Search:

Робочі документи аудитора

характер та складність господарської діяльності суб'єкта аудиторської перевірки;

необхідний рівень керівництва і контроль за роботою персона­лу аудиторської фірми при виконанні окремих процедур контролю.

За умов, коли аудитор самостійно виконує аудиторські послуги, тобто як підприємець, кількість і склад робочої документації різко зменшується.

2. Класифікація робочих документів аудитора.

У спеціальній економічній літературі одні автори класифіку­ють робочі документи аудитора за: часом ведення і використання; способом і джерелами отримання; характером інформації; при­значенням; ступенем стандартизації; формою подання; технікою скла­дання. Інші додатково виділяють такі ознаки класифікації; за рі­внем відповідальності того, хто склав документ; за строком скла­дання; за змістом.

Вивчення МСА та економічної літератури дає змогу узагальни­ти і запропонувати класифікацію робочих документів аудитора за такими ознаками: стадіями аудиторської перевірки; терміном використання; способом і джерелами отримання; характером інфо­рмації; призначенням; змістом; ступенем стандартизації; технікою складання; формою подання; часом зберігання (таб.1).

Залежно від стадії аудиторської перевірки робочі документи аудитора можна класифікувати на документи початкової, дослідної та завершальної стадії процесу аудиту. До документів початкової стадії відносять: договір на аудиторську перевірку, загальний план і робочу програму тощо. Документи дослідної стадії процесу ауди­ту — це первинні документи, реєстри бухгалтерського обліку, фі­нансова звітність, аудиторські тести, аналітичні таблиці тощо. До документів завершальної стадії належать аудиторський висновок, звіт аудитора перед замовником, акт виконання робіт.

За терміном використання робочі документи поділяють на доку­менти довгострокового і нетривалого використання. До довгостро­кових аудиторських документів можна віднести документи, які аудитори використовують впродовж тривалого періоду, наприклад, типові аудиторські програми, тести та ін.

Таблиця 1

Класифікація робочих документів аудитора

Ознака класифікації

Види робочих документів

1 . Стадії процесу аудиторської перевірки

1 Документи початкової стадії (підготовчого періоду)

2. Документи дослідної стадії (робочі) 3. Документи завершальнії стадії (підсуумкові)

2, Термін використання

1. Документи довгострокового використання 2. Документи нетривалого використання

3. Спосіб і джерела отримання

1. Отримані від підприємства - клієнти 2. Отримані від третіх осіб 3. Складені аудитором

4. За характером інформації

1. Нормативно-правового характеру 2. Організаційно-установчого характеру 3. Про структуру підприємства 4. Про діяльність підприємства 5. Про систему бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю 6. Аудиторські організаційно-функціональні документи 7. Документи оцінки системи внутрішнього контролю та аудиторського ризику 8. Аудиторські документи з перевірки статей і показників фінансової звітності 9. Документи з кореспонденції аудитора 10. Підсумкові документи аудиту

5. За призначенням і використанням споживачами інформації

1. Аудитори 2. Власники (керівники)

6. За змістом аудиторських процедур

1, Оглядові 2. Інформативні 3. Підтверджу вальні 4 Розрахункові 5. Аналітичні 6. Документи перевірки

7. За ступенем стандартизації

1. Стандартизовані 2. Довільної форми

8. За технікою складання

1. Ручної обробки 2. Довільної форми

9. За формою подання

1. Графічні

2. Табличні 3. Тестові 4. Комбіновані

10. За часом зберігання

1. Короткотермінового зберігання 2. Довгострокового зберігання

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції – це фіксація факту створення або одержання документів через присвоєння їм порядкових номерів та запису необхідних відомостей, що містяться в них. Мета реєстрації полягає у забезпеченні обліку, контролю та пошуку документів. Кожний документ має реєструватися в даній установі лише один раз. Вхідні документи реєструють у день надходження, а вихідні та внутрішні – в день підписання. Обов’язково повинні реєструватися документи, що надходять від вищих організацій (установ), і ті, що ...

Шпори з етики

1-2. Предмет і завдання етики. Етика як філософська наука про мораль. Етимологія терміна «етика», тобто його походження і споріднені зв'язки з іншими словами тієї самої чи інших мов, сягає глибокої давнини. Слово «етика» виникло з давньогрецького «ethos», яке у різні часи мало різні значення. Спочатку воно означало місцезнаходження, спільне житло, потім — звичай, темперамент, характер, стиль мислення, а також усталену природу якогось явища. Пізніше видатний мислитель античності Аристотель (384—322 рр. до н. є.) узявши за ...

Планування сім’ї

В умовах погіршення демографічної ситуації в країні, зниження життєвого рівня більшої частини населення. Погіршення репродуктивного здоров’я населення особливої уваги заслуговують питання планування сім’ї як резерву в зниженні материнської та дитячої смертності, профілактики захворювань, які передаються статевим шляхом і збереження здоров’я населенню. Ще в 1968 році ООН проголосила право на планування сім’ї та вільне відповідальне батьківство як невід’ємне право кожного громадянина. У 1974 році було визнано право кожної ...