­дання; за змістом.

Вивчення МСА та економічної літератури дає змогу узагальни­ти і запропонувати класифікацію робочих документів аудитора за такими ознаками: стадіями аудиторської перевірки; терміном використання; способом і джерелами отримання; характером інфо­рмації; призначенням; змістом; ступенем стандартизації; технікою складання; формою подання; часом зберігання (таб.1).

Залежно від стадії аудиторської перевірки робочі документи аудитора можна класифікувати на документи початкової, дослідної та завершальної стадії процесу аудиту. До документів початкової стадії відносять: договір на аудиторську перевірку, загальний план і робочу програму тощо. Документи дослідної стадії процесу ауди­ту — це первинні документи, реєстри бухгалтерського обліку, фі­нансова звітність, аудиторські тести, аналітичні таблиці тощо. До документів завершальної стадії належать аудиторський висновок, звіт аудитора перед замовником, акт виконання робіт.

За терміном використання робочі документи поділяють на доку­менти довгострокового і нетривалого використання. До довгостро­кових аудиторських документів можна віднести документи, які аудитори використовують впродовж тривалого періоду, наприклад, типові аудиторські програми, тести та ін.

Таблиця 1

Класифікація робочих документів аудитора

Ознака класифікації

Види робочих документів

1 . Стадії процесу аудиторської перевірки

1 Документи початкової стадії (підготовчого періоду)

2. Документи дослідної стадії (робочі) 3. Документи завершальнії стадії (підсуумкові)

2, Термін використання

1. Документи довгострокового використання 2. Документи нетривалого використання

3. Спосіб і джерела отримання

1. Отримані від підприємства - клієнти 2. Отримані від третіх осіб 3. Складені аудитором

4. За характером інформації

1. Нормативно-правового характеру 2. Організаційно-установчого характеру 3. Про структуру підприємства 4. Про діяльність підприємства 5. Про систему бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю 6. Аудиторські організаційно-функціональні документи 7. Документи оцінки системи внутрішнього контролю та аудиторського ризику 8. Аудиторські документи з перевірки статей і показників фінансової звітності 9. Документи з кореспонденції аудитора 10. Підсумкові документи аудиту

5. За призначенням і використанням споживачами інформації

1. Аудитори 2. Власники (керівники)

6. За змістом аудиторських процедур

1, Оглядові 2. Інформативні 3. Підтверджу вальні 4 Розрахункові 5. Аналітичні 6. Документи перевірки

7. За ступенем стандартизації

1. Стандартизовані 2. Довільної форми

8. За технікою складання

1. Ручної обробки 2. Довільної форми

9. За формою подання

1. Графічні

2. Табличні 3. Тестові 4. Комбіновані

10. За часом зберігання

1. Короткотермінового зберігання 2. Довгострокового зберігання

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Робочі документи аудитора

План 1. Зміст і форма аудиторської документації та вимоги до її складання Класифікація робочих документів аудитора Висновки Список літератури 1. Зміст і форма аудиторської документації та вимоги до її складання. З метою підготовки аудиторського висновку й отримання на­дійного інструментарію для аргументації на випадок розбіжностей зі суб'єктом аудиторської перевірки аудиторові потрібні зібрані до­кази на всіх стадіях і етапах аудиторської перевірки оформити в робочій документації, форми і зміст ...

Ділова жінка

Шлях до успіху, або Декілька правил бізнес-етикету для жінки Лише знання і розуміння принципів дозволяє багатьом людям, котрі не знають конкретних правил, дотримуватись їх. Перший з них — принцип розумного егоїзму. Виконуючи свої робочі функції, не заважайте іншим виконувати свої. Поводьтеся з колегами так, як би ви хотіли, щоб вони поводилися з вами. Працюючи в команді, не заважайте іншим; після того, як ви попрацювали за комп’ютером, залишайте його в “нульовій” готовності; готуйте каву не лише собі; не залишайте після ...

Електронний документообіг

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Основні поняття про систему електронного документообігу (СЕД) §1 Призначення СЕД §2 Особливості СЕД 2.1 Особливості збереження документів 2.2 Особливості маршрутизації документів 2.3 Розмежування доступу 2.4 Відстеження версій і підверсій документів 2.5 Анотування документів §3 Переваги використання СЕД §4 Очікувальні результати впровадження Розділ 2. Особливості загальної організації діловодства в установі §1 Реєстрація вхідних та ...